Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності" (Загальне уявлення про судно та його архітектуру. Класифікація суден. Форма корпусу і основні характеристики судна. Основні поняття з теорії корабля), страница 10

пасажиромісткість – число пасажирів, на яке розраховано судно.

Швидкість морських суден вимірюється у вузлах; один вузол дорівнює швидкості в одну морську милю за годину (1 м. миля = 1853 м), чи одній хвилині земного меридіана.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИИ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 2

Українські терміни

Російські терміни

Теоретичне креслення

Теоретический чертеж

Проекція Корпус

Проекция Корпус

Проекція Бік

Проекция Бок

Проекція Напівсирота

Проекция Полуширота

Діаметральна площина

Диаметральная плоскость

Міделева площина

Миделевая плоскость

Основна площина

Основная плоскость

Конструктивна ватерлінія

Конструктивная ватерлиния

Перпендикуляр носовий

Перпендикуляр носовой

Перпендикуляр кормовий

Перпендикуляр кормовой

Довжина розрахункова судна

Длина расчетная судна

Довжина між перпендикулярами

Длина между перпендикулярами

Довжина найбільша

Длина наибольшая

Ширина судна

Ширина судна

Осадка судна

Осадка судна

Висота борту

Высота борта

Висота надводного борту

Высота надводного борта

Коефіцієнт повноти ватерлінії

Коэффициент полноты ватерлинии

Коефіцієнт повноти мідель-шпангоута

Коэффициент полноты мидель-шпангоута

Коефіцієнт загальної повноти

Коэффициент общей полноты

Коефіцієнт повноти ватерлінії

Коэффициент полноты ватерлинии

Коефіцієнт поздовжньої повноти

Коэффициент продольной полноты

Коефіцієнт вертикальної повноти

Коэффициент вертикальной полноты

Вантажопідйомність

Грузоподъемность

Вантажопідйомність чиста

Грузоподъемность чистая

Вантажопідйомність повна

Грузоподъемность полная

Дедвейт

Дедвейт

Вантажомісткість

Грузовместимость

Питома вантажомісткість

Удельная грузовместимость

Регістрова тонна

Регистровая тонна

Регістрова місткість

Регистровая вместимость

Валова регістрова місткість

Валовая регистровая вместимость

Чиста регістрова місткість

Чистая регистровая вместимость

Мірильне свідоцтво

Мерительное свидетельство

Тоннажна марка

Тоннажная марка

Пасажиромісткість

Пассажировместимость

Швидкість

Скорость

Вузол

Узел

Морська миля

Морская миля

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З ТЕОРІЇ КОРАБЛЯ

Теорія корабля – це наука про поведінку судна на воді. Умовно її підрозділяють на статику і динаміку. Статикарозглядає такі мореплавні якості судна як плавучість, остійність, непотоплюваність; динаміка– керованість, ходовість, хитавицю, морехідність у вузькому розумінні.

1.12. Рівняння плавучості.

Плавучість – здатність судна плавати у певному положенні відносно поверхні води, несучи на собі всі вантажі.

Нехай судно знаходиться на тихій воді без руху. У цьому випадку на нього діють його вага і сили тиску води (рис.11). Рівнодіюча сил тиску води називається силою підтримання, або силою плавучості D. У відповідності з законом Архімеда

D= γ V ,                   (1)

де γ – питома вага забортної води, т/м3;

V – об'єм підводної частини судна, м3.

Сила підтримання прикладена у центрі ваги підводного об'єму судна. Точка прикладення сили підтримання, тобто центр ваги об'єму підводної частини судна, називається центром величини[1]. Рівнодіюча сил ваги (вага судна P) прикладена у центрі ваги судна G.

Так як вага і сила підтримання діють по вертикалі, але направлені у протилежні сторони, то для того, щоб судно плавало, перебуваючи у стані рівноваги, необхідно дотримувати дві умови.

1.Вага і сила повинні бути

P=D  або PV .

Дійсно, якщо у будь-який момент одна з сил стане більшою, то під дією цієї сили осадка і об'єм підводної частини будуть змінюватися до тих пір, доки вага не буде дорівнювати силі підтримання. Вираз (1) являє собою рівняння плавучості, одне з основних рівнянь теорії корабля.

2. Центр величини і центр ваги повинні лежати на одній вертикалі. Інакше вага і сила підтримання створюють пару сил, момент якої буде викликати крен або диферент судна.

У разі посадки судна прямо і на рівний кіль [2] (рис.11, а, б) умова розташування центра величини і центра ваги на одній вертикалі записується так

xg=xcyc=yg=0.

Унаслідок симетричності обводів судна відносно діаметральної площини центр величини при прямому положенні судна лежить у діаметральній площині, тобто  yc=0. Унаслідок несиметричності обводів судна відносно міделя центр величини не лежить у площині міделя у його абсциса xc може бути додатною або від'ємною.

Умова розташування центра величини і центра ваги на одній вертикалі у разі крену (рис.11, в)

xg=xcyc yg = (zgzc) tgθ

і у разі диференту

yg=ycxc xg = (zgzc) tgθ ,

a y разі крену і диференту одночасно

xc xg = (zgzc) tgθ ; yc yg = (zgzc) tgθ.

Ватерлінія, по яку сидить судно, якщо вага і сили підтримання дорівнюють, а центр ваги і центр величини лежать на одній вертикалі, називається ватерлінією рівноваги.

1.13. Водотоннажність судна.

Під терміном водотоннажність розуміють кількість води, яка витіснена судном. Ця кількість води може бути визначена в об'ємних (м3) і масових (т) одиницях.

Об'єм витісненої судном води, або, що те ж саме, об'єм підводної частини, називається об'ємною водотоннажністю. Маса судна, що дорівнює масі витісненої ним воді, носить назву водотоннажністю судна.

Між водотоннажністю і об'ємною водотоннажністю існує залежність (1)

Δ=γ V,                               (2)