Політична економія: Методичний посібник для організації самостійної роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ФОРМ НАВЧАННЯ

Харків

2008


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

протокол №2 від 30 вересня 2008 р.

Іващенко М.В., Климова Н.І., Шкодіна І.В. Політична економія. Методичний посібник для організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 224 с.

Іващенко М.В. ©

Климова Н.І. ©

Шкодіна І.В. ©


ЗМІСТ

Вступ

4

Тематичний план курсу з розподілом годин та видами занять

6

1. Програма навчальної дисципліни

8

2. Навчально – методичне забезпечення дисципліни

14

2.1. Методичні рекомендації до вивчення тем

14

2.2. Плани семінарських занять

50

2.2.1. Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання

50

2.2.2. Плани семінарських занять для студентів заочної форми навчання

88

2.3. Завдання для самостійної роботи

97

2.4. Методичні рекомендації та завдання до індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання

181

3. Методичні рекомендації до модульного контролю знань студентів

191

4. Методичні рекомендації до складання іспиту

199

5. Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю

201

6. Питання до іспиту

215

7. Список літератури

219


Вступ

У сучасних умовах зростає роль політичної економії як основи всіх економічних наук. Політичній економії належить важлива роль у формуванні економічної свідомості. Вона озброює знаннями економічних законів, механізму їхньої дії і використання в практиці.

Вся історія економічного розвитку постає, насамперед, як формування та прогрес товарно-грошових, ринкових відносин і підприємництва. Враховуючи це, студенту необхідно зрозуміти суть соціально орієнтованої ринкової економіки, логіку функціонування ринкових відносин у конкретних господарських системах, з’ясувати складності та соціально-економічні суперечності економічного розвитку. Студент повинен орієнтуватись у специфіці сучасного економічного становища в Україні.

При вивченні політекономії студент повинен розуміти, що  ця  наука не є арифметична сума готових рекомендацій, які можна безпосередньо застосовувати в господарчій практиці, а метод, інтелектуальний інструмент, техніка мислення, що допомагає приймати правильні рішення.

Факти економічного життя не мають самостійного значення поза теоретичним аспектом. Тому майбутні фахівці повинні в певній мірі оволодіти економічними концепціями, які допоможуть їм мислити ясно і послідовно в широкому діапазоні суспільних проблем. Володіння базовими знаннями про систему економічних виробничих відносин та ефективне господарювання сформує у майбутніх спеціалістів економічний образ мислення.

Для успішного пізнання законів і категорій політичної економії навчальним планом передбачається самостійна робота студентів, яка сприяє розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблює їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховує педагогічний такт, розвиває культуру мови, участі в дискусії.

Посібник повинен сприяти успішному оволодінню дисципліни «Політична економія». Цій меті підпорядкована структура посібника, яка побудована за принципом єдиної структури тем, адекватна головному завданню допомоги, і представлена наступними блоками:

- в анотації до програми позначені загальні границі теми й логічна послідовність викладу навчального матеріалу;

- питання семінарських занять логічно продовжують вивчення теми й доповнені різними формами активної роботи студентів;

- у базових поняттях відображається категоріально-понятійний апарат досліджуваної теми (проблеми); цей блок дозволяє на основі прослуханої лекції, опрацювання опорного конспекту і рекомендованої літератури

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
2 Mb
Скачали:
0