Методичні вказівки до виконання курсових і випускних робіт (для студентів четвертого курсу, що навчаються по напрямку "Прикладна математика", спеціальність "Прикладна математика")

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ВИПУСКНИХ РОБІТ

Луганськ 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ВИПУСКНИХ РОБІТ

(для студентів четвертого курсу, що навчаються за напрямком "Прикладна математика ", спеціальність "Прикладна математика")

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри прикладної математики.

 Протокол № __  від «__» _________ 200_ р.

Луганськ 2004

УДК519

Методичні вказівки до виконання курсових і випускних робіт (для студентів четвертого курсу, що навчаються по напрямку "Прикладна математика", спеціальність "Прикладна математика" Сост. B.C. Щелоков -Луганськ: Вид-во Східноукр, нац.ун-та ім. В. Даля, 2004. -10 с.

Розглянуто загальні положення, зв'язані з вибором тематики, змістом, оформленням і захистом курсових і випускних робіт (ступінь бакалавра) студентів спеціальності "Прикладна математика"

Викладач        В. С. Щелоков, доц.

Відповід. за випуск     В. М. Грибанов, проф.

Рецензент         С. К. Рамазанів, проф.

КУРСОВА РОБОТА

Ціль курсових робіт — удосконалювання навичок самостійної роботи, розвиток творчого мислення, поглиблення знань по окремих розділах математики, можливий вибір наукового напрямку професійної діяльності на ранньому етапі навчання.

Курсові роботи студентами спеціальності "Прикладна математика" виконуються з 2-го по 7-й семестри включно по алгебрі, математичному аналізові, диференціальним рівнянням, теорії імовірностей і математичній статистиці, чисельним методам, методам оптимізації.

Для виконання курсових робіт планується від40 до 60 годин самостійної роботи студента.

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

1.1. Визначення тематики курсових робіт

Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри по представленню викладачів. Її тема повинна бути близької до обов'язкової навчальної програми дисципліни, але не повинна розглядатися в загальному обов'язковому курсі. Викладач визначає тематику курсових робіт у відповідності зі своїми науковими інтересами і навчальними дисциплінами, що він викладає. Як правило, викладач може запропонувати 8-10 тим. По кожній темі повинна бути зазначена література, з яким студент повинний ознайомитися при виконанні курсової роботи.

 1.2. Вибір студентом теми курсової роботи

Тематика курсових робіт із указівкою керівника курсової роботи доводиться до зведення студентів на початку навчальний семестр, у якому планом передбачене виконання курсової роботи. Загальне число тим повинно бути в 2-3 рази більше числа студентів, яким має бути виконання курсової роботи. До їхнього зведення доводиться тематика тільки тих викладачів, яким у навчальних дорученнях передбачене керівництво курсовими роботами в поточному році. Число курсових робіт, якими може керувати викладач, визначається його навчальними дорученнями, але не більш 7-8 робіт протягом семестру.

Тема, що вибирає студент, фіксується в кафедральному журналі обліку виконання курсових робіт із указівкою прізвища студента і дати, коли була визначена тема. Їхній перелік приведений у Додатку 1.

1.3. Оформлення курсової роботи

Після визначення теми курсової роботи студент повинний одержати консультацію і завдання по її виконанню в наукового керівника. Під керівництвом викладача складається план курсової роботи в якому вказуються мети і задачі написання, що рекомендується літературу по темі і відповідно до визначеного плану викладається її зміст,

Курсова робота може бути написана від руки, на друкарській машинці, з використанням ЕОМ на аркушах папера формату А4 на українському, російській або англійській мовах. Загальний обсяг роботи повинний бути не менш 30 сторінок.

Порядок розташування матеріалу в роботі:

-титульний лист (прил. 2);

- реферат;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- уведення;

- основний зміст;

- висновок;

- список літератури.

1.3.1. Реферат

Реферат оформляється в наступній послідовності. Прописними буквами пишеться слово "Реферат", указується тема курсової роботи, прізвище й ініціали автора, обсяг (стор.), кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, програм.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
52 Kb
Скачали:
0