Правознавство: Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

університету БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ПРАВОЗНАВСТВО

методичні рекомендації

та завдання до індивідуальної роботи

Для студентів напрямів підготовки –

6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Харків

2009

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

28.08. 2008 р., протокол № 1

Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи з дисципліни “Правознавство” для студентів напрямів підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. / Укладач Герасименко М.В.– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008. – 32 с.

© Герасименко М.В., 2008.

© ХІБС УБС НБУ, 2008.

ЗМІСТ

1.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи

4

2.

Завдання до індивідуальної роботи за модулями

8

Рекомендована література

21


Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи

І. Індивідуальна робота студента є одним із основних засобів оволодіння студентом навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, є невід'ємною складовою освітнього процесу в інституті.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Правознавство» має на меті підвищення якості знань студентів і спрямована на:

 – систематизацію знань з дисципліни та активне їх засвоєння упродовж вивчення дисципліни;

– вивчення програмного матеріалу і підготовку до контрольних заходів;

– підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи при вивченні дисципліни, переорієнтація цілей навчання з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

– розширення всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення.

До індивідуальних завдань відносяться: науково-дослідні роботи, наукові статті, проблемно-аналітичні завдання, практичні завдання тощо.

Завдання, які виносяться на індивідуальну роботу охоплюють відповідну частину завершеного матеріалу, який вивчається з дисципліни «Правознавство» і має проблемно-аналітичне спрямування.

Під час індивідуальної роботи студенти повинні користуватися необхідними для виконання визначених завдань: підручниками та навчальними посібниками, науковими та періодичними виданнями, електронно-обчислювальною технікою, засобами Інтернет тощо.

Студент виконує з відповідної теми одне завдання, відповідно до вказівок щодо його виконання.

Виконана індивідуальна робота повинна мати наступні ознаки:

– бути виконаною особисто студентом;

– являти собою закінчену розробку (або закінчений етап розробки), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів;

– демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що досліджуються;

– мати навчальну, наукову або практичну спрямованість і значимість (при виконанні навчально-дослідної роботи).

Індивідуальна робота оформляється відповідно до вимог, розроблених інститутом з урахуванням додаткових вимог кафедр.

ІІ. Завдання до індивідуальної роботи складені в 6 варіантах. Варіант визначається по номеру студента у списку групи. Якщо у групі понад 6 осіб наступні за списком студенти варіант визначать починаючи з початку. 

ІІІ. При виконанні індивідуальної роботи потрібно керуватися такими вимогами:

До теоретичної частини

Теоретична частина індивідуальної роботи виконується на стандартних аркушах (формат А4) в обсязі 3-5 сторінок на кожне питання, в роботі повинні бути пронумеровані сторінки, залишена чиста сторінка в кінці роботи для рецензії викладача.

При оформленні роботи зазначається номер варіанта, умови завдання. При роботі над завданням використовуються державні нормативні акти, матеріали навчальних посібників, спеціальної та періодичної літератури.

При написанні індивідуальної роботи необхідно:

-   користуватися кодифікованими законодавчими та нормативними актами станом на час написання роботи. Для цього краще користуватися актами, опублікованими в електронних базах даних: http://www.rada.kiev.ua, http://www.nau.kiev.ua, http://www.liga.net;

-   зазначити основні закони та підзаконні акти, де закріплені норми відповідної галузі, дати їх характеристику (реквізити, структура, короткий зміст тощо);

-  викласти матеріал запропонованої теми;

-  зробити висновки щодо запропонованої теми

-   дати список використаної літератури (виконаний згідно бібліографічного стандарту), поставте свій підпис, дату виконання роботи.

До практичної частини

Вирішення задач.

При вирішенні задач необхідно визначити якою галуззю права регламентуються описані в ній правовідносини, в якому законодавчому чи нормативному акті закріплені відповідні норми права, дати вирішення ситуації із посиланням на відповідні статті та/чи пункти нормативних актів.

Складання проекту договору.

1. Необхідно дати визначення відповідного виду договору та скласти проект договору, користуючись шаблонами бази даних «ЛІГА».

2. При складанні проекту договору необхідно приділити особливу увагу істотним умовам договорів, а саме:

–  Найменування сторін, що укладають договір, прізвище, ім’я, по-батькові осіб, уповноважених на підписання договору (назви та реквізити документів, згідно з якими надані такі повноваження) (преамбула)

–  Предмет договору

–  Строки виконання зобов’язань за договором

–  Загальна вартість за договором

–  Порядок оплати

–  Права та обв’язки сторін

–  Гарантійні строки, зобов’язання та порядок заміни неякісних товарів (робіт, послуг)

–  Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором (неустойка, її розмір)

–  Порядок відшкодування збитків

–  Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини0

–  Порядок унесення змін до договору

–  Процедура розірвання (дострокового припинення) договору

–  Порядок вирішення спорів

–  Строк дії договору

–  Місцезнаходження, платіжні реквізити і підписи сторін

Шкала оцінювання

Максимальна кількість балів за кожне теоретичне завдання – 3, за практичні завдання – коректне складання договору та правильне вирішення кожної задачі - по 4 бали відповідно. У випадку неповного розкриття теоретичного питання, або виконання практичного завдання із помилками кількість балів відповідно зменшується.

Національна система

ESTS

бали

5

A

45-50

4

B

41-44

C

36-40

3

D

31-35

E

26-30

2

F

13-25

FX

0-12


завдання до індивідуальної роботи

ВАРІАНТ № 1

Модуль № 1

Теоретична частина

1. Адміністративне  право – як самостійна галузь права.

2. Конституційне право – як самостійна галузь права.

3. Поняття злочину, його склад, види, стадії.

