Основні визначення міжнародного гуманітарного права, страница 4

Парламентер, а також особи, які його супроводжують (снгналіст-барабанщик, перекладач та особа, яка несе білий прапор), користуються правом недоторканності.

Розпізнавальним знаком парламентера є білий парла­ментерський прапор.

Парламентер не може бути взятий у полон, йому повин­на надаватись можливість повернутись до своїх військ (сил).

1.2.38.        Персонал цивільної оборони - особи, які зай­маються вирішенням гуманітарних завдань щодо захисту цивільного населення від небезпек воєнних дій, допома­гають у ліквідації наслідків війни (збройного конфлікту) і забезпечують виживання цивільного населення.

Основними завданнями цивільної оборони є:

•оповіщення та евакуація населення;

•обладнання сховищ для цивільного населення;

•проведення заходів щодо світломаскування, медич­ного обслуговування  цивільного населення та надання йому релігійної допомоги;

•боротьба із пожежами;

•виявлення та позначення небезпечних районів;

•здійснення рятувальних робіт;

•надання допомоги органам влади у відновленні та підтриманні порядку в районах лиха;

•термінове надання притулку населенню і його постачання;

•відновлення роботи комунальних служб;

•термінове поховання трупів.

Об'єктами цивільної оборони є організації (формуван­ня) цивільної оборони, їхня матеріальна частина, будин­ки, сховища та інші спорудження, які використовують­ся виключно для виконання завдань цивільної оборони. Персонал цивільної оборони може мати особисту стрілецьку зброю для самозахисту.

1.2.39.        Культурні цінності - об'єкти, що мають велике значення для культурної спадщини народів і відіграють важливу   роль   в   духовному  житті  людей   (пам'ятники

архітектури та історії, твори мистецтва, релігійні або світські пам'ятники, археологічні об'єкти, музеї, бібліоте­ки, архіви, театри тощо).

В Україні облік об'єктів культурної спадщини ве­деться у Державному реєстрі національного культурного надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466 «Про затверд­ження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання».

Культурні цінності не повинні використовуватись у воєнних цілях.

1.2.40.  Культурним цінностям, що мають виняткове значення,  надається спеціальний  захист.  Число таких об'єктів обмежене і  вони заносяться до Міжнародного Реєстру   культурних   цінностей,   які   знаходяться   під спеціальним захистом".

1.2.41.  Персонал, який відповідає за захист і охорону культурних   цінностей   -   особи,   на   яких   покладені обов'язки щодо охорони культурних цінностей; з метою забезпечення самозахисту він може бути озброєний осо­бистою стрілецькою зброєю.

1.2.42.  Персонал,  який бере участь у гуманітарних акціях - особи, які беруть участь у проведенні операцій з надання допомоги населенню.

Він призначається для транспортування і розподілу гуманітарної допомоги та користується захистом міжна­родного гуманітарного права.

У разі воєнної необхідності діяльність такого персо­налу може бути тимчасово обмежена.

1.2.43. Журналісти, які не входять до складу збройних сил і знаходяться в службових відрядженнях у районах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами та знаходяться   під   захистом   міжнародного   гуманітарного права за умови, що вони не чинять ніяких ворожих дій.

1.2.44.   Віроломство  -  здійснення  ворожих дій під прикриттям права на захист з метою досягнення воєнної вигоди.

Прикладами віроломства є симулювання:

• наміру вести переговори під прапором перемир'я;

• капітуляції;

• виходу із ладу (не боєздатності) внаслідок поранення або хвороби;

Глава II Конвенції про захист культурних цінностей ним випадок збройного конфлікту від 14 травня 1954 року.

• володіння статусом цивільної особи або некомбатаита;

• володіння статусом, який надає захист, шляхом ви­користання розпізнавальних емблем (знаків) чи форми одягу   Організації   Об'єднаних   Націй   або   нейтральних держав та держав, які не беруть участі в міжнародному збройному конфлікті.

Міжнародне гуманітарне право не забороняє викори­стання воєнних хитрощів (пункт 2.1.11 Керівництва) з метою введення противника в оману (маскування, демон­стративні дії, дезінформація, імітація тощо).

1.2.45. Воєнний об'єкт - будь-який об'єкт, який через свій характер, місцезнаходження, призначення чи вико­ристання робить ефективний внесок у воєнні дії і повне або часткове руйнування, захоплення або нейтралізація якого, за існуючих в даний момент умов, надає певну воєнну перевагу.

Воєнними об'єктами є:

• підрозділи (особовий склад, озброєння і військова тех­ніка), за винятком медичних формувань, санітарно-транспортних засобів, духовного персоналу та їхнього майна);

• об'єкти (споруди, будинки, позиції, казарми, скла­ди тощо), що використовуються або підготовлені до ви­користання у воєнних цілях;

• інші об'єкти, які своїм характером, значенням, роз­ташуванням, призначенням або використанням роблять ефективний внесок у воєнні дії і чиє повне або часткове зруйнування, захоплення чи нейтралізація в конкретних умовах обстановки надає явну воєнну перевагу.

Воєнні об'єкти вважаються законними цілями для нападу.

Воєнний об'єкт залишається таким навіть у тому ви­падку, якщо на ньому знаходяться цивільні особи.

1.2.46.    Цивільними    об'єктами    вважаються    всі об'єкти, що не є воєнними.

Об'єкти, які зазвичай є цивільними, залежно від умов обстановки, можуть стати воєнними об'єктами (пункт 2.1.10 Керівництва).

У разі сумніву в тому, чи не використовується цивіль­ний об'єкт у воєнних цілях, він вважається цивільним.

Цивільні об'єкти не повинні бути об'єктами нападу.

1.2.47.  До особливо небезпечних об'єктів (установок чи  споруд,   що  містять  небезпечні  сили)   відносяться: атомні електростанції, греблі, дамби тощо, руйнування яких може викликати вивільнення з-під контролю небезпечних руйнівних факторів і спричинити великі втрати серед цивільного населення.

Особливо небезпечний об'єкт втрачає свій імунітет (статус)', якщо:

• за рахунок зміни режиму його звичайного функціо­нування забезпечується  регулярна,   істотна та  безпосе­редня підтримка дій противника;

• напад на даний об'єкт є єдиним засобом припинити таку підтримку.