“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access )

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

 МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

До друку

дозволяю

Перший проректор

_____________ Г. В.Стадник

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

“ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

І  ЇХНЄ ВЕДЕННЯ”

за допомогою систем керування базами даних

(на прикладі СУБД MS Access ).

(для студентів 3-го курсу денної i заочної форм навчання

спеціальності 6.092100)

Харків -ХНАМГ- 2007

              Методичні вказівки й завдання контрольної роботи “Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access )” з курсу “Інформаційні технології в будівництві та бази даних” (для студентів денної i заочної форм навчання спеціальності 6. 092100 “Промислове та цивільне будівництво” / Укл.: М.В. Гринчак, М.Ю. Карпенко, А.Л. Шаповалов, В.Б. Уфімцева - Харків: ХНАМГ, 2007. - 30 с.

Рецензент: канд. техн. наук, доц. О.Б. Костенко

Рекомендовано кафедрою ПМ і ІТ, протокол №11  від 30 травня 2007р.


ВСТУП

Сучасний фахівець будь-якого профілю для вільної орієнтації в інформаційних потоках повинен уміти одержувати, обробляти й використовувати інформацію за допомогою сучасних інформаційних технологій, що базуються на персональних комп'ютерах, телекомунікаційних та інших засобах зв'язку.

Дисципліна “Інформаційні технології в будівництві та бази даних” є логічним продовженням дисципліни «Інформатика», що вивчається студентами на молодших курсах.

Основна мета вивчення курсу “Інформаційні технології в будівництві та бази даних” - формування розуміння, для чого і яким чином можна використати інформаційні системи й технології в майбутній професійній діяльності.

Студенти знайомляться з широким спектром областей використання персональних комп'ютерів, з принципами побудови інформаційних систем, видами інформаційних технологій, що використовуються у цих системах, принципами формування баз даних i  їхнього ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access).

Що таке Access? Microsoft Access - це програмне забезпечення, що відноситься до категорії систем керування базами даних (СУБД) і є одним з продуктів пакета Microsoft Office. Основна функція Access, як і будь-який СУБД, - це робота зі структурованою у вигляді таблиць інформацією. Програма Access дозволяє забезпечити введення даних у таблиці бази даних, їхнє зберігання i супровід, а також одержувати із сукупності цієї інформації потрібні дані, необхідні для прийняття важливих бізнесів-рішень.

Об'єкти бази даних Microsoft Access. Стосовно до програми Microsoft Access база даних - це сукупність таких об'єктів, як таблиці, запити, форми, звіти, сторінки доступу до даних, макроси й модулі. Всі вони згруповані за категоріями і відображаються у вікні бази даних.

Таблиці -  фундамент вашої бази даних і будь-якого додатка, розроблюваного в Microsoft Access. Всі інші об'єкти БД так чи інакше пов'язані з таблицями й залежні від них, оскільки оперують даними, що зберігаються в таблицях. Табличні дані відображаються у звичному форматі рядків (записів у термінології СУБД Access): і стовпців (полів). При відкритті таблиці в режимі перегляду (режимі таблиці) на екрані можна побачити всі поля й всі записи, збережені в таблиці

Форми - як правило, використовуються для роботи з індивідуальними записами з таблиць баз даних. За допомогою форм можна вводити інформацію в таблиці, редагувати й видаляти її, а також обмежити доступ до даних і відображати їх тільки в режимі перегляду.

Запити - потужний інструмент керування даними, що дозволяє одержувати з таблиць бази даних iнформацiю, що відповідає певному критерію. За допомогою запитів можна автоматизувати процес відновлення або видалення записів з однієї або декількох таблиць, а також виконувати обчислення, ґрунтуючись на значеннях, збережених у таблиці.

Звіти - засоби генерації звітів Access дозволяють вивести відформатовані дані й результати підсумкових розрахунків на печатку в найбільш презентабельному вигляді, у тому числі у вигляді графіків і діаграм.

Сторінки доступу до даних - HTML-сторінки, що виконують роль "інтерфейсу" до даних, які зберігаються в базах даних Microsoft Access. Звертаючись до таких сторінок через Internet або intranet безпосередньо з Web-браузера Internet Explorer, можна переглядати й вводити інформацію в таблиці, а також генерувати звіти.

У зв'язку  з тим, що навчальним планом передбачена обмежена кількість аудиторних годин (36 годин практичної роботи на ПЕВМ), основне навантаження припадає на самостійне освоєння основних теоретичних питань.  Теоретичний курс містить у собі шість тем,  у кожній з яких наведений докладний перелік основних питань, що підлягають самостійному вивченню, а також список літератури, в якій викладаються ці питання.

Робота складається з письмових відповідей на два теоретичних питання i вирішення завдання, що повинне бути виконане з використанням ПЕВМ. Варіант роботи студенти вибирають відповідно до двох останніх цифр своєї залікової книжки (табл.1): перші два рядки варіанта завдання відповідають номерам теоретичних питань, а третій рядок - номеру завдання (див. розділ 5 «Завдання контрольної роботи»). Завдання розділу 6 призначені для самостійної роботи. Контрольна робота може бути виконана в рукописному варіанті, однак переважніше оформити її з використанням текстового редактора.


1. ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ

 Таблиця 1

Похожие материалы

Информация о работе