Історія української культури: Завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями, запитаннями для самоконтролю знань, літературою

Страницы работы

11 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

поступового включення до науково-пошукової, дослідницької роботи. Незважаючи на те, що самостійна робота є основним засобом оволодіння студентом навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, формування навичок та умінь самостійної роботи студентів слід здійснювати під керівництвом викладача. Викладач знайомить студента з наявними навчально-методичними засобами із дисципліни «Культурологія», пояснює зміст питань та завдань для самостійного вивчення, перевіряє та оцінює результати індивідуальної роботи студентів.

За результатами самостійної обробки інформації студент створює опорний конспект, реферат, доповідь, знаходить відповіді на питання та завдання з планів семінарських занять, модульного контролю за основними розділами та підсумкового заліку, різноманітні форми тестування, у т.ч. комп’ютерні.

Самостійна робота № 1 (2 год.)

Тема 1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії.

                                            Сутність культури та її ґенеза.

Мета самостійної роботи: проаналізувати співвідношення культури і цивілізації, конфлікт традиційноїй сучасної західної культури в умовах глобалізації. Порівняти два типи цивілізацій, що дасть можливість побачити не тільки безсумнівні переваги західної цивілізації, але й зростання глобальної кризи, породженої західноєвропейською системою культурних цінностей.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Концепція культури Е.Б.Тейлора.

2. Концепція культури З.Фрейда.

3. Концепція М.Реріха «Світ через культуру».

4. Ігрова концепція культури.

Питання і завдання для самоконтролю знань:

1. Чим відрізняються між собою за змістом терміни "культура" і "цивілізація"?

2. Які Ви знаєте визначення поняття "цивілізація"?

3. Який з наявних підходів до визначення поняття "цивілізація" Вам імпонує більше? Чому?

4. Чи існують відмінні і спільні риси між "культурою" і "цивілізацією"?

5. Що можна сказати про структурні зв'язки культури та цивілізації?

6. Чи існують можливі конфлікти між культурою та цивілізацією?

7. Які ознаки притаманні цивілізації?

8. Що розумів Л. Морган під "варварством" та "дикунством"?

9. Який зміст вкладав Л. Морган в поняття "цивілізація"?

10. Як впливає культурний розвиток на генезис цивілізованих форм життя?

11. Чи можна вважати культуру і цивілізацію двома сторонами людського реального життя?

12. У чому полягає суперечність зв'язку культури і цивілізації?

13. Який вплив мають цивілізаційні процеси на сучасний процес глобалізації?

14. Який внесок зробив Н. Еліас у роз'яснення терміну "цивілізація"?

15. Який зміст вкладав у поняття "цивілізація" Ф. Гізо?

16. Які ознаки "цивілізації" визначив Л. Морган?

17. Який основний зміст містить книга О. Шпенглєра "Занепад Європи"?

18.Що таке техніка?

19.Який існує зв'язок техніки із сутністю людини?

20.Що таке технократизм?

21.Чому з'явилась технофобія?

22.В чому суть філософського визначення техніки?

23.Як співвідносяться між собою поняття "техніка", "знання", "наука", "культура"?

24.  Назвіть характерні елементи техніки, які виділили німецькі дослідники X. Ленк і Г. Роколь?

25.Що Ви розумієте під "технічною цивілізацією"?

26.Як можна визначити технічний прогрес? Що таке "науково-технічна революція"?

27.Чи загрожує техніка майбутньому людству?

28.Проаналізуйте наведені визначення цивілізації. Наскільки  вони розкривають зміст цього поняття?

1) культура має душу, цивілізація — тільки методи і засоби (М. Бердяєв);

2) цивілізація - це якісний етап в історії суспільства, що характеризується відповідним рівнем розвитку самої людини, технологічної і економічної бази людини, соціальнополітичних відносин і духовного світу (Ю.А. Яковлев);

3) цивілізація - це спільнота людей, що об'єднана універсальними духовними цінностями та ідеалами, які мають спільні особливі риси в соціально-політичній організації, культурі, економіці, і психологічне відчуття приналежності до однієї спільноти (Л.І. Семеннікова).

Форми виконання самостійної роботи: складання термінологічного словника базових понять теми, підготовка рефератів і доповідей на семінарські заняття.

Форми контролю знань за результатами самостійної роботи: повідомлення

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
135 Kb
Скачали:
0