Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення", страница 3

Чисельн сть виробничого персоналу для основних служб м ського газового господарства (Чвп)

Для служби домових мереж, тобто за техн чним обслуговуванням домових мереж та обладнання:

У1= 0,0035 Х,

де Х - чисельн сть газиф кованих квартир.

Для служби вуличних мереж, тобто служби, яка займа ться експлуатац  ю п дземного та наземного газопроводу:

 У2 =  0,3 Х,

де Х - протяжн сть вуличних мереж в км.

Для авар йно-диспетчерсько  служби, тобто для складу авар йних бригад, що орган зовують ц лодобове чергування:

У3= 12 + 0,0005Х,

де  Х - к льк сть умовних одиниць.

Для ремонтно  служби, тобто служби з виконання ремонтно-механ чних роб т:

У4= 0,0007 Х,

де Х - к льк сть  умовних одиниць.

К льк сть виробничого персоналу (Чп) визнача ться п дсумком к лькост  персоналу з кожно  служби (перерахован  вище):

Чвп = У1  + У2 + У3 + У4.

Визнача мо р чний фонд зароб тно  плати по всьому газовому господарству:

ФОП = Чзаг  Зср  n,

де Чзаг - загальна к льк сть основного виробничого  персоналу п дпри мства;

Зср - середньом сячна зароб тна плата одного працюючого на момент проектування, що включа  вс  види доплат та надбавок у розм рах, не вище встановлених законом:

n -  к льк сть м сяц в у розрахунковому пер од  (n =12).

У курсов й робот  (Зср) можна приймати величину середньогалузеву.

В драхування на соц альн  заходи

До складу елемента "В драхування на соц альн  заходи" включаються суми  в драхувань на:

-       обов'язкове державне та додаткове пенс йне страхування;

-       обов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатност  та втратами, зумовленими народженням та похованням;

-       обов'язкове медичне страхування;

-       обов'язкове державне соц альне страхування в д нещасного випадку на виробництв  та профес йного захворювання, як  спричинили втрату  працездатност ;

- обов'язкове державне соц альне страхування на випадок безроб ття;

-  ндив дуальне (особисте) страхування персоналу буд вельно  орган зац   у випадках, передбачених законодавством.

В драхування  на  соц альн   заходи зд йснюються  за  встановленими  законодавством  нормами  в д  витрат на  оплату  прац   прац вник в.

З в д =ФОП  Нв д/ 100%.

Витрати на поточний ремонт мереж

Витрати на поточний ремонт мереж  це комплексна стаття, яка включа  витрати на матер али в процес  проф лактичного   поточного ремонту вулично  й дворово  мереж . ГРП (труби,  золяц я, краска, змазування   т.д.), амортизац ю обладнання газорегулюючих пункт в, витрати на охорону прац    т.д.

Ц  витрати визначаються у в дсотках (%) в д величини амортизац йних в драхувань (За) або на основ  спец альних кошторис в.

У курсов й робот  витрати на поточний ремонт прийма мо в середньому 40 % в д витрат на амортизац ю.

Зпр = За  0,4

Розрахунок амортизац йних в драхувань (За) виконано в розд л  4   зведено до табл.2.

Загальн  витрати по керуванню

Ц  витрати пов'язан  з утриманням автотранспорту, осв тленням, опаленням виробничих   адм н стративних буд вель, витрати на рекламу, техн ку безпеки. Вони визначаються в спец альних кошторисах, або у в дсотках (%) визначених витрат.

У курсов й робот  (Зк) визнача ться як:

Зк = 0,3  (За + ФОП + Зпр)

Розрахунок плати за кредити банку

У курсов й робот  розрахунок в дсотк в за використання короткочасних кредит в банку наведений в п.5 даних методичних вказ вок. Величину в дсотку (Пкр) по короткочасним кредитам включа мо до складу соб вартост  продукц  . За результатами р чно  суми експлуатац йних витрат необх дно визначити соб варт сть тис.м3 газу. Витрати за економ чними елементами необх дно звести до табл.4.

Таблиця 4

Повна соб варт сть газу та    структура

Статт   витрат  Умо-вн

позначення      К ль-к сть      Оди-ниця

ви-м ру Струк-тура соб вар-тост  в

%       Формула

розрахунку

1       2       3       4       5       6

Матер али (закупка газу з  сторони)     Зм              тис.

грн.

Фонд оплати прац        ФОП             - // -                                  5       6

В драхування на

Соц альн  заходи

Зв д

-//-

Зв д/С0х100%

Амортизац йн  в драхування      За              -//-            За/С 0х 100%

Витрати на поточний ремонт      Зпр             -//-            Зпр/С0 х100%

Загальн  витрати по керуванню

Зк              тис.

грн.

Зк/С0 х 100%

Продовження таблиц  4

1       2       3       4       5       6

В дсотки за кредит      Пкр             -//-            Пкр/С0х100%

  Усього       Со              тис.

грн.

 100%

Соб варт сть - важливий економ чний показник, що забезпечу  контроль за матер альними витратами та витратами прац ,     необх дною базою для встановлення р вня тариф в, ц н, прибутку.

Для виявлення основних фактор в, як  формують соб варт сть, важливе значення ма     структура.

Комунальн  п дпри мства споживають при  виробництв  послуг сировину та основн  матер али в невеликих к лькостях. Виробничий процес пов'язаний головним чином з  споживанням основних засоб в.

Структура соб вартост  послуг п дпри мства з реал зац   газу подана в табл.4.

Соб варт сть тис. м 3 газу (Спит) визнача ться шляхом д лення р чно  суми витрат на р чний об' м реал зац   газу:

Спит = Со/ Qр ч. =( Зм + ФОП + З в д + За + З пр + Зк + П кр)

    Q  р ч

Визначення конкурентоспроможно  ц ни п дпри мства й тарифу за послуги

Ц на п дпри мства Цпр за тис. куб. м газу визнача ться виходячи з гранично  рентабельност  (р), що задана в вих дних даних:

Цпр = Спит  (1 + р / 100)