Практична  частина

Задача.

Працівник ДАІ пошкодив колесо автомобіля, який не зупинився на вимогу інспектора.

Дайте аналіз ситуацій. Чи є в них склад злочину? Які з названих обставин виключають кримінальну відповідальність, а які обтяжують?

Модуль № 2

Теоретична частина

1. Загальна характеристика фінансового та банківського права. Фінансове та банківське право в системі галузей права України.

2. Цивільне  право – як самостійна галузь права.

3. Загальна характеристика сімейного права. Сімейне право в системі галузей права України.

4. Суб’єкти зобов’язального права.

5. Дисциплінарна (загальна, спеціальна) і матеріальна (повна, неповна) відповідальність за трудовим законодавством.

6. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Практична  частина

1. Складіть ліцензійний договір

2. Задачі

Задача № 1.

Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено договір поставки тканини на умовах попередньої оплати протягом 45 календарних днів. 1 березня 2003 року ТОВ «Мода» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Іскри». ТОВ «Іскра» поставило тканини із запізненням на 5 календарних днів, аргументуючи це тим, що тканини було затримано на митниці.

Проаналізуйте ситуацію?

Чи має місце в даному випадку порушення зобов’язань?

Як можна вирішити даний спір?

Задача № 2.

Іванов І.П. працює на посаді старшого менеджера відділу збуту ТОВ “Омега” на умовах контракту. У вільний від основної роботи час Іванов І.П. працює на умовах трудового договору продавцем-консультантом магазина ПП “Золоте руно”. Директор ТОВ “Омега” отримав відомості щодо роботи Іванова І.П. на іншому підприємстві, після чого поставив вимогу для Іванова І.П. звільнитися із іншої роботи, аргументуючи це тим, що контрактом передбачено заборону роботи на іншому підприємстві працівникам ТОВ “Омега”. У випадку невиконання вимоги директора ТОВ “Омега” Іванову І.П. було обіцяно звільнення з роботи за невиконання умов контракту.

1.  На яких умовах працював Іванов І.П. на ПП “Золоте руно” – за сумісництвом, внутрішнім сумісництвом, на основній роботі, на умовах тимчасового замісництва?

2.  Які порушення трудового законодавства було допущено директором ТОВ “Омега”?

3.  Чи мало право ПП “Золоте руно” приймати на роботу Іванова І.П. у той час, коли він мав іншу роботу?

4.  Чи мав право директор ТОВ “Омега” вносити до трудових договорів працівників  погодження щодо обмеження роботи на інших підприємствах?

5.  Як повинен діяти Іванов І.П. у цій ситуації?

Задача № 3.

Після смерті Прохорова К.І. нотаріус розшукав його родичів для прийняття спадку, а саме дружину Прохорову О.М., сина Прохорова В.К. (неповнолітнього), сестру Петренко В.І., брата Прохорова С.І., діда Прохорова С.Д.

Проаналізуйте ситуацію.

Як має діяти у цій ситуації нотаріус? Хто із родичів відноситься до другої черги спадкування і в яких частинах вони мають право спадок?


завдання до індивідуальної роботи

ВАРІАНТ № 2

Модуль № 1

Теоретична частина

1. Конституція України – основний Закон України. Інші джерела конституційного права України.

2. Адміністративне право і державне управління.

3. Загальна характеристика кримінального права. Кримінальне право в системі галузей права України.

Практична  частина

Задача.

13-річний Сергій, який, захищаючи матір, ударив батька важким предметом, внаслідок чого той помер.

Дайте аналіз ситуацій. Чи є в них склад злочину? Які з названих обставин виключають кримінальну відповідальність, а які обтяжують?

Модуль № 2

Теоретична частина

1. Системи оподаткування.

2. Система джерел цивільного права. Цивільний кодекс України.

3. Права і обов'язки батьків і дітей. Попередження насильства в сім’ї.

4. Загальні положення про зобов’язання.

5. Загальна характеристика трудового права. Трудове право в системі галузей права України.

6. Поняття землекористування (оренди) та право власності на землю.

Практична  частина

1. Складіть договір на розрахунково-касове обслуговування

2. Задачі

Задача № 1.

Боржник (ТОВ «Алма») уклав договір позики з кредитором (ВАТ «Промо») на термін до 01 лютого 2002 року. 10 березня 2002 року ТОВ «Алма» погасило позику, перерахувавши кошти на рахунок ВАТ «Промо». В договорі позики була обговорена неустойка у вигляді штрафу у 10% від несплаченої суми за кожний день прострочення платежу. Кредитор 20 березня 2005 року звернувся до Господарського апеляційного суду із позовом до боржника щодо сплати штрафних санкцій за порушення договору.

Проаналізуйте ситуацію?

Як має діяти у цій ситуації суд?

Дайте варіанти  вирішення спору.

Задача № 2.

Кравченко Олена працює на посаді художника-оформлювача у Харківському історичному музеї на умовах контракту. Кравченко Олена отримала замовлення від СПД ФО Якуніна Сергія щодо розроблення проекту оформлення його квартири під офіс. Умови договору включали в себе виготовлення малюнків і креслень. Договором із Якуніним С. було визначено, що Кравченко О. протягом 60 календарних днів виконує перелічені роботи, надає Якуніну С. малюнки й креслення, після чого Якунін С. сплачує Кравченко О. 1000,0 грн. протягом 5 календарних днів.

Кравчнко О. Своєчасно передала Якуніну С. малюнки й креслення відповідно до умов договору, про що було складено відповідний акт. Якунін С. виплатив Кравченко О. 500,0 грн., аргументуючи це тим, що на момент виплати він не має вільних

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Правоведение
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
190 Kb
Скачали:
0