Лабораторний практикум з курсу «Основи автоматики», страница 14

Визначити величину критичного коефіцієнта підсилення нелінійного елемента. Обертаючи ручку «Uвх» зафіксувати момент зриву автоколивань. Відключити регулятор від системи (розімкнути САК), подати на вхід регулятора (гніздо Х9) сигнал від джерела Е1 величиною близько 0,3 В. Зміряти вольтметром постійного струму рівень вхідного (гніздо Е1) та вихідного (гніздо Х11) сигналів регулятора. Визначити коефіцієнт підсилення Ккр та занести його значення до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Тип НЕ

Параметри НЕ

Ккр

Параметри автоколивань

b

с

Кне

Експ.

Розр.

Т, мс

А, В

ω, с

Експ.

Розр.

Експ.

Розр.

Експ.

Розр.

Реле з гістерезисом

Ідеальне реле

Підсилювач з обмежувачем

5 Обробка результатів

5.1 Построїти статичні характеристики нелінійних ланок, визначити їхні параметри, результати занести в таблицю 4.3.

5.2 Построїти фазовий портрет для САК з НЕ типу «реле з гістерезисом» (див. рис. 4.1). Визначити амплітуду, період і частоту автоколивань, що виникають у системі. Розрахунки привести у звіті, результати занести до таблиці 4.3.

5.3 Дослідити на стійкість методом Попова САК з НЕ «підсилювач з обмежувачем» (див. рис. 4.2), коефіцієнт підсилення нелінійного елемента Кне(див. табл. 4.3). Визначити критичний коефіцієнт підсилення лінійної частини. Розрахунки привести у звіті, результати занести до таблиці 4.3.

6  Контрольні питання ТА задачі

6.1 Назвіть основні особливості нелінійних систем.

6.2 Назвіть основні види нелінійних елементів, їх математичний опис.

6.3 Наведіть приклад істотно нелінійного елемента з однозначною і неоднозначною статичною характеристикою.

6.4 Фазова траєкторія, як її вигляд пов’язаний з характером перехідного процесу, у якій системі координат строїться фазова траєкторія?

6.5 Як визначити по фазовому портрету амплітуду і частоту автоколивань в САК?

6.6 Метод гармонічного балансу.

6.7 Як визначити амплітуду і частоту автоколивань в САК методом гармонічного балансу?

6.8 Комплексний еквівалентний коефіцієнт передачі нелінійного елемента, коефіцієнти гармонічної лінеаризації.

6.9 Оцінка абсолютної стійкості нелінійних САК за допомогою критерію Попова.

6.10 Як впливає кутовий коефіцієнт Кне на стійкість системи (при незмінній лінійній частині)?

6.11 Постройте графік вихідного сигналу трипозиційного релейного елементу, на вході якого діє синусоїдальний сигнал.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1 МЕТА РОБОТИ

Досліджування статичних характеристик імпульсних елементів із ШІМ та АІМ.

2 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ відомості

Імпульсні та цифрові системи регулювання відрізняються від безперервних систем наявністю в каналі керування імпульсного елемента (ІЕ), що перетворює безперервну величину в послідовність імпульсів тієї ж або іншої форми. При довільному вхідному сигналі х(t) вихідний сигнал імпульсного елемента y(t) для моментів часу  описується рівнянням (2.1).

              (2.1)

де Т – період квантування імпульсного елемента; 

γТ – тривалість імпульсу;

wф(t – nT) – функція форми.

Імпульсний елемент, у якого функція форми представляє одиничну           δ – функцію, називають ідеальним. Його вихідна величина являє собою послідовність модульованих по «площі» δ – функцій.

Основними параметрами реального імпульсного елемента є коефіцієнт передачі Кі, період повторення Т, тривалість  γТ, амплітуда Uі і форма імпульсів. Залежність величини модульованого параметра вихідної послідовності від відповідних дискретних значень вхідної величини називається статичною характеристикою імпульсного елемента.

Для імпульсного елемента з АІМ крутизна лінійної характеристики дорівнює коефіцієнтові передачі

                       ,            (2.2)

де x[nT] – значення вхідної величини в дискретний момент часу;

у[nТ] – відповідна йому амплітуда вихідного імпульсу.

Крутизна характеристики широтного ІЕ

                                                 (2.3)

При аналізі  систем з АІМ реальний імпульсний елемент ІЕ заміняють еквівалентним послідовним з'єднанням ідеального імпульсного елемента ІІЕ та формуючого елемента ФЕ. Структурна схема амплітудно – імпульсної САК представлена на рисунку 2.1. ІІЕ перетворює безперервний сигнал x(t) у послідовність миттєвих рівновіддалених один від одного імпульсів, площі яких пропорційні значенням вхідного сигналу в дискретні моменти часу. ФЕ або демодулятор утворює з миттєвих імпульсів такі імпульси, що за формою збігаються з імпульсами на виході реального імпульсного елемента ІЕ.


Рисунок 2.1 Структурна схема амплітудно – імпульсної САК

Формуючий елемент є ланкою безперервної дії, і його при аналізі зручно поєднувати з безперервною частиною системи (див. рис. 2.1). З'єднання, що утвориться при цьому, називається приведеною безперервною частиною системи (ПБЧ). Передаточна функція приведеної безперервної частини має вигляд

У випадку, що часто зустрічається, несучі імпульси мають прямокутну форму, тобто при амплітудно – імпульсній модуляції першого роду передаточна функція формуючого елемента має вигляд

                                                         (2.4)

Відносну тривалість імпульсів γ = 1 має формуючий елемент (ФЕ) з фіксацією інформації на період, який називається екстраполятором нульового порядку або фіксатором.

В САК з фіксатором дискретна передаточна функція (ДПФ) розімкнутої системи може бути визначена за формулою

ДПФ розімкненого кола можна визначити за формулами наближеного переходу від передаточної функції безперервної частини Wн(р) (без урахування фіксатора) до ДПФ

   

або

3 ДОМАШНЯ ПІДГОТОВКА

3.1 Вивчити матеріал [3, С. 336 – 363; 4, С. 73 – 105].