Технічні вимоги до курсової роботи. Перелік обов’язкових вимог щодо оформлення курсової роботи згідно з державними стандартами

Страницы работы

Содержание работы

КВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕДЖ»

Методичні рекомендації щодо виконання

курсових робіт 

2014

Технічні вимоги до курсової роботи

v Структурно курсова робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків (у разі потреби).

v Зміст (одночасно являє собою план) курсової роботи має бути логічним, послідовним та зрозумілим. Питання плану мають являти собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні (див. додаток А). 

v Вступ (див. додаток В) повинен коротко (до 3-х сторінок) характеризувати сучасний стан проблеми, якій присвячена тема курсової роботи. Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи.

Умовно структура вступу виглядає таким чином:

актуальність обраної  теми;

короткий огляд літератури й інших джерел з даної теми;

мета і завдання,   які   студент   повинен   вирішити у процесі виконання курсової роботи (мета формулюється лаконічно, одним реченням і повинна випливати з теми роботи. Відповідно до визначеної мети формулюються завдання, які деталізують та розкривають мету. Характер завдань випливає з назв розділів (у разі наявності і підрозділів) роботи і їх зміст формулюють, використовуючи такі поняття: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо);

об’єкт і предмет дослідження (Об'єкт дослідження – те, що ми удосконалюємо. Предмет дослідження -  те, за допомогою чого ми удосконалюємо об’єкт дослідження. Отже, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт);

перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

v В основній частині викладається зміст дослідження: основні теоретичні положення, які визначають сутність обраної теми, об’єкту дослідження з урахуванням мети та завдань курсової роботи;  пропонуються можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

Основна частина(слова – «Основна частина», «Практична частина» у змісті не пишуться) роботи складається із 2-3-х розділів, які мають теоретичний, аналітико-дослідницький та рекомендаційний характер. Основна частина може складатися з одного розділу –  для освітньо-кваліфікаційного  рівня «молодший спеціаліст» (див. додаток А). У кожному розділі можна виділити підрозділи, пункти, підпункти. 

v У ВИСНОВКАХ до роботи викладаються найбільш важливі результати та висновки автора, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язання поставлених завдань, її значення вивчення дисципліни. Висновки автора повинні носити обґрунтований характер, бути результатом самостійного дослідження. Висновки подають у тезовій формі (див. додаток Д).

v Курсова робота завершується списком використаних джерел, на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці.

Перелік обов’язкових вимог щодо оформлення курсової роботи

згідно з державними стандартами

1.    Курсова робота виконується українською мовою на папері формату А4 (297 мм х 210 мм).

2.   Робота виконується від руки або друкується комп’ютерним способом. Шрифт друку – Times New Roman, звичайний. Кегль (параметри) шрифту – 14. Міжрядковий інтервал тексту – 1,5. Абзацний відступ – 15-20 мм.

3.   Обсяг  курсової роботи 25-30 друкованих сторінок. Обсяг додатків у загальному обсязі курсової роботи не враховується.

4.  Курсова робота розпочинається титульною сторінкою, яка повинна відповідати певним вимогам (див. додаток Г).             

5.    Кожна сторінка курсової роботи повинна мати поля:  праве поле – 10 мм;  ліве поле – 25 мм; верхнє – 20 мм;  нижнє – 20 мм.

6. Нумерація сторінок. Титульний лист і  «ЗМІСТ» не нумерується   Нумерація сторінок арабськими цифрами починається з 3-ї сторінки (зі Вступу) і проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

7. Спосіб викладання матеріалу – формально-логічний (виключає емоційність, образність. Не використовується займенник «я», вживається займенник «ми».).

8.    ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ – у змісті  і тексті роботи подаються без нумерації, тобто перед ними номери не проставляються, друкуються центровано до тексту великими літерами  напівжирним шрифтом. Текст кожної структурної частини роботи (та кожен розділ) починається з нової сторінки. Між підрозділами  – відстань у 3-4 міжрядкових інтервали. Слово «РОЗДІЛ», номер розділу і назва розділу друкуються центровано до тексту. Назви підрозділів починаються з великої літери, друкуються центровано до тексту рядковими літерами напівжирним шрифтом.

При написанні назв структурних частин роботи, назв розділів, підрозділів крапка наприкінці фрази чи слова не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 міжрядковим інтервалам (див. додаток Б).

9.    Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (малюнки, графіки, схеми) і таблиці (а це необхідний елемент наукової праці), то вони подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або у додатках.

Наприклад:  Мал. 1.3. (третій малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією (див. додаток Ж).

Похожие материалы

Информация о работе