Фінансове положення підприємства. Структура активів підприємства (на прикладі ЗАТ завод «Південкабель»), страница 5

В той же час, за даними рейтингових агентств, підприємство визнається платоспроможним і фінансово стійким, тобто не випробовує таких серйозних проблем, про які говорять результати проведеного аналізу фінансової стійкості. Це може пояснюватися специфікою окремих аспектів його господарювання. Так, ймовірно, підприємство має тривалі надійні партнерські відношення з постачальниками, і висока частка кредиторської заборгованості, яка використовується для формування запасів, є для нього нормальною ситуацією, що не представляє загрозу банкрутства.

Таблиця 2.11

Показники фінансової стійкості ЗАТ завод «Південкабель», 2007-2009 рр.

Показник

Роки

Абсолютна зміна

2007

2008

2009

2008/2007 рр.

2009/2008 рр.

Власний капітал (ВК)

158279,6

190776,15

242057,7

32496,6

51281,55

Необоротні активи

107787,3

126986,3

161315,7

19199

34329,4

Власні оборотні засоби (ВОЗ)

50492,25

63789,85

80742

13297,6

16952,15

Довгостроковий залучений капітал (ДЗК)

0

0

3190,35

0

3190,35

Довгострокові джерела формування (ДДФ)

50492,25

63789,85

83932,35

13297,6

20142,5

Короткостроковий залучений капітал (КЗК)

5730,3

5254,8

6858,25

-475,5

1603,45

Загальні джерела формування (ЗДФ)

56222,55

69044,65

90790,6

12822,1

21745,95

Запаси

57404,7

77863,85

104600,9

20459,15

26737,05

Надлишок/недостача ВОЗ

-6912,45

-14074

-23858,9

-7161,55

-9784,9

Надлишок/недостача ДДФ

-6912,45

-14074

-20668,55

-7161,55

-6594,55

Надлишок/недостача ЗДФ

-1182,15

-8819,2

-13810,3

-7637,05

-4991,1

Тип фінансової ситуації

кризова

кризова

кризова

 -

-

Розрахунки з кредиторами (РК)

21210,15

36578,7

61321,1

15368,55

24742,4

Залучений капітал(ЗК)

26940,45

41833,5

71369,7

14893,05

29536,2

Фінансову стійкість підприємства можна також охарактеризувати за допомогою фінансових коефіцієнтів. Деякі з них представлені в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

Показники фінансових коефіцієнтів ЗАТ завод «Південкабель», 2007-2009 рр.

Показник

Формула розрахунку

Роки

Абсолютні зміни

2007

2008

2009

2008/2007рр.

2009/2008 рр.

Коефіцієнт автономії

ВК/ІБ

0,8545

0,8164

0,7713

-0,0380

-0,0451

Коефіцієнт фінансової залежності

ІБ/ВК

1,1702

1,2248

1,2964

0,0545

0,0717

Наявність і динаміка власних оборотних засобів

Коефіцієнт  маневреності

ВОЗ/ВК

0,3190

0,33437

0,3336

0,0154

-0,0008

Коефіцієнт забезпеченості запасів

ВОЗ/З

0,8796

0,8192

0,7719

-0,0603

-0,0473

Структура джерел засобів

Коефіцієнт  довгострокового залучення фінансових засобів

ДЗК/(ДЗК+ВК)

0

0

0,013

0

0,013

Коефіцієнт  короткострокової заборгованості

КЗК/(ДЗК+КЗК)

1

1

0,6825

0

-0,3175

Коефіцієнт кредиторської заборгованості

РК/ЗК

0,7873

0,8744

0,8592

0,0871

-0,0152

Виходячи з даних таблиці 2.11 та 2.12, можна зробити висновок, що для підприємства характерне дуже велике значення коефіцієнта автономії, тобто частка власних засобів в загальній сумі його коштів висока. Однак проглядається тенденція зниження цього показника, так в 2009 році ця величина знизилася на 4,5% порівняно з попереднім роком і склала 77,1%, тобто підприємство стало притягати більше позикових засобів.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частина ВК знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цим капіталом. Нормальне значення цього показника визначене, як Км ≤ 0,5. Його рівень для аналізованого підприємства за три роки практично не змінився і склав в 2009 році  33,4%, що в цілому свідчить про відповідність нормі.

Для коефіцієнту забезпеченості запасів власними джерелами нормальним значенням вважається Коб ≥ 0,6-0,8. Крім того, Коб має бути обмежений знизу значенням коефіцієнта автономії джерел формування запасів, тобто  Коб ≥ Ка.и., для того, щоб підприємство не виявилося на межі банкрутства. За даними таблиці можно зробити висновок, що значення цього показника в 2009 році відповідає нормі і складає 77,2%, в той час як ще в 2007 році цей показник норму дещо перевищував.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів показує частку довгострокових позик в сукупних стабільних джерелах фінансування. Цей показник дозволяє приблизно оцінити частку позикових засобів при фінансуванні капітальних вкладень. Для підприємства значення цього показника вкрай низьке - 1,3% в 2009 році; в 2007 та 2008 роках довгострокових позикових засобів на балансі не було взагалі. Ймовірно, підприємству було б доцільно ширше використовувати довгострокові кредити, оскільки це дозволить підвищити ефективність використання власного капіталу, а отже і дохідів акціонерів. Підприємство вже почало використовувати такі позики, і, ймовірно, планує їх розширення, проте в 2009 і 2010 роках воно може стримуватися фінансовою кризою.