Критерії оцінювання знань студентів за різними формами контролю

Страницы работы

Фрагмент текста работы

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РІЗНИМИ ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ

І. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.  Критерії оцінки усного опитування на семінарських та практичних заняттях (за п’ятибальною шкалою) за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;

обізнаність основною (обов’язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій (кейсів), розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при виконанні завдань, внесених на розгляд в аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей інших осіб.

Оцінка «відмінно» може бути отримана студентом за відповідності його участі в аудиторних заняттях за всіма видами контролю відповідно до зазначених критеріїв. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

“5” балів студент отримує, якщо його відповідь повністю задовольняє зазначені критерії. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної програми, продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і навчальних посібників. Студент – відмінник повинен знати як саме теоретичні основи політичної економіки проявляються в ринкових умовах, здійснювати порівняльний аналіз, робити логічні висновки, висловлювати власне ставлення до пропонованих йому проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів України, відповідати на додаткові питання.

“4” бали свідчить про те, що студент має тверді знання з дисципліни “Політична економія” в обсязі навчальної програми, вміє використовувати інструментарій політичної економії. Але у розкритті питань були допущені незначні помилки у формулювання термінів і категорій, або недостатнє висвітлення теоретичних питань. При цьому студент повинен дати правильні відповіді на додаткові завдання, тому числі і на такі, які виходять за межі модульної роботи.

“3”бали ставиться тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не нижче вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Оцінка “3” виставляється коли студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, правильні знання програми курсу, виявив розуміння основного змісту модульної роботи.

“2” бали ставиться при наявності значних недоліків, коли знання студентів нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових питань курсу, а на більшість додаткових питань даються плутані, помилкові відповіді.

2. Критерії оцінювання знань при виконанні задач на семінарських заняттях:

10,0-9,1- балів - оцінка “5” (відмінно) – студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного арифметичного результату; доцільного і логічного обґрунтування виконаних розрахунків, вірного посилання за необхідністю на відповідні законодавчі і нормативні акти

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
108 Kb
Скачали:
0