Учбова програма дисципліни «Методика викладання математики та інформатики»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Спеціальність «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ»

Документ №2

«Учбова програма дисципліни»

Луганськ - 2003


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛІНІ

« МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ »

для вищих навчальних закладів

Напрямок підготовки: 0802 - Прикладна математика

Спеціальність: 7.080202 - Прикладна математика

(Розроблена кафедрою прикладної математики СНУ)

Програму склав  доц., к.пед.н. Чабанова Т.Д.

Розглянуто і затверджена:

На засіданні кафедри прикладної математики       5.09.2003 р.

Зав. кафедрою прикладної математики                                     проф. Грібанов В.М.

На засіданні Ради факультету математики та інформатики 17.09.03 р.
Декан факультету математики та інформатики                       доц. Крамар Н.М

Луганськ -2003


1. ЦІЛІ І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Мета викладання дисципліни

Формувати професійно компетентного вчителя математики, спроможного працювати на конкурсній основі в різних типах середніх навчальних закладах, якому 6 були притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності.

1.2 Задачі вивчення дисципліни:

-  розкрити значення математики та інформатики в загальній і професійній освіті та трудовій діяльності людини, взаємозв'язок шкільного курсу математики з математикою як наукою і важливими галузями її застосування, значення математики в інтелектуальному розвитку учнів та у формуванні світогляду, позитивних рис особистості;

-  забезпечити вивчення студентами шкільних програм, підручників і навчальних посібників з математики та інформатики, розуміння закладених в них методичних ідей; створити умови для диференційної підготовки майбутнього вчителя математики та інформатики для різних типів середніх навчальних закладів;

-  виховувати у студентів творчий підхід до розв'язання проблем викладання математики та інформатики; сформувати уміння і навички самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем; наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання математиці. З цієї точки зору важливого умовою є організація систематичної самостійної роботи студентів за завданням викладача;

-  виробити у студентів основні практичні вміння проводити навчально-виховну роботу на рівні сучасних вимог, обгрунтованих у нових постановах про школу, і концепції про математичну освіту.

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

1.2.1.      Знати:

-     різні аспекти питання постановки мети навчання математики та інформатики (мета вивчення тем, розділів, методів, розв'язування задач, доведення математичних тверджень тощо);

-  прийоми прийняття мети вивчення навчального матеріалу;

-  специфіку навчальних, математичних і методичних задач і прийомів їх формулювання й постановки;

-  дії й відповідні їм операції для розв'язування певних класів навчальних, математичних і методичних задач;

-  засоби навчання, способи їх реалізації при навчанні різним питанням в відповідності з цілями і методами навчання;

-  прийоми організації діяльності учнів і управління цією діяльністю;

-  різні форми контролю і прийоми оцінки діяльності учнів та формування самооцінки учнів.

1.2.2.     Вміти:

-  визначати мету вивчення конкретного навчального матеріалу (означення поняття, теореми, задачі тощо);

-  на основі поставленої мати вивчення навчального матеріалу виконати його логіко-дидактичний аналіз (виділити основний матеріал, провідні ідеї теми, типізувати математичні задачі тощо);

-  мотивувати вивчення конкретного навчального матеріалу (теми, математичної задачі, теореми тощо);

-  чітко ставити навчальну задачу і відбирати відповідні їй дії і операції;

-  організувати діяльність учнів і управляти нею в процесі розв'язування навчальної задачі (прийоми постановки питань, підбір засобів для розв'язування навчальної задачі, постановка організуючих і керуючих питань і варіантів одного і того ж питання, прийоми реакції на відповідь тощо);

-  складати календарний план теми на основі її логіко-дидактичного аналізу;

-  підбирати матеріал до уроку і писати конспект або розгорнутий план уроку;

-  аналізувати урок з урахуванням мети його проведення і навчального матеріалу;

-  аналізувати відповідь учня, давати їй оцінку;

-  реферувати і рецензувати статті (посібники) дидактичного, педагогічного і психологічного змісту.

1.2.3. Мати уявлення:

-  про оригінальні авторські програми з математики та інформатики;

-   про математичну освіту учнів в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.


2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

     2.1. Лекційні заняття

Мета проведення лекцій:

-  розкрити мету і завдання вивчення математики та інформатики в загальноосвітніх школах різного типу, середніх професійно-технічних училищах, технікумах, коледжах; структуру, ідеї та методи шкільного й факультативного курсів математики та інформатики;

-  ознайомити студентів із важливими питаннями методолога математики, рівневої і профільної диференціації, з формами, методами і засобами навчання, зокрема з новими інформаційними технологіями;

-  розкрити найважливіші теми спеціальної методики викладання математики та інформатики;

-  ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом учителів математики та інформатики.

Похожие материалы

Информация о работе