Структура, мета і завдання дисципліни "Психологія", її місце в навчальному процесі. Зміст дисципліни, страница 3

Сучасна психологія та її місце в системі природничих, гуманітарних, технічних наук. Доцільність вивчення психології студентами інженерних спеціальностей. Методи психологічних досліджень: організаційні методи (порівняльний, лонгітюдний, комплексний), емпіричні методи (спостереження, експеримент, праксиметричний метод, біографічний метод), методи обробки даних (кількісний, якісний), інтерпретаційні методи (генетичний, структурний).

Мозок і психіка. Взаємозв’язок свідомих та підсвідомих процесів. Структура свідомості. Характеристика психічних явищ і процесів. Математичні методи моделювання психічних процесів. Математична обробка психологічної інформації.

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ

Структура психологічного знання. Наукове психологічне знання, психологія загальна та практична, прикладні галузі. Популярна психологія. Парапсихологія. Навколонаукове психологічне знання.

Інженерна психологія як прикладна галузь наукового психологічного знання. Її предмет, методи, завдання. Основні підходи до інженерного проектування.

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ.  СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Поняття особистості в психології. Розвиток особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Психологічна структура особистості. Концепція динамічної функціональної особистості К.К. Платонова.

Проблема біологічного і соціального в особистості.

Спрямованість особистості та її складові: потреби, мотиви, переконання, інтереси, ідеали, світогляд. Взаємозв’язок підструктур досвіду й спрямованості.

ТЕМА 4. ПОТРЕБИ, МОТИВИ ТА ПОВЕДІНКА. ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття мотивації в психології. Феноменологічний і експериментальний підходи у вивченні мотивації. Розв’язання проблеми мотивації в межах біхевіоризму. Психоаналітичні теорії мотивації. Гуманістичні теорії мотивації. Когнітивні теорії мотивації. Мотиваційний контроль дій. Плани й структури поведінки. Теорія чотирьох стадій дії. Теорія мотиваційного контролю Д. Хайленда. Структурні блоки контролю дії. Вплив потреб, мотивів та поведінки на професійне становлення студентів інженерних спеціальностей.

Поняття психічної діяльності. Структура й основні види діяльності людини. Активність та її джерела. Особливості формування навичок. Здібності людини і проблеми їх цілеспрямованого розвитку.

ТЕМА 5. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА РОЗВИТОК

Психологічна сутність пізнавальних процесів людини. Відчуття: види, психологічна характеристика. Сприймання і його індивідуальні особливості, проблема фасцинації. Увага: психологічне визначення, види, роль у професійному й особистому житті людини. Уява, різновиди образів уяви та способи їх створення; роль творчої уяви в діяльності й професійному становленні студентів інженерних спеціальностей. Пам’ять і проблема її розвитку. Мислення як основна функція психіки, розвиток мислення. Мовлення та його зв’язок з мисленням.

ТЕМА 6. ТЕМПЕРАМЕНТ ТА ХАРАКТЕР

Темперамент як характеристика індивіда з погляду його динамічних особливостей: інтенсивності, швидкості, темпу, ритму, психічних процесів і станів. Активність та емоційність як вихідні критерії характеристики темпераменту. Поняття, структура й основні класифікації типів темпераменту. Гуморальний підхід до класифікації темпераментів (сангвінік, холерик, меланхолік, флегматик). Конституціональна класифікація темпераментів (пікнік, атлетик, астенік). Учення І.П. Павлова про типи центральної нервової системи. Оволодіння студентами інженерних спеціальностей властивостями власного темпераменту і їх компенсація.

Психологічне визначення характеру. Психологічні, педагогічні та соціальні фактори формування характеру.

ТЕМА 7. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