Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності" (Загальне уявлення про судно та його архітектуру. Класифікація суден. Форма корпусу і основні характеристики судна. Основні поняття з теорії корабля), страница 8

Українські терміни

Російські терміни

Судно

Судно

Корабель

Корабль

Корпус

Корпус

Енергетична установка

Энергетическая установка

Головний двигун

Главный двигатель

Рушій

Движитель

Пристрій

Устройство

Судновий пристрій

Судовое устройство

Суднова система

Судовая система

Навігаційне обладнання

Навигационное оборудование

Озброєння

Вооружение

Екіпаж

Экипаж

Основний корпус

Основной корпус

Днище

Днище

Палуба

Палуба

Борт

Борт

Ніс

Нос

Корма

Корма

Надбудова

Надстройка

Рубка

Рубка

Бак

Бак

Ют

Ют

Середня надбудова

Средняя надстройка 

Верхняя палуба

Верхня палуба

Нижня палуба

Нижняя палуба

Платформа

Платформа

Сідлуватість

Седловатость

Вигин палуби

Погибь палубы

Бульб

Бульб

Бульбовий ніс

Бульбовый нос

Похилий ніс

Наклонный нос

Криголамний ніс

Ледокольный нос

Кліперський ніс

Клиперский нос

Крейсерська корма

Крейсерская корма

Транцева корма

Транцевая корма

Сліп

Слип

Скула

Скула

Перебірка

Переборка

Форпік

Форпик

Ахтерпік

Ахтерпик

Ланцюговий ящик

Цепной ящик

Відсік

Отсек

Цистерна

Цистерна

Танк

Танк

Румпельне відділення

Румпельное отделение

Друге дно

Второе дно

Подвійне дно

Двойное дно

Міждонний простір

Междудонное пространство

Трюм

Трюм

Твіндек

Твиндек

Люк

Люк

Коридор гребного вала

Коридор гребного вала

Насосне відділення

Насосное отделение

Баласт

Балласт

Слемінг

Слемминг

Дрейф

Дрейф

Удиферентування

Дифферентовка

Екіпаж

Экипаж

Командний склад

Комадный состав

Старший командний склад

Старший командный состав

Суднова команда

Судовая команда

Служба експлуатації

Служба экслуатации

Служба технічної експлуатації

Служба технической эксплуатации

Радіотехнічна служба

Радиотехническая служба

Служба побуту

Служба быта

Медико-санітарна служба

Медико-санитарная служба

Капітан

Капитан

Старший помічник капітана

Старший помощник капитана

Старший механік

Старший механик

Помічник капітана

Помощник капитана

Механік

Механік

Начальник радіостанції

Начальник радиостанции

Боцман

Боцман

Вахта

Вахта

Чисельність екіпажу

Численность єкипажа

Судно необмеженого району

Плавання

Судно неограниченного района

Плавания

Обмеженого району

Ограниченного района

Озерное

Озерне

Річне

Речное

Змішаного

Смешанного

Типу ріка-море

Типа река-море

Самохідне

Самоходное

Несамохідне

Несамоходное

Водотоннажне

Водоизмещающее

Надводне

Надводное

Підводне

Подводное

Напівпогружне

Полупогружное

Глісуюче, глісер

Глиссирующее, глиссер

На підводних крилах

На подводных крыльях

На повітряній подушці

На воздушной подушке

Транспортне

Транспортное

Промислове

Промысловое

Службово-допоміжне

Служебно-вспомогательное

Промислово-господарче

Служебно-хозяйственное

Військове

Военное

Суховантажне

Сухогрузное

Наливне

Наливное

Танкер

Танкер

Комбіноване судно

Комбинированное судно

Універсальне

Универсальное

Контейнерне

Контейнерное

Для колісної техніки

Для колесной техники

Для насипних вантажів

Для насыпных грузов

Нафтоналивне

Нефтеналивное

Рятувальне

Спасательное

Пожежне

Пожарное

Технічного флоту

Технического флота

Для видобування корисних копалин

Для добычи полезных ископаемых

Кабельне

Кабельное

Науково-дослідне

Научно-исследовательское

Льодовий клас судна

Ледовый класс судна

Теплохід

Теплоход

Пароплав

Пароход

Турбохід

Турбоход

Газотурбохід

Газотурбоход

Атомохід

Атомоход

Електрохід

Электроход

Дизель-електрохід

Дизель-электроход

Турбоелектрохід

Турбоэлектроход

Пором

Паром

Ліхтеровоз

Лихтеровоз

Рефрижератор

Рефрижератор

Танкер

Танкер

Продуктовоз

Продуктовоз

Хімовоз

Химовоз

Газовоз

Газовоз

Траулер

Траулер

Сейнер

Сейнер

Дрифтер

Дрифтер

Тунцелов

Тунцелов

Краболов

Краболов

Плавуча база

Плавучая база

Рибозавод

Рыбозавод

Криголам

Ледокол

Буксир

Буксир

Плавучий док

Плавучий док

Плавучий кран

Плавучий кран

Зерноперевантажувач

Зерноперегружатель

Землечерпалка

Землечерпалка

Землесос

Землесос

Грунтовідвізна шаланда

Грунтоотвозная шаланда

Плавуча платформа

Плавучая платформа

Бурова

Буровая

Будівельна

Строительная

Трубоукладач

Трубоукладчик

Вітрильник

Парусник

Підводний човен

Подводная лодка

Двигун внутрішнього згоряння

Двигатель внутреннего сгорания

Поршнева парова машина

Поршневая паровая машина

Парова турбіна

Паровая турбина

Газова турбіна

Газовая турбина

Паровий котел

Паровой котел