Основні визначення міжнародного гуманітарного права, страница 5

Зняття захисту з особливо небезпечних об'єктів с надзвичайним заходом, командувач (командир, началь­ник) повинен вжити всіх практичних заходів щодо за­побігання вивільненню небезпечних сил.

1.2.48.  Санітарні і безпечні зони (місцевості) створю­ються виключно для захисту поранених та хворих, а та­кож персоналу, на який покладена організація таких зон (місцевостей), управління ними і догляд за особами, які будуть там зосереджені.

Санітарні і безпечні зони (місцевості) піддавати напа­ду заборонено.

1.2.49.   Демілітаризована   зона   -   будь-яка   зона,   із якої, за згодою між сторонами, що знаходяться в зброй­ному конфлікті, виведені всі комбатанти та мобільні бо­йові засоби. Влада і населення цієї зони повинні утриму­ватися від ворожих дій.

Демілітаризована зона позначається знаками, які по­годжуються між сторонами, які перебувають у збройно­му конфлікті.

1.2.50.   Місцевість,  що не обороняється, - будь-яка місцевість чи населений пункт, які знаходяться в районі бонових дій або поблизу нього і с відкритими для оку­пації противником.

Із місцевості, що не обороняється, повинні бути ева­куйовані воєнні об'єкти. Воєнні дії на такій місцевості вести заборонено.

На відміну від демілітаризованих зон (для створен­ня яких необхідна взаємна згода сторін, які перебувають у збройному конфлікті) місцевості, що не обороняються, можуть бути створені шляхом односто­ронньої заяви із повідомленням про це протилежної сторони (остання повинна підтвердити одержання тако­го повідомлення).

Піддавати нападу місцевості, що не обороняються, і демілітаризовані зони та поширювати на них воєнні дії заборонено.

1.2.51.   До   об'єктів,   які   знаходяться   під   захистом

міжнародного гуманітарного права, відносяться:

• медичні формування;

• санітарно-транспортні засоби;

• цивільні об'єкти;

• культурні цінності;

• особливо небезпечні об'єкти;

• об'єкти цивільної оборони;

• санітарні зони (місцевості);

• місцевості, що не обороняються;

• демілітаризовані зони.

Напад на такі об'єкти заборонено.

1.2.52.  Розпізнавання об'єктів і персоналу медичної і духовної служб, цивільної оборони, культурних ціннос­тей та особливо небезпечних об'єктів здійснюється шля­хом використання розпізнавальних емблем (знаків), а ме­дичних формувань та санітарно-транспортних засобів - і розпізнавальних сигналів відповідно до правил, викладе­них у додатку 2 до Керівництва.

Персонал медичної і духовної служб, цивільної обо­рони та персонал, який призначений для охорони куль­турних цінностей, повинен мати посвідчення особи, що підтверджує їхній статус.

1.2.53.  До воєнних трофеїв відносяться: захоплене у противника   озброєння,    військова   техніка   та   інше військове майно, яке може використовуватися стороною, що їх захопила.

Перед тим, як використовувати воєнні трофеї, з них необхідно зняти емблеми і знаки противника та встано­вити власні емблеми (знаки).

Воєнні трофеї належать державі, а не окремим військовослужбовцям.

1.3. Заборонені методи і засоби ведення воєнних дій

1.3.1. З метою запобігання зайвих страждань та неви­правданих жертв серед цивільного населення, заподіян­ня великого і тривалого збитку природному середовищу, пов'язаних із воєнними діями, для сторін, які воюють, встановлюються заборони та обмеження у виборі методів і засобів ведення воєнних дій.

1.3.2. У ході воєнних дій заборонено застосовувати такі методи:

• убивати або завдавати поранення цивільним особам;

•   убивати   або   завдавати   поранення   особам,    які, склавши зброю або не маючи засобів захищатись, зда­лись у полон;

•  убивати парламентера і осіб, які його супроводжу­ють (пункт 1.2.37 Керівництва);

• нападати на осіб, які потерпають корабельну аварію або покидають на парашуті літальний апарат, що тер­пить лихо,  і які не чинять ворожих дій (за винятком осіб, які демонтуються у складі повітряних десантів);

•  примушувати  осіб,   які   знаходяться  під  захистом міжнародного    гуманітарного    права    (пункт     1.2.33 Керівництва), брати участь у воєнних діях;

• віддавати наказ нікого не залишати в живих або за­грожувати ним;

• брати заручників;

•  вводити  противника в оману шляхом віроломства (пункт 1.2.44 Керівництва);

•  використовувати не за призначенням розпізнавальну емблему Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, міжна­родні розпізнавальні знаки цивільної оборони та розпізна­вальні   знаки   культурних   цінностей,   міжнародний   спе­ціальний знак особливо небезпечних об'єктів, білий прапор парламентера, інші міжнародно-визнані знаки і сигнали;

• незаконно використовувати розпізнавальну емблему Організації Об'єднаних Націй;

• здійснювати напад не вибіркового характеру (пункт 2.4.3 Керівництва), який може спричинити такі втрати серед цивільного населення та такий збиток цивільним об'єктам,   що  будуть   несумірними   з   досягненням   не­обхідної воєнної переваги над противником;

• здійснювати терор щодо цивільного населення;

•  використовувати голод серед цивільного населення з метою досягнення воєнних цілей;

•  знищувати,   вивозити  або  приводити  в  несправність об'єкти, які необхідні для виживання цивільного населення;

•  нападати   на   медичні   формування   та   санітарно-транспортні засоби,  які  мають  належні розпізнавальні емблеми (знаки) і сигнали;

•  здійснювати вогневе ураження населених пунктів, портів, осель, храмів та госпіталів (за умови, якщо вони не використовуються у воєнних цілях);

• знищувати культурні цінності, історичні пам'ятни­ки, місця відправлення культу та об'єкти, які складають культурну чи духовну спадщину народів, а також вико­ристовувати їх з метою досягнення успіху в бойових діях;

• знищувати або захоплювати власність противника, крім   випадків,   коли   такі   дії   викликані   воєнною  не­обхідністю;

•  віддавати   на  розграбування  населені  пункти   або місцевості.

1.3.3. У ході воєнних дій забороняється застосовува­ти такі засоби;

• розривні кулі та кулі, що легко розвертаються або сплющуються в тілі людини (кулі з твердою оболонкою, яка не повністю покриває осердя або має надрізи);

• снаряди вагою менше 400 грамів, які є розривними або споряджені вибуховою чи запалювальною речовиною;

•  отрути,  отруйні  речовини та  сильнодіючі  отруйні речовини;