Лабораторний практикум з курсу «Основи автоматики», страница 15

3.2 Построїти, розташовуючи одну під одною, часові діаграми сигналів ε, ε*, εн (див. рис. 2.1). Вхідний сигнал ε = А sin ωt, де A = N, ω = 100 N, період квантування ІІЕ Т =  (N – номер у журналі).  Тривалість графіків часових діаграм не менше двох періодів. Формуючий елемент (ФЕ) – фіксатор.

4 МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1 Підготувати осцилограф для спостереження сигналів на 1-ому каналі. Масштаб розгортки за часом 5 мс/см, по підсиленню 1 В/см, синхронізація внутрішня, 1-й канал. Установити вольтметр в режим виміру постійної напруги. Натиснути кнопки перемикачів: «№ роботи» - 4, 5, 6; «кГц» - 0,8.

4.2 Зібрати схему для дослідження імпульсного елемента. З'єднати гнізда Е1 з Х13, Е2 з Х14, I з Х16, U з Е1.

4.3 Включити стенд, установити напругу Е1 = 5В. Обертаючи ручку «Е2», переконатися, що при цьому змінюється тривалість імпульсів γТ на виході       ІЕ (Х16). Встановити відносну тривалість імпульсівγ = 0,1N, де N – номер стенду. Зарисувати осцилограми вхідних (Е1, Е2) та вихідних (Х15, Х16) сигналів.

4.4 Вимірити за допомогою осцилографа параметри імпульсів на виході ІЕ (Х16) при зміні вхідного сигналу Е1 від 1 до 7 В, з дискретністю 0,5 В.  Сигнал Е1 контролювати вольтметром. Результати вимірів занести в таблицю 4.1.

4.5 Встановити рівень сигналу Е1 = 5В. Перез'єднати вольтметр із гнізда Е1 на гніздо Е2. Вимірити за допомогою осцилографа параметри імпульсів на виході ІЕ (Х16) при зміні вхідного сигналу Е2 від 3 до 5,5 В, з дискретністю 0,25 В. Рівень сигналу Е2 контролювати вольтметром. Результати вимірів занести в таблицю 4.2.

4.6 Встановити рівень сигналу Е2, який відповідає найменшій тривалості імпульсу (див. табл. 4.2). Перез'єднати вольтметр із гнізда Е2 на гніздо Ег та перевести його в режим виміру змінної напруги. Сигнал від Ег подати на вхід Х13 імпульсного елемента. Встановити рівень сигналу Ег = 3 В. Обертанням ручки «f» домогтися стійкого зображення сигналу на виході ІЕ. Зарисувати осцилограми вхідних(Ег, Е2) та вихідних (Х15, Х16) сигналів імпульсного елемента. Для зручності осцилографування вихідний сигнал із гнізда Х15 необхідно спостерігати на 2–ому каналі осцилографа, а перемикачем полярності установити сигнали, що спостерігаються на гніздах Х15 та Х16, одного знаку.

Таблиця 4.1                                                 Таблиця 4.2

Е1, В

Т, мс

gТ, мс

Uі, В

Кі

Е2, В

Т, мс

gТ, мс

Uі, В

l

5 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1 Визначити, використовуючи вирази (2.2) і (2.3), коефіцієнт передачі (крутизну статичної характеристики) і результати занести в таблиці 4.1 і 4.2.

5.2 Построїти, використовуючи дані таблиць 4.1 і 4.2, статичні характеристики імпульсного елемента з АІМ та ШІМ.

5.3 Пояснити розходження в осцилограмах, знятих на гніздах Х15, Х16 у пункті 4.6. Зробити письмовий висновок.

6 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ

6.1 Накресліть графік синусоїди  x(t) = Xm sin ωt проквантованої за рівнем, за часом і спільно при  та  Δt = 0,125 (2π/ω).

6.2 Назвіть основні функціональні елементи дискретної системи з ЕОМ. Яке їхнє призначення?

6.3 Принцип АІМ і його схемна реалізація.

6.4 Принцип ШІМ і його схемна реалізація.

6.5 Принцип ЧІМ і його схемна реалізація,

6.6 У вигляді якої алгоритмічної схеми зручно представити реальний імпульсний елемент?

6.7 Що слід розуміти під приведеною безперервною частиною САК, запишіть передаточну функцію фіксатора.

6.8 Запишіть у вигляді нескінченного ряду вираз для послідовності імпульсів, що утвориться при ідеальному квантуванні сигналу х(t) = 0,1t з інтервалом Т = 0,2 с.

6.9 Як отримати вираз Х(z) дискретного сигналу х(nТ)?

6.10 Як отримати значення дискретного сигналу х(nТ), якщо відомий його вираз?

6.11 Визначте точну ДПФ імпульсного кола, що складається з ІІЕ, фіксатора та безперервної частини . Привести структурну схему.

6.12 Визначити точну ДПФ замкнутої системи Ф(z), що утворена імпульсним колом (див. п. 6.11) і одиничним зворотним зв'язком. Привести структурну схему.

6.13 Стійкість імпульсних САК.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов. В 2-х ч. Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления / Н.А.Бабаков, А.А.Воронов, А.А.Воронова и др.; Под ред. А.А.Воронова. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 367 с.

2. Лукас В.А. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов – 2-е   изд., перераб. и доп.- М. : Недра, 1990. – 416 с.

3. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1989. – 431 с.

4. Теория автоматического управления. Ч.1. / Под ред. А.В.Нетушила – М. : Высшая школа, 1967. – 427 с.

5. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления : Учеб. пособ. для ВТУЗов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1989. – 304 с.

6. Теория автоматического управления. Ч.2. / Под ред. А.В.Нетушила – М. : Высшая школа, 1972. – 460 с.