Фінансове положення підприємства. Структура активів підприємства (на прикладі ЗАТ завод «Південкабель»), страница 6

Таке високе значення коефіцієнта кредиторської заборгованості свідчить про переважаючу частку кредиторської заборгованості в структурі позикового капіталу. За останній рік його величина знизилася, проте лише на 1,5%, що не може выдображати стійку тенденцію до зниження цього показника. У 2009 році його величина склала майже 86%.

Можливо, підприємству слід звернути увагу на залучення інших, менш небезпечних для його фінансової стійкості, джерел позикового капіталу, розширити використання коротко- і довгострокових кредитів. Проте цілком  ймовірно, що така ситуація вигідна для підприємства –  наприклад, вартість використання комерційного кредиту значно нижче за плату за інші види позикового капіталу.

  Також кредиторська заборгованість зазвичай виникає при розрахунках за електроенергію, воду, послуги мобільних операторів, інтернет-провайдерів і так далі, тож висока частка вартості подібного роду послуг у витратах підприємства може також частково обумовлювати високу величину кредиторської заборгованості.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються рівнем прибутку і рентабельності.

Показники рентабельності характеризують як ефективність роботи підприємства в цілому, так і прибутковість різних напрямів його діяльності. Вони точніше, ніж прибуток, відображають остаточні результати діяльності, оскільки їх величина характеризує співвідношення ефекту з доходами або використаними ресурсами.

       Показники рентабельності об'єднують в декілька груп:

1) рентабельність виробничої діяльності;

2) рентабельність продажів;

3) показники, що характеризують прибутковість капіталу і його частин.

Значення деяких найбільш важливих показників для ЗАТ завод «Південкабель» приведені в таблиці 2.13.

Значення показника рентабельності витрат показує, що в 2007 році році підприємство мало 0,09 грн.. чистого прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, в 2008 р. цей показник дещо збульшився и склав 0,1 грн.,  а в 200г. рентабельність виросла на 14,55% до 0,1147грн.

Рентабельність продажів (ROS - Return on Sales) характеризує ефективність підприємницької діяльності. За даними таблиці 2.13, в 2007г. з 1грн.. продажів підприємство отримувало 0,078 грн.. прибутку, в 2008 р. – 0,083 грн. і в 2009 р. –  0,95грн. Тобто можна прослідити тенденцію зростання рентабельності продажів.

Рентабельність капіталу (ROA - Return on Total Assets) –  основний показник, що відбиває ефективність діяльності підприємства, представляє інтерес для інвесторів. ROA характеризує прибутковість усіх активів підприємства. Значення цього показника зазначене в таблиці 2.13, означає, що в 2008 році м однієї гривни вкладених коштів незалежно від джерела їх залучення було отримано 0,18 грн. чистого прибутку; у 2009 р. цей показник виріс на 15% до 0,207 грн. Рентабельність капіталу є основним індикатором конкурентоспроможності підприємства при порівнянні з средньогалузевими показниками і показниками основних конкурентів.

Таблиця 2.13

Показники рентабельності діяльності підприємства

Показник

Формула

роки

Відносні зміни

2007

2008

2009

2008/2007 рр.

2009/2008 рр.

1.Рентабельність виробничої діяльності

1.1. рентабельність витрат

ЧП/Собівартість

9,45%

10,01%

11,47%

5,97%

14,55%

2. Рентабельність продажів

2.1. ROS - прибутковість продаж

ЧП/Виручка

7,83%

8,34%

9,48%

6,45%

13,68%

3. Дохідність капіталу та його частин

3.1. ROA - рентабельність виробничих фондів

ЧП/ИБ

14,24%

17,95%

20,65%

26,05%

15,07%

3.2. ROЕ - рентабельність власного капіталу

ЧП/СК

16,66%

21,98%

26,77%

31,92%

21,80%

3.3. ROІ - рентабельність інвестиційного капіталу

ЧП/(СК+ДЗК)

16,66%

21,98%

26,43%

31,92%

20,22%

Показник рентабельності власного капіталу (ROE - Return on Equity) дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками. Це основний показник, що чинить вплив на котирування акцій, представляє інтерес для наявних і потенційних власників і акціонерів. Показник відзначається позитивними темпами збульшення на протязі 2007–2009рр., так величина цього показника в 2009 році склала 0,268 (тобто  кожна гривна, інвестована власниками капіталу, приносить 0,286 грн.. прибутку) і за рік вона виросла більшою мірою, чим рентабельність активів, що було досягнуто за рахунок збільшення частки позикових засобів в капіталі підприємства. Для того, щоб точніше оцінити рівень ROE, необхідно порівняти його з показниками прибутковості по акціях інших підприємств.

Можна зробити висновок, що ефективність виробничої діяльності підприємства значно зросла в 2009 році в порівнянні з 2008 та 2007 роками, що простежується за усіма показниками рентабельності, і якщо така тенденція збережеться, незабаром будуть досягнуті ще вищі показники рентабельності.

Загалом, підсумовуючи фінансові показники діяльності ЗАТ заводу «Південкабель», можна зробити висновок, що фінансове становище підприємства задовільне. В структурі активів підприємства найбільша частка доводиться на основні засоби, а в структурі пасивів – на власний капітал. За три аналізовані роки проглядалась тенденція збільшення чистої виручки і собівартості, що загалом пов’язано зі зростанням цін на сировину та матеріали. Відбулося прискорення оборотності засобів по всім показникам. Була виявлена фінансова нестійкість підприємства, однак це явище обумовлене специфікою окремих аспектів його діяльності і висока частка кредиторської заборгованості при наявності тривалих надійних зв’язків не є загрозливою для підприємства. Основним джерелом забезпечення діяльності є власний капітал, частка довгострокового позикового капіталу надзвичайно низька, отже на підприємстві виявлена проблема нераціонального використання довгострокових позик. Всі показники рентабельності підприємства досить високі, що свідчить про ефективність діяльності підприємства.