Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення", страница 2

ОВФ = Cp

Прийма мо структуру основних фонд в для дано  галуз  в дпов дно до табл.1   розрахову мо величину кап таловкладень в елементи основних фонд в. Ус  розрахунки зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1

Структура основних фонд в

Назва елемент в основних фонд в Структура основних фонд в,

%       Кап тальн  вкладення в елементи основних фонд в, (тис.грн)

Буд вля         12,5

Споруди 6,5

Передатн  пристро  (газопров д) 72,0

Машини та обладнання    4,2

Транспортн  засоби      4,0

 нструменти та  нвентар 0,8

      Усього   100              Cp=ОВФ

Питом  кап таловкладення визначаються на 1000 м3 газу:

Кпит =   (тис.грн./ 1000 куб. м)

Розрахунок амортизац йних в драхувань

Основн  виробнич  фонди в процес  експлуатац   зношуються   свою варт сть переносять на варт сть р чно  продукц   частинами у вигляд  амортизац йних в драхувань. Суму амортизац   за р зними видами машин, обладнання, буд вель та споруд розраховують за нормативами, встановленими у в дсотках в д перв сно  вартост , тобто:

За  = ,

де Na  - р чна норма амортизац   на становлення перв сно  вартост  й кап тального ремонту.

На стад   проектування п дпри мства амортизац йн  в драхування на буд вл , споруди, передавальн  пристро  й т.д. можна визначити за д ючими  нормативами (див. табл.2.).

Таблиця 2

Амортизац йн  в драхування

Назва елемент в основних фонд в Варт сть ОВФ

(тис. грн.),

табл.1  Норма амортизац йних в драхувань

%       Сума амортизац йних в драхувань (тис.грн)

Буд вля         8,0

Споруда         8,0

Передатн   пристро  (газопров д)                8,0

Машини та обладнання            24,0

Транспортн  засоби              40,0

 нструменти та  нвентар         24,0

Усього  ОВФ              За

Розрахунок величини кредиту

Якщо потр бн  кап таловкладення в виробництво (Сp) перевищують (Сн), тод  треба для компенсац   р зниц  використовувати короткочасн  кредити банк в. За це банку виплачуються в дсотки (Вкр), що включаються в соб варт сть   в к нцевому п дсумку зменшу ться прибуток в д реал зац   продукц   та прибуток, що залиша ться у розпорядженн  п дпри мства.

У курсов й робот  прийма мо, що короткочасний кредит банк в використову ться у вс х вар антах. Величина позикових засоб в (кредиту) визнача ться у в дсотках в д величини кап тальних вкладень, ставка банку за використання кредиту (Нкр) прийма ться в розм р , що визнача  банк вська система на момент розрахунку курсово  роботи.

Приклад:

Кап тальн  вкладення в виробництв  склали:

Ср = 20500 тис.грн.,

а в п дпри мц в грошових кошт в (Сн) менше на  10%  в д Ср, тобто необх дний кредит у розм р :

Ср - Сп = 20500 - (20500 0,9) = 2050 тис.грн.

Ставка банку за використання короткочасного кредиту Н = 60% р чних, тобто величина виплати в дсотк в за банк вський кредит склада :

Вкр = Нкр  (Ср - Сн) = 24%  2050 = 492 тис.грн.

Величина в дсотк в за банк вський кредит (Вкр = 492 тис.грн.) буде в днесена на соб варт сть продукц  .

Розрахунок соб вартост  (експлуатац йних) витрат

Р чн  експлуатац йн  витрати по реал зац   мережного газу складаються  з витрат на: матер али, паливо, електроенерг ю, зароб тну  плату виробничого персоналу, в драхування на соц альн  потреби, амортизац ю, ремонт та загальн  витрати по управл нню, плату за короткочасний кредит. Соб варт сть 1000 м3 газу розрахову ться шляхом д лення загально  суми р чних експлуатац йних витрат на об' м газу, що реал зу ться споживачам за р к.

Витрати на куп влю газу

У цю статтю включаються витрати на куп влю газу в постачальника. Оплата за отриманий газ розрахову ться на основ  його об' му й оптово  ц ни. В курсов й робот  ц на придбання газу прийма ться зг дно з вих дними даними:

Зм =   Q брутто  Цп   Кпер,

де Q брутто - максимальна потреба газу з урахуванням збитк в у мереж ;

Цп - оптова ц на куп вл  газу в постачальника за  1000 м3;

Кпер - курс НБУ при переход  до нац онально  валюти.

Визначення р чного фонду зароб тно  плати

До елемента "Витрати на оплату прац " в дноситься основна зароб тна плата основного виробничого персоналу п дпри мства, нарахована прац вникам та службовцям за тарифними ставками, в дрядними розц нками, посадовими окладами, а також надбавки   доплати в розм рах не вище встановлених законодавством.

Визначення к лькост  обслуговуючого персоналу

Загальна к льк сть основного виробничого персоналу п дпри мства визнача ться за формулою:

Чзаг = Чвп + Чакп та  тр,

де Ч вп - чисельн сть виробничого персоналу по загальних службах м ського газового господарства;

Чакп та  тр - к льк сть адм н стративно-управл нського персоналу та  ТР газового господарства, к льк сть адм н стративно-управл нського персоналу та  ТР визнача ться зг дно з категор  ю газового господарства (табл.3).

Таблиця 3

К льк сть АКП та  ТР газового господарства

Категор   газового господарства К льк сть умовних одиниць, тис. К льк сть АКП та  ТР, люд.

Об' днання

I      категор          понад 100       35

II     категор          в д 50 до 100   30

III    категор          в д 20 до 50    25

    Контори

I      категор          в д 7 до 20     15

К льк сть умовних одиниць можна розрахувати, виходячи  з трудом сткост  обслуговування одн    квартири - 1 умовна одиниця; трудом стк сть  обслуговування 1 км газово  мереж  - 50 умовних одиниць; кожн  5000 м3 р чно  реал зац   газу - 1 умовна одиниця; трудом стк сть обслуговування  п дпри мства - 20 умовних  одиниць.