Фінансове положення підприємства. Структура активів підприємства (на прикладі ЗАТ завод «Південкабель»), страница 2

Отриманий прибуток дозволив розрахуватися з бюджетом по обов'язкових податках і зборах, виконати план технічного розвитку підприємства і освоїти нові види виробів промислового призначення, виконати взяті зобов'язання з  надання соціальних і матеріальних благ працівникам.

Ділова  активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, передусім, в швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки фінансових коефіцієнтів оборотності. У загальному вигляді показники оборотності засобів або їх джерел характеризуються відношенням виручки від реалізації до середнього за період значення величини засобів або їх джерел. Оборотність капіталу характеризується двома показниками:

1) коефіцієнт оборотності, який характеризує кількість оборотів на протязі року.

2) оборотність, що характеризує тривалість одного обороту і вимірюється в днях. Вона визначається як відношення тривалості року в днях(візьмемо для приблизних розрахунків 360 днів) до коефіцієнту оборотності.

Значення коефіцієнтів оборотності і оборотності (тривалість одного обороту) ЗАТ завод «Південкабель»за три роки приведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Показники ділової активності ЗАТ завод «Південкабель», 2007-2009 рр.

Коефіцієнт оборотності

Оборотність, днів

Абсолютні зміни оборотності, днів

Роки

Роки

2008/2007р.

2009/2008р.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Капітал(активи)

1,82

2,15

2,18

198,09

167,29

165,26

-30,80

-2,03

Необоротні активи

3,12

3,96

4,24

115,28

90,91

84,95

-24,36

-5,96

Оборотний капітал

4,35

4,72

4,49

82,71

76,30

80,24

-6,41

3,94

Дебіторська заборгованість

25,59

27,14

20,97

14,07

13,26

17,17

-0,80

3,91

Кредиторська заборгованість

16,02

13,40

11,15

22,48

26,87

32,29

4,39

5,42

Власний капітал

2,13

2,64

2,82

169,28

136,58

127,47

-32,69

-9,11

            Коефіцієнт оборотності капіталу показує, що за 2009 рік повний цикл виробництва і звернення, що приносить відповідний ефект у вигляді виручки, здійснився 2,18 рази. Величина цього показника в значній мірі залежить від галузі, відображаючи особливості виробничого і технологічного процесу, тому її можна оцінити, тільки зіставивши з середніми величинами по галузі. Проте слід зазначити, що в 2009 році оборотність капіталу в порівнянні з 2008 та 2007 роками прискорилася, що свідчить про зростання ефективності використання активів. При цьому виросла оборотність необоротних активів і один оборот в 2009 році триває 85 днів в порівняні з 90 днями в 2008 та 115 днями в 2007 роках. Оборотність оборотних активів навіть сповільнилася. Слід вивчити причини таких тенденцій, і спробувати знайти способи прискорення оборотності оборотного капіталу, що привело б до вивільнення оборотних коштів. Період оборотності дебіторської заборгованості змінився і складає близько 20 днів - це середній термін комерційного кредиту, що видається підприємством. Термін оборотності кредиторської заборгованості, тобто середній термін комерційного кредиту, що надається підприємству постачальниками, збільшився на 5 днів в порівнянні з 2008 роком і склав в 2009 р. близько 37 днів.

Платоспроможність підприємства, тобто можливість грошовими коштами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання, є одним з показників, що характеризують його фінансову стійкість. Оцінка платоспроможності здійснюється на підставі характеристики ліквідності активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх на грошові кошти.

Ліквідність балансу - це можливість суб'єкта господарювання обернути активи в готівку і погасить свої платіжні зобов'язання.

Для аналізу ліквідності балансу необхідно згрупувати засоби по активу по мірі убиваючої ліквідності, розділивши їх на 4 групи (табл. 2.8): А1 - абсолютно ліквідні активи; А2 - активи, що швидко реалізовуються; А3 - активи, що повільно реалізовуються; А4 - важкореалізовувані активи.

Аналогічним чином слід згрупувати зобов'язання по пасиву по термінах їх погашення в порядку зростання (табл.2.9): П1 - найбільш термінові зобов'язання; П2 - середньострокові зобов'язання; П3 - довгострокові зобов'язання; П4 - постійні пасиви.


Таблиця 2.8

Групи активів підприємства, 2007-2009 роки