Фінансове положення підприємства. Структура активів підприємства (на прикладі ЗАТ завод «Південкабель»)

Страницы работы

Содержание работы

Фінансове положення будь-якого підприємства значною мірою залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

Для аналізу форми №1 доцільно скористатися методами аналізу фінансової звітності :

горизонтальним аналізом, який основується на порівняння показників одного року з показниками другого; включає підрахунок змін різних статей у вартісному (абсолютному) і процентному (відносному) вираженні;

вертикальним аналізом, який показує структуру підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому. Його необхідність обумовлена тим, що відносні показники, певною мірою, згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнювати їх зіставлення в динаміці.

Таблиця розрахункових даних горизонтального та вертикального аналізу    ЗАТ завод «Південкабель» за 2007-2009 рр. представлена в додатку А.

Згідно з проведеними розрахунками, підсумок балансу в 2008 збільшився порівняно з 2007 роком на 48440,05 тис. грн., або на 26,15%, а в 2009 порівняно з 2008 роком на 80153,1 (34,3%) і склав на кінець 2010 року 360134,4 тис. грн.

Структура активів підприємства в 2007-2009 роках в цілому не зазнала істотних змін. Найбільша частка активів в відсотковому вираженні приходиться  на основні засоби і коливається на рівні 40%, далі йдуть готова продукція та виробничі запаси які становлять в середньому приблизно 13,5%. Проглядається тенденція зниження долі необоротних активі яка в 2007 р. становила 58,19% а в 2009 р. знизилась до 51,41%. 

Найбільш суттєві зміни по розділу необоротні активи пов'язані з істотними коливаннями частки незавершеного будівництва: 10,25% в 2007 році, 4,9% в 2008 році та  8,7% в 2009 році, тобто підприємство вимушене в залежності від мінливих умов ринку охопленого кризою, то вкладати кошти в незавершене будівництво, то зменшувати його фінансування. Крім того, значно скоротилася частка основних засобів в 2009 році в порівнянні з 2007 т а 2008 роками, на протязі яких цей показник суттєво не змінювався,  так частка основних засобів в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшилась на 6,4%, хоча їх вартість все ж зросла і частка в активах підприємства досить висока (35% в середньому за 2009 р.).

Що стосується оборотних коштів, то коливання в їх структурі менш істотні. Найзначніше змінилася частка виробничих запасів, яка виросла в 2009 році на 1% і склала 14,3% усіх активів. В зміні долі готовою продукції в структирі балансу не проглядається чіткої тенденції: так в 2007 році вона склала 11,89%, в 2008 році 14,11% і в 2009 році 13,77%.  Крім того, в 2009 році  на 1,3% зросла частка дебіторської заборгованості (а її сума на 7262,7тис.грн.). Ці зміни можуть пояснюватися  істотним зростанням обсягів виробництва і коливаннями в обсягах реалізації.

Структура пасиву балансу також в цілому змінилася не істотно. Найбільша частка доводиться на власний капітал, однак вона капіталу на протязі трьох досліджуваних років знизилась, так в 2009 році частка власного капіталу знизилась в порівнянні з 2008 на 4,5% і склала 77,13%. Її зниження обумовлене в основному зниженням частки нерозподіленого прибутку на 2,7%. На довгострокові зобов'язання доводилась дуже низька частка - 1% - в 2009 році, а в 2008 та 2007 роках такі були відсутні повністю. Таким чином частина пасиву, що залишилася, приходиться на поточні зобов'язання. З них лише близько 2%  –  на короткострокові кредити банків; найбільшу ж частину складає кредиторська заборгованість за товари і роботи і послуги яка постійно зростає, так частка кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги в 2007 році складала 3,19%, в 2008 році 6,27%  та в 2009 році 7,94 %, також виросла частка поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів.     

Звіт про фінансові результати (форма № 2) надає інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки за звітний період. Найбільш значущі для аналізу дані з форми № 2 ЗАТ заводу «Південкабель»  за 2007-2009 рр. представлено в таблиці 2.6.

          Таблиця 2.6

Фінансові результати діяльності підприємства ЗАТ завод «Південкабель»

Показник

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темпи приросту, %

2008 р.

2009 р.

2008 р.

2009 р.

Чистий виторг від реалізації, тис. грн.

336613,6

502835,4

683604,9

122980,7

180769,5

32,38

35,95

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

279108,9

418791,3

565021,8

139682,4

146230,5

50,05

34,92

Валовий прибуток, тис. грн.

57504,7

84044,1

118583,1

26539,4

34539

46,15

41,10

Адміністративні витрати, тис. грн.

13020,3

16775

21802

3754,7

5027

28,84

29,97

Витрати на збут,  тис. грн.

4836,7

6700,7

8516,5

1864

1815,8

38,54

27,10

Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

37505,5

59504,4

88073,9

21998,9

28569,5

58,66

48,01

Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.

36058,6

56437,1

85500,7

20378,5

29063,6

56,51

51,50

Чистий прибуток, тис. грн.

26372,9

41935,6

64809,9

15562,7

22874,3

59,01

54,55

Виходячи з даних таблиці, можна сказати, що хоча виручка й зросла на 32,4% в 2008 році в порівнянні з 2007 роком, це зростання супроводжувалось збільшенням собівартості продукції аж на 50% показники виручки і собівартості дещо покращились і в 2009 році й зросли в порівнянні з 2007 роком практично в однаковій мірі - на 36 і 35% відповідно, тобто можна зробити висновок, що із збільшенням собівартості продукції пропорційно виросли ціни на неї, або ж цей ріст обумовлений тільки зростанням об'ємів продаж в натуральному вираженні. Адміністративні витрати збільшились менше, ніж величина виручки і навіть валового прибутку, а витрати на збут хоча й збільшились в 2009 році в порівняні з 2008 роком, однак це збільшення було значно меншим, ніж в 2008 році в порівнянні з 2007 роком.  Чистий прибуток постійно збільшувався на протязі вивчених трьох років, однак дещо сповільнив свій ріст в 2009 році до 54,6% в порівнянні з 59%. Однак, все одно збільшення чистого прибутку на 54,6% це дуже високий показник, що свідчить про стрімкий росте прибутку підприємства.

Прибуток від операційній діяльності як в 2007, 2008, так і в 2009 році  вищий, ніж загальний прибуток від звичайній діяльності. Це свідчить про те, що інвестиційна і фінансова діяльність стала менш ефективною чи було здійснено інвестиції, які ще не принесли дохід, але в майбутньому дохід від них покриє понесені витрати.

Слід зазначити, що прибуток отриманий в 2009 році в сумі 64809 тис. грн.. був використаний підприємством: на технічне переозброєння - 55811 тис. грн.; на соціальні і матеріальні блага - 4998 тис. грн.

Похожие материалы

Информация о работе