Аналіз і вибір програмного забезпечення САПР (Компас 3D, Solіd Works, Autocad, Adem, ТП Технопро, ТП Компас-автопроект, ТП Вертикаль), страница 4

Розраховані значення можуть передаватися в АСКП підприємства. Відомо, що нормування матеріалів забезпечує раціональне використання матеріалів і служить важелем керування сучасним виробництвом. Впровадження у виробництво прогресивних, технічно й економічно обґрунтованих норм витрати спонукає до освоєння й застосування передових технологічних процесів.

Універсальність системи "Технопро" забезпечує опис й автоматизацію техніко-економічних розрахунків і методик, розроблених провідними спеціалістами промислових підприємств і наукових організацій.

Система "Технопро" дозволяє:

-  в автоматичному режимі комплексно вирішувати повсякденні завдання матеріального нормування;

-  накопичувати техніко-економічний досвід підприємства по всій різноманітності продукції, що випускається;

-  виконувати розрахунки норм витрати на основі науково обґрунтованих методів нормування, одночасно з оптимальним підбором розмірів заготівлі й автоматичним формуванням технологічних процесів.

Для розрахунку норм витрати матеріалів система одержує з конструкторських специфікацій і робочих креслень найменування деталей, їхня кількість на виріб, чистові розміри й масу.

Обробка вихідних даних про деталі виробляється відповідно до  логіки й розрахунками, що втримуються в базі "Умов і розрахунків".

Для розрахунку маси заготівлі система вибирає з таблиць даних за ДСТ на сортовий прокат значення маси одного погонного метру профілю, залежно від  обраного діаметру заготівки. Опис умови вибору значення маси погонного метру прокату.

За вихідним даними про деталі, з урахуванням розрахункових значень, система робить обчислення норм відходів за некратністю затиску, величини потреби матеріалу на виріб; визначає метод розкрою прутків (штанг); обчислює норми витрати сортового прокату для деталей, що виготовляють із прутків (штанг) нормальної довжини на деталь, коефіцієнт використання матеріалу.

Отримані дані автоматично вносяться в карти технологічного процесу, відомості або інші форми документообігу, прийняті на підприємстві.

База даних "Технопро/Різання" містить десятки блоків умов і таблиць із даними для формування технологічних процесів виготовлення  деталей які обробляються механічно, включаючи формування маршруту виготовлення, операцій, виконання розрахунків розмірів заготівель, режимів термічної й механічної обробки, норм витрати й ін.

8.7 САПР ТП Компас-автопроект

У програмному комплексі автоматизації технологічної підготовки виробництва Компас-автопроект істотна увага звернена не тільки на розробку зручного середовища для проектування технологічних процесів, але й на створення прикладних модулів для розрахунку необхідних для виробництва матеріалів, режимів обробки для різних видів виробництв, необхідних витрат праці.

Використання програмного комплексу забезпечує:

-  скорочення строків КТПП за рахунок автоматизації етапів технологічної підготовки й паралельного виконання конструкторсько-технологічної підготовки;

-  оптимізацію витрат праці й засобів для виготовлення виробів;

-  посилення конкурентноздатності підприємства за рахунок точного й оперативного забезпечення необхідною інформацією різних служб й, як наслідок, своєчасного виконання укладених контрактів.

Компас-автопроект забезпечує настроювання на алгоритми нормування матеріалів, що діють на підприємстві. Це дозволяє оптимізувати кількість матеріалів, необхідних для виробництва. Дані можуть бути оперативно отримані як у вигляді технологічної відомості зведених або подетально-спеціфіцированих норм витрати матеріалів, формованих у Компасавтопроект, так і передані в системи класів ERP\MRP\PLM для своєчасного замовлення.

Об'єктивний розрахунок режимів різання потрібно на різних етапах підготовки й виробництва виробу. Він є й основою для розрахунку витрат часу.

Основними факторами, що перешкоджають використанню нормування технологічних переходів в умовах одиничного виробництва, була не тільки висока трудомісткість розрахунку режимів обробки (в основі розрахунку використаються режими), але й висока трудомісткість безпосереднього нормування кожного прийому робіт.

З розробкою системи розрахунку режимів різання й системи нормування трудомісткість виконання даних розрахунків технологом й інженером по нормуванню зведена до мінімуму.

Підприємство й в умовах одиничного виробництва може успішно, без втрат часу фахівців з підготовки виробництва, використати докладне нормування всіх прийомів робіт на технологічних переходах.