Політична економія: Методичні рекомендації з типовими завданнями для складання усно-письмового екзамену

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні рекомендації з типовими завданнями

 для складання усно-письмового екзамену для студентів  денної форми навчання та усіх спеціальностей

Харків 2010


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії,

протокол №  5від 30 листопада 2010

Климова Н.І.

Методичні рекомендації з типовими завданнями для складання екзамену для студентів усіх  форм навчання та усіх спеціальностей. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010– 34 с.


ЗМІСТ

Зміст програми за темами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . 4

Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . 6

Критерії оцінки знань за видами завдань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 7

Методичні рекомендації щодо підготовки до екзамену з політичної економії … 11

Основні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 13

Типові задачі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . 16

Типові ситуаційні завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . 21

Типові тести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . 24

Рекомендована література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . .35


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

п/п

Модулі, назви тем

Кількість годин

Загаль-ний обсяг, годин/

кредитів

в тому числі:

Аудиторні заняття

Само-стійна робота

Лекції

Семі-нар-ські заня-ття

прак-тичні заня-ття

Індиві-дуальна робота

Екза-мен

1

2

3

4

5

6

7

8

Змістові модулі

Модуль 1 (годин/кредитів)

66

14

12

9

34

1.

Предмет і метод політичної економії.

13

4

2

1

6

2.

Економічні потреби та інтереси.

7

2

1

6

3.

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

11

2

2

1

6

4.

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

10

2

2

1

5

5.

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

11

2

2

2

5

6.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

14

4

2

2

6

Модуль 2 (годин/кредитів)

61

12

12

6

31

7.

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

15

4

4

1

6

8.

Домогосподарство в системі економічних відносин.

5

1

4

9.

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

11

2

2

1

6

10.

Витрати виробництва і прибуток.

10

2

2

1

5

11.

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.

11

2

2

1

6

12.

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

9

2

2

1

4

Модуль 3 (годин/кредитів)

52

10

12

6

24

13.

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

9

2

2

1

4

14.

Економічний розвиток. Зайнятість,   відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

15

4

4

1

6

15.

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

12

2

2

2

6

16.

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних  економічних відносин.

9

2

2

1

4

17.

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

7

2

1

4

Всього

179

36

36

20

1

87

Разом по дисципліні:

180

36

36

20

1

87


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Політекономія досліджує виробничі відносини, економічні закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном, і споживанням життєвих благ та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Відправним пунктом вивчення закономірностей розвитку суспільного виробництва, з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності є пізнання змісту політекономії. Необхідно розуміти, що ця наука не є арифметична сума готових рекомендацій, які можна безпосередньо застосовувати в господарчій практиці, а метод, інтелектуальний інструмент, техніка мислення, яка допомагає володіючим нею приймати правильні рішення.

Організація і складання екзамену важливий етап в діяльності кожного студента. На екзамені оцінюється рівень знань студента, здійснюється контроль отриманих теоретичних знань, їх міцність, розвиток творчого мислення, придбання навичок самостійної роботи, вміння систематизувати отримані знання і пристосовувати їх до розв’язання практичних задач. Тобто можна сказати, що на екзамені перевіряються не тільки знання студента з навчального курсу певної дисципліни, а й можливості студентів логічно ув’язати знання з інших економічних дисциплін, навички наукової роботи, вміння бачити та використовувати внутрішньопредметні зв’язки, пов’язати логічно економічні явища і процеси.

Підготовка до складання екзамену розпочинається зі слухання лекцій та участі у семінарських заняттях. Якщо протягом семестру студенти систематично і відповідально ставляться до підготовки програмного матеріалу дисципліни, то вони підходять до сесії вже достатньо підготовленими. І напередодні екзамену студенту необхідно повторити вивчений матеріал, переконатися в розумінні найбільш важливих тем і проблем.

Щоб це принесло успіх, студент повинен правильно організувати особисту підготовку до екзамену. Перш за все, при підготовці теоритичного матеріалу потрібно прагнути не тільки заучувати напам’ять певні висновки і визначення, а намагатися зрозуміти сутність кожного явища і процесу та причинно-наслідкові зв’язки між ними. Може статися, що після вивчення матеріалу ви не зможете вільно його переказати, то це говорить про те, що треба ще раз повторити теоретичний матеріал. Якщо все вдалося, то для закріплення матеріалу, необхідно розв’язати декілька типових задач, що будуть на екзамені та стосуються вивченої теоретичної теми.

Готуючись до складання екзамену пам’ятайте, що часто найпростіші речі

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
297 Kb
Скачали:
0