“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access ), страница 7

 • код споживчого товариства;
 • найменування споживчого товариства;
 • рівень витрат попереднього року;
 • сума витрат:

план,

факт;

 • товарообіг:

план,

факт;

 • рівень витрат:

план,

факт;

 • відхилення рівня витрат:

більше,

менше.

Поле «рівень витрат» (за планом і фактом) розраховується за формулою

Сума витрат/Товарообіг*100

Поле «відхилення рівня витрат» розраховується за формулою

Рівень витрат (факт) - Рівень витрат (план)

Якщо отримане відхилення позитивне, то результат треба занести в поле «більше», у противному разi - у поле «менше».

Визначити загальну суму витрат (за планом і фактом), товарообігу (за планом і фактом), а також рівень витрат (за планом і фактом) по всіх підприємствах об'єднання.

Завдання 10.

Створити базу даних для торговельного підприємства для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності працівників, що містить наступні поля:

 • табельний номер;
 • П I Б;
 • дні хвороби;
 • листопад:

дні,

сума;

 • грудень:

дні,

сума;

 • усього:

дні,

сума;

 • середній денний заробіток;
 • розмір допомоги, %;
 • сума допомоги.

Поле «дні (усього)» розраховується за формулою

Дні (Листопад)+Дні (Грудень)

Поле «сума (усього)» розраховується за формулою

Сума (Листопад)+Сума (Грудень)

Поле «середній денний заробіток» розраховується за формулою

Сума (Усього)/Дні (Усього)

Поле «сума посібника» розраховується за формулою

Середній денний заробіток*Дні хвороби*Розмір допомоги в %/100

Визначити підсумкові величини по всіх числових полях бази даних.

Завдання 11.

Створити базу даних, що дозволяє вести аналітичний облік руху товарів на складі. База даних містить наступні поля:

 • найменування товару;
 • одиниці виміру;
 • ціна;
 • залишок на початок місяця:

кількість,

сума;

 • оборот за місяць:

кількість,

сума;

 • залишок на кінець місяця:

кількість,

сума.

Поле «залишок на кінець місяця» розраховується за формулою

Залишок на початок місяця + Оборот за місяць

Визначити загальну суму по наступних полях бази даних:

«залишок на початок місяця», «оборот за місяць», «залишок на кінець місяця».

Завдання 12.

Створити базу даних для друку розрахунково-платіжної відомості з оплати праці, що містить наступні поля:

 • табельний номер;
 • нараховано:

відрядно,

почасово,

премія,

інше;

 • разом нараховано;
 • утримано:

аванс,

прибутковий податок:

відсоток,

сума;

 • пiб;
 • сума до видачі.

Поле «разом нараховане» розраховується за формулою

Нараховано відрядно + Нараховано почасово + Премія + Інше

Поле «утримане» розраховується за формулою

Аванс + Прибутковий податок (сума)

Поле «сума до видачі» розраховується по за формулою:

Разом нараховано - Утримано

Визначити загальну суму по всіх числових полях бази даних.

Завдання 13.

Створити базу даних для обліку надходження сільськогосподарської продукції, що містить наступні поля:

 • номер товарної накладної;
 • загальна вага;
 • стандартна:

ціна,

вага,

 % від загальної ваги;

 • нестандартна:

ціна,

вага,

 % від загальної ваги;

 • відходи:

ціна,

вага,

 % від загальної ваги,

сума.

Поле «% від загальної ваги» розраховується за формулою

Вага стандартної продукції*100/ Загальна вага

Поле «сума відходів» розраховується за формулою

Вага відходів* Ціна відходів

Визначити загальну суму по полю «сума відходів».

Завдання 14.

Створити базу даних, що дозволяє вести аналітичний облік наявності товарів на складі. База даних містить наступні поля:

 • номер один по одному;
 • найменування товару;
 • одиниці виміру;
 • ціна;
 • фактична наявність:

кількість,

сума;

 • облікові дані:

кількість,

сума;

 • недостача:

кількість,

сума;

 • надлишки:

кількість,

сума.

Для заповнення полів «недостача» й «надлишки» варто зрівняти поля «фактична наявність» й «облікові дані». Якщо «фактична наявність» більше, ніж «облікові дані», заповнюються поля «надлишки (кількість)» й «надлишки (сума)», у противному разi - поля «недостача (кількість)» й «недостача (сума)».

Визначити сумарну величину надлишків і недостачі на складі.

Завдання 15.

Створити базу даних, що містить показники господарської діяльності підприємства за рік. База даних включає наступні поля:

 • показники;
 • одиниці виміру;
 • базисний період;
 • звітний період:

план,

факт,

відхилення,

 •  % виконання плану;
 •  % виконання до базисного періоду.

Поле «звітний період (відхилення)» розраховується за формулою

Звітний період (факт)- Звітний період (план)

Поле «% виконання плану» розраховується за формулою

Звітний період (факт)*100/ Звітний період (план)

Поле «% виконання до базисного  періоду» розраховується за формулою

Звітний період (факт)*100/ Базисний період

Визначити загальні суми полів «базисний період», «звітний період (план)», «звітний період (факт)» й «звітний період (відхилення)».


Зміст

Вступ....................................................................................................... 3

1. Таблиця вибору варіантів контрольної роботи............................ 12

2. Питання контрольної роботи.......................................................... 13

3. Завдання контрольної роботи......................................................... 15

4. Контрольний приклад..................................................................... 18

5. Завдання для самостійної роботи................................................... 26


Навчальне видання

Методичні вказівки й завдання контрольної роботи “Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access )” з курсу “Інформаційні технології в будівництві та бази даних” для студентів денної i заочної форм навчання спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”

Укладачі:

М.В. Гринчак,

М.Ю.Карпенко,

А.Л.Шаповалов,

В.Б.Уфімцева

Редактор:

М.З. Аляб’єв

План 2007, поз. 66м

Пiдп. до друку ____        Формат 60х84 1/16          Папір офісний

Друк на ризографі.          Умовн.-друк. л. 0,9          Обл. -вид. 1,5

Замовл. №  _____             Тираж 30  прим.                            

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12