Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення"

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

Методичн  вказ вки до виконання розрахунково  роботи складен  в дпов дно до програми дисципл ни "Ц ноутворення" для вищих учбових заклад в.

При переход  Укра ни до ринкових в дносин найважлив ша роль в дводиться проектуванню й експлуатац   систем газозабезпечення та теплозабезпечення м ст, населених пункт в    нших об' кт в. У зв'язку з цим необх дно вм ти економ чно об рунтовувати   приймати р шення по буд вництву   експлуатац   систем теплогазопостачання та вентиляц  .

Робота призначена: по-перше, п дготувати студента до роботи в умовах ринкових в дносин, по-друге, п дготувати до дипломного проектування   закр пити отриман  знання п д час теоретичного навчання.

Студентам необх дно знати, що стратег я й тактика економ чних реформ включа  в себе прийняття конкретних заход в зм цненню нац онально  валюти, збалансованост  грошових доход в   витрат населення, стаб л зац   споживчого ринку, вдосконаленню ц ноутворення й кредитно-грошово  системи, економ чному стимулюванню впровадження науково-техн чного прогресу.

1. Орган зац я виконання розрахунково  роботи

Розрахункову роботу виконують на тему: "Об рунтування створення п дпри мства по газозабезпеченню м ста "N""на основ  завдання, яке вида ться кожному студенту.

Кафедра признача  кер вника, який сл дку  за граф ком виконання роботи, консульту  студент в з методики виконання розд л в, прийма  курсову роботу.

Робота вважа ться виконаною при дотриманн  вимог:

-       наявн сть вс х розд л в, розрахунк в   таблиць, як  передбачен  методичними вказ вками;

-       правильн сть виконання вс х розрахунк в, знання матер алу   методики виконання розрахунк в.

Об' м основних розд л в  в стор нках приведений нижче:

-       титульний аркуш                                                                          1;

-       вступ                                                                                              1-2;

-       визначення виробничо  програми п дпри мства                      1-2;

-       розрахунок потреби кап таловкладень                                      2-3;

-       розрахунок експлуатац йних витрат                                          6-8;

-       техн ко-економ чн  показники д яльност  п дпри мства         3-5;

-       розрахунок беззбитковост  п дпри мства                                  4-6;

-       л тература                                                                                      1;

-       всього                                                                                             21-30 стор.

Для захисту роботу подають у вигляд  пояснювально  записки з необх дними таблицями, граф ками   дотриманням правил оформлення.

Розрахункова робота викону ться на стандартних аркушах паперу (210 297) ч тким почерком.

Титульний аркуш пояснювально  записки (об' м 20-30 стор.) повинен бути виконаний за зразком (див. додаток 1).

Ус  розрахунки до виконання курсово  роботи, необх дно привести в пояснювальн й записц , а результати цих розрахунк в занести до таблиц  в установлен й даними методичними вказ вками посл довност .

Оформлення пояснювально  записки повинно в дпов дати вимогам ДЕСТ. Пояснювальну записку пишуть на одн й сторон  аркушу. Розм р л вого поля-30 мм, правого - не менше 10 мм, верхнього та нижнього пол в - не менше 20 мм.

Нумерац я стор нок записки повинна бути наскр зна, перша стор нка - титульний аркуш. Номер стор нки подають арабськими цифрами в правому верхньому кут . В списку л тератури в домост  про джерела повинн  включати: пр звище та  н ц али автора, назву роботи, м сце видання при посиланн  на джерело потр бно приводити порядковий номер за списком л тератури, який беруть в квадратн  дужки.

Розрахункову роботу студенти здають на кафедру в строки, як  передбачен  учбовим граф ком.

Методичн  вказ вки до виконання роботи

Незалежно в д розм р в п дпри мства, форм власност , орган зац йних форм п дпри мництва, економ чний зм ст д яльност  п дпри мства склада ться в авансуванн  кап талу, необх дного для виробництва, покриття витрат   отримання прибутку достатнього для оплати прац  й розвитку виробництва.

Визначити економ чне об рунтування п дпри мництва можливо, якщо посл довно зробити розрахунки витрат   пор вняти  х.

Визначення виробничо  програми п дпри мства

При розробц  виробничо  програми п дпри мства необх дно зробити розрахунок виробничо  потужност  (пропускно  здатност  п дпри мства). Найб льш розповсюдженим методом визначення об' м в реал зац     метод, що заснований на питомих нормах витрат продукт в по споживачам.

Потужн сть системи - здатн сть подач  газу за р к при оптимальному використанн  основних (активних) фонд в - (мереж   обладнання) - повинна встановлюватися не по нетто потреб  (Q нетто), а по брутто (Q брутто). Брутто б льше нетто потреби на величину витрат   витрати газу на власн  потреби (Q витрат), тобто:

Q брутто = Q нетто + Q витрат,

де витрати в мережах газопостачання прийма мо в курсов й робот :

Q витрат = 0,8%   Q нетто.

Зв дси, знаючи величину р чного об' му реал зац   газу (Q нетто), визнача мо показники Q брутто   Q витрат повн стю форму мо виробничу програму.

На п дстав  виробничо  програми визнача мо потребу п дпри мства в ресурсах ус х вид в: трудових, матер альних, грошових.

Розрахунок необх дних кап таловкладень

У курсов й робот  визнача мо потребу в кап таловкладеннях для спорудження системи газопостачання через питом  кап таловкладення (додатки 4; 5).

С 84 =  К  пит.  L  + Кгрп n + Kкзк  n,

де К  пит - питом   кап тальн  вкладення (дод. 5) в систем  високого,  низького й середнього тиску;

L  - довжина газопроводу (додаток 2), в систем  високого, низького й середнього тиску;

Кгрп - кошторисна варт сть газорегульованого пульта ГРП (додаток 4);

Ккзк - кошторисна варт сть комплексу захисту в д короз   (додаток 5);

n - к льк сть ГРП   КЗК (додаток 3).

При в дсутност  на момент виконання курсово  роботи нормативних документ в Укра ни з розрахунку кошторис в, ус  розрахунки зд йснюються за нормативами в ц нах 1984 р.  з застосуванням за п дсумками коеф ц  нта подорожчання на (Кпод.).

С  = С84  К  под,

де К  под - коеф ц  нт подорожчання вартост  матер альних ресурс в, зростання зароб тно  плати та  нших витрат пор вняно з ц нами 1984 р.

Податок на додану варт сть прийма ться за нормативом  /Н/ встановленим  КМ Укра ни в % в д догов рно  ц ни,

Нпдв =  C

Ринкова ц на (Cp) визнача ться шляхом додавання догов рно  ц ни (C )   податку на додану варт сть (Н пдв):

Cp = C  + Нпдв.

Розрахунок кап тальних вкладень в основн  фонди  п дпри мства

На основ  ринково  ц ни (Cр) визнача ться варт сть основних виробничих фонд в (ОВФ) в ц лому по систем  газозабезпечення.

Оск льки розрахунок кап тальних вклад в зд йсню ться за зб льшеними показниками, варт сть основних фонд в можна приймати р вною величин  кап тальних вкладень в  х створення, тобто:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
113 Kb
Скачали:
0