Основні визначення міжнародного гуманітарного права, страница 2

1.2.16.Інтернування - прийняття та примусове посе­лення нейтральною державою або іншою державою, що не є стороною міжнародного збройного конфлікту, осіб, які   належать   до   збройних   сил   держав,   які   воюють (війська сторін, у тому числі військові кораблі та літаки, військовополонені,  які втекли,  хворі та поранені), що змушені   були   вступити   на   її   територію.   Особи,   які піддані інтернуванню, роззброюються і розміщуються на розсуд держави, яка їх прийняла.

Інтернування також означає примусове поселення у спеціальних місцях цивільних осіб однієї із сторін, які воюють, що опинилися на території противника у зв'яз­ку з війною чи міжнародним збройним конфліктом.

1.2.17.Репатріація - повернення в державу громадян­ства, постійного проживання чи походження осіб, які опи­нилися через різні обставини на території інших держав.

1.2.18.Репресалії - порушення міжнародного гуманітар­ного права у відповідь на правопорушення, які вчинені державою-противником з метою припинити протиправні дії протилежної сторони, що знаходиться в конфлікті.

Репресалії застосовуються як крайній захід, вони по­винні бути сумірними з порушеннями противника. Заборонено застосовувати репресалії щодо:

• цивільних осіб та цивільних об'єктів;

• військовополонених;

• поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії чи аварії літального апарата;

• осіб та об'єктів, які користуються спеціальним захистом

• об'єктів, що необхідні для виживання цивільного населення;

• природного середовища.

1 2 19. Конвенції міжнародні - одна із поширених назв багатосторонніх міжнародних договірних актів.

1.2.20.    «Повага» та «захист» - є поняттями міжнарод­ного гуманітарного права, які доповнюють один одного.

Повага передбачає зобов'язання сторін, що знахо­дяться у збройному конфлікті, не завдавати шкоди осо­бам і об'єктам, які захищені правом війни, а захист відвернення небезпеки від вказаних осіб і об'єктів.

1.2.21.    Збройні сили держави (сторони), яка воює, - організовані  збройні  формування,  що  знаходяться  під командуванням осіб, відповідальних перед цією держа­вою (стороною) за дії своїх підлеглих.

Громадяни держави-противника не повинні насиль­но притягуватися до участі у воєнних діях проти своєї держави.

Збройні сили підпорядковуються внутрішній дис­циплінарній системі, яка забезпечує можливість дотри­мання норм міжнародного гуманітарного права.

До складу збройних сил входять комбатанти (ті, які воюють) та медичний і духовний персонал (ті, які не во­юють).

1.2.22.    Комбатанти (ті, які воюють)' - особи зі скла­ду збройних сил сторони, яка бере участь у збройному конфлікті (за винятком медичного та духовного персона­лу).   Вони  мають  право  брати  безпосередню  участь  у воєнних діях.

Комбатанти повинні відрізняти себе від цивільного населення в той час, коли вони беруть участь у нападі (або у воєнних діях, які є підготовкою до нападу), що­найменше - відкритим носінням зброї.

Застосування військових заходів насильства щодо комбатантів у воєнних діях, аж до їх знищення, виз­нається законним.

У разі захоплення комбатанта противником він має право на отримання статусу військовополоненого.

1.2.23.    Партизани - особи, які добровільно воюють у складі організованих збройних партизанських сил на території

,  що зайнята противником (або контролюється реакцийним режимом), за свободу і незалежність батьківщини

Партизани є комбатантами, якщо вони очолюються особою, яка відповідає а їх дії, мають линки що відрізняють їх від цивільного населення, відкрито но­сять ; зброю та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Бійці національно-визвольних рухів прирівнюються до регулярних збройних сил держави, тобто розгляда­ються як комбатанти.

1.2.24.    Некомбатанти (ті, які не воюють) - особи, які входять до складу збройних сил та надають їм допомогу, але безпосередньої участі у воєнних діях не беруть. До них    належить   медичний    персонал,   духовні   особи, військом кореспонденти тощо. До вказаних осіб не по­вніша застосовуватися зброя доти, доки вони зайняті ви­конанням своїх безпосередніх обов'язків.

Вказані особи стають комбатантами у разі їхньої без­посередньої участі у воєнних діях.

1.2.25.    Шпигуни та найманці є незаконними учасни­ками воєнних дій.

1.2.25.1.     Шпигуни - особи, які, діючи таємно або об­манним шляхом, збирають (чи намагаються збирати) відомості на території, що контролюється однією із сторін, яка перебуває у збройному конфлікті, з метою по­дальшого передавання інформації протилежній стороні.

Особа із складу збройних сил сторони, що перебуває в збройному конфлікті, яка від імені цієї сторони збирає або намагається зібрати інформацію на території, що контролюється протилежною стороною (наприклад військовий розвідник), не вважається особою, яка зай­мається шпигунством, якщо, діючи таким чином, вона носить формений одяг своїх збройних сил.

Особа із складу збройних сил сторони, яка перебуває в збройному конфлікті та проживає на території, окупо­ваній протилежною стороною, і яка від імені сторони, від якої вона залежить, збирає або намагається збирати на цій території інформацію, що має воєнне значення, не вважається особою, яка займається шпигунством, якщо вона не діє обманним шляхом або навмисно не вдається до таємних методів. Понад те, така особа не втрачає сво­го права на статус військовополоненого, з нею не можуть поводитися, як із шпигуном, якщо тільки вона не захоп­лена в той час, коли займалась шпигунством.

Особа із складу збройних сил сторони, яка перебуває в збройному конфлікті та не проживає на території, окупо­вані супротивною стороною, і яка займається шпигунством на цій території, не втрачає свого права на статус військово­полоненого, і з нею не можуть поводитися як із шпигуном, крім випадків, коли її захоплено до того, як вона знову приєдналася до збройних сил, до яких вона належить.

1 2 25.2. Найманці - особи, які спеціально завербо­вані і беруть участь у воєнних діях з метою отримання особистої вигоди. Вони не є громадянами протилежної сторони, яка перебуває в збройному конфлікті, та особа­ми, які постійно мешкають на території, що контро­люється цією стороною. Найманці не входять до складу збройних сил сторін, що воюють.