Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення", страница 5

П дпри мцю необх дна  нформац я не т льки який прибуток можна отримати при випуску   реал зац   запланованого об' му продукц   (послуг), але й умови, при яких не буде отримано н  прибутку, н  збитку (точку беззбитковост ). Необх дно знати на яку величину можна зменшити об' м реал зац   пор вняно за плановими, не ризикуючи понести збитки.

Для розрахунку беззбитковост  необх дний розпод л витрат на пост йн  й перем нн . В експлуатац йних витратах п дпри мства комунального господарства велику питому вагу займають умовно-пост йн  витрати.

П д ними розум ють витрати, як  при зб льшенн  або зменшенн  об' м в роб т зм нюються незначно, наприклад, амортизац йн  в драхування не залежать в д об' му виробничо  програми, а визначаються балансовою варт стю основних фонд в, витрати на управл ння й обслуговування виробництва, також майже не зм нюються з  зм нами програми. В результат  цього зб льшення послуг, що надаються, або зростання об' му виробництва приводять до зниження в дносно  соб вартост  в зв'язку з незм нн стю в визначених межах витрат з цих статей.

Перем нн  витрати. Ц  витрати зм нюються пропорц йно об' му послуг, що надаються й до них в дносяться: варт сть матер ал в, палива, електроенерг  , зароб тна плата основних виробничих роб тник в, в дчислення на соц альн  заходи.

Якщо виникають сумн ви до яких витрат в днести витрати, що розглядаються, можна в днести  х до пост йних.

Розпод л затрат на пост йн  й перем нн  виправдано в короткочасному пер од  (1 р к). У довгочасному пер од  вс  витрати виступають як перем нн .

Сама низька точн сть визначення беззбитковост  (точки беззбитковост ) отриму ться при  граф чному метод .

 сну  ще два методи розрахунку беззбитковост :

       - р шення базового р вняння;

- коеф ц  нт розрахунку.

Розрахунок другим   трет м методами необх дно виконувати з точн стю до четвертого знаку п сля коми.

Граф чний метод визначення беззбитковост

Для розрахунку беззбитковост  необх дно мати вих дн  дан , як  надан  в таблиц  6 за даними розпод лу I (табл.5).

Таблиця 6

Вих дн  дан  для визначення беззбитковост

       Од.     Значення

Показники       вим ру  Всього, виходячи  з максимально  потуж-ност  п дпри мства       Оди-ниц

1       2       3       4

1. Соб варт сть продукц  , яка випуска ться(Со) тис.грн

Продовження таблиц  6

1       2       3       4

2.Пост йн  витрати (Пост В)     тис.грн

3.Перем нн  витрати (Перем В)           тис.грн

4. Прибуток (Пр)        тис.грн

5. Виручка в д реал зац   (без урахування ПДВ), що в дпов да  мах  потужност  п дпри мства Вр

тис.грн

6. Об' м продукц  , що випуска ться (послуг), як й в дпов да  мах виручц  п дпри мства (Qр ч)

тис.м3

газу

Вих дн  дан  визначаються за даними методичних вказ вок (див.табл.5). Пост йн  витрати прийма мо в дпов дно 52% в д Со Перем = 48% в д Со. Граф чне визначення беззбитковост  подано на рис.1. Посл довн сть побудови граф ка беззбитковост  така:

1.      На ос   абцис в дклада мо значення об' му продукц  , що випуска ться (послуг), в натуральному вираз , наприклад, для п дпри мства по забезпеченню газом споживач в  (Qр ч ).

2.      На ос  ординат в дклада мо значення об' му продукц  , що випуска ться, в варт сному вираз , наприклад, для п дпри мства по забезпеченню газом споживач в - це виручка в д реал зац   газу споживачам (без урахування ПДВ) Вр   в результат  отриму мо точку Б'.

3.      З' днуючи точки Б   Б', отриму мо точку Г.

4.      З' днуючи точки О   Г, отриму мо л н ю виручки.

5.      В д точки Г вниз по ос  ординат в дклада мо значення прибутку Пр   таким чином знаходимо точку Д.

6.      В дкладаючи в д точки О вгору по ос  ординат величину пост йних витрат, отриму мо точку В.

7.      З' днуючи точки В   Д, отриму мо л н ю соб вартост .

8.      В дкладаючи в д точки Д вниз по ос  ординат значення зм нних витрат, отриму мо точку Е.

9.      На перетин  л н   виручки   соб вартост  отриму мо точку С - точку беззбитковост  (порога рентабельност ), в як й окупаються лише витрати, а прибуток дор вню  нулю.

Параметри беззбитковост  при прибутку, р вному О, визначають в точц  А в натуральному в дбитку   в точц  А' в варт сному в дбитку.

10.      Параметри беззбитковост  при забезпеченн  отримання прибутку визначають в зон  безпеки м ж точками А   В (в натуральному в дбитку)   точками А'   В' в варт сному в дбитку.

Рис. 1. Граф чний метод визначення беззбитковост

Додаток 1

                                    М н стерство осв ти   науки Укра ни

ХАРК ВСЬКА НАЦ ОНАЛЬНА АКАДЕМ Я М СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра менеджменту та маркетингу у м ському господарств

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з курсу  "Ц ноутворення "

Виконав студент

(пр звище,  м'я, по-батьков )

Курс, група

______________________________

Вар ант (номер зал ково  книжки)

Перев рив викладач

______________________________

Харк в  -  2006

Додаток  2

Показники  виробничо   програми  по  п дпри мству    газового  господарства  м ста  " N"

Показники       Вар анти

       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19

1. Довжини газово  мереж   1(км)

       високий тиск

       середн й тиск

       низький тиск

10

5

6

20

3

5

13

5

4

10

6

3

20

3

5

13

5

4

14

6

14

12