Лабораторний практикум з курсу «Основи автоматики», страница 8

6.10 Покажіть, що в замкнутій системі, що складається з n однакових інерційних ланок першого порядку зі сталою часу Т, граничне по умові стійкості значення загального передаточного коефіцієнта розімкненого контуру не залежить від сталої часу і дорівнює

 

6.11 Для системи, що складається з ПІ – регулятора та інерційного об'єкту другого порядку з двома однаковими сталими часу Т1 = Т2, побудуйте область стійкості в площині настроювальних параметрів Кп і  Кіі).

6.12 За якими правилами визначаються еквівалентні передаточні функції для послідовного, паралельного і зустрічно – паралельного з'єднання лінійних елементів.

 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ЗАМКНУТИХ САК

 В СТАЛИХ РЕЖИМАХ

1 Мета роботи

Досліджування впливу структури ланок САК і типу зовнішньої дії на  величину похибки в усталеному режимі.

2 Короткі теоретичні відомості

Призначення автоматичної системи керування – зміна вихідної величини x(t) відповідно до зміни задаючої дії xз(t) при будь-яких змінах задаючої і збурюючої величини. Точність системи в усталеному режимі залежить як від виду дії сигналу утворюючого похибку, так і від структури і параметрів САК, тобто від її математичного опису Фe(s). Якість регулювання системи в усталеному режимі характеризується значеннями коефіцієнтів похибок.

Точність САК при гармонічній дії оцінюють по значенню   - модуля КФЧХ замкнутої системи по похибці відносно відповідної зовнішньої дії, рівної відношенню амплітуди сигналу похибки ΔXm(ω) до амплітуди зовнішньої дії А1(ω) що викликає похибку

                                       (2.1)

Згідно принципу суперпозиції, похибка системи складається з декількох складових. Так, наприклад, для системи, зображеної на рисунку 2.1, похибка  ε  складається з чотирьох складових

                  ε = εз + εв + εх + εп ,                                (2.2)

де εз – складова, обумовлена неточним відтворенням системою завдання  хз  на виході системи;

εв, εх, εп – складові, обумовлені неповною компенсацією регулятором збурень yв, xв і завади xп на керовану величину x. Причому кожна складова похибки пропорційна величині дії, що створила її.

 
 


Рисунок 2.1

 
 


Знаючи передаточні функції замкнутої системи по каналах збурення – похибка:  ;  ;  ;   і зображення відповідних збурень: Xз(s); Yв(s); Uп(s); Xв(s) можна визначити зображення похибки

E(s)= Xз(s)  + Yв(s)  + Uп(s)  + Xв(s)  =

= Ез(s)+ Ев(s)+ Еп(s)+ Ех(s)                                   (2.3)

Узявши зворотне перетворення по Лапласу можна визначити як змінюється під час перехідного процесу кожна складова похибки εз, εв, εх, εп а також похибка системи в цілому.

Похибку в усталеному режимі, тобто після закінчення перехідного процесу, можна визначити використовуючи теорему про кінцеве значення оригіналу

,

наприклад,  eз уст  =                  (2.4)

Похибку в усталеному режимі можна визначити також за допомогою коефіцієнтів похибок С0, С1, С2 . Складова похибки від довільного хі – го сигналу має вираз

Значення коефіцієнтів визначаються за виразами

 ,          (2.5)

де b і а – коефіцієнти поліномів чисельника і знаменника передавальної функції замкнутої системи   по каналу збурення – похибка, причому an і bm – вільні члени цих поліномів.

3 Домашня підготовка

3.1 Визначити усталену похибку в замкнутій САК з П, ПІ, ПД і ПІД – регуляторами, зображеної на рисунку 2.1. Похибку визначати для Кр = 1 і Кр = 2, при хз(t)= 1(t). Результати занести в таблицю 4.1. Параметри об'єкту керування Н1(р), Н2(р), Н3(р) і регуляторів Н6(р), Н7(р), Н8(р), Н9(р) узяти із таблиць 2.1 і 2.2 (див. лаб. роботу № 1). Розрахунки привестиу звіті.

3.2 Визначити, використовуючи вираз (2.1), усталену похибку за завданням для замкнутої системи з П і ПД – регулятором, зображеної на рисунку 3.1, при коефіцієнті передачі регулятора Кр = 2, для xз(t)=A1Sinωt з частотами вхідного сигналу 50, 100 і 150 Гц. Результати занести в  таблицю 4.1. Параметри об'єкту керування і регулятора узяти із таблиць 2.1 і 2.2 (див. лаб. роботу №1). Значення А1= узяти з умови лабораторної роботи, що Uз = 0,55 В (див. 4.4.2, 4.4.3). Розрахунки привести у звіті.

 


4  Методичні вказівки до виконання роботи

4.1 Підготувати стенд до роботи. Натиснути кнопки «4, 5, 6» і «S5». Вольтметр встановити в режим вимірювання постійної напруги. Включити стенд, осцилограф, вольтметр.

4.2 Досліджувати точність замкненої САК в усталеному режимі при постійному сигналі на вході (статична точність), коефіцієнт підсилення регулятора – близький до одиниці.

4.2.1 Регулятор в режимі П (кнопки «S2», «S5» – натиснуті, «S1» – віджата). Встановити ручку «Uвх» в положення мінімального підсилення (крайнє праве). Подати на вхід регулятора, гніздо X9, сигнал від джерела Е1 = 4 В. Визначити вольтметром сигнал на виході регулятора, гніздо Х11. Обчислити значення коефіцієнта підсилення регулятора Кр  і результат занести в таблицю 4.1. Перерахувати значення сигналу завдання по формулі Uз = 0,22Е1 і занести в таблицю 4.1. При дослідженні всіх типів регуляторів сигнал завдання не змінювати.

4.2.2 Зібрати схему замкнутої САК згідно рисунку 4.1.

 


4.2.3 Досліджувати САК з П - регулятором (кнопки «S2», «S5» – натиснуті, «S1» – віджата). Визначити вольтметром сигнал на виході системи, гніздо Х4, результат занести в таблицю 4.1.

4.2.4 Досліджувати САК з ПД – регулятором (кнопки «S1», «S2», «S5» – натиснуті). Визначити вольтметром сигнал на виході системи, гніздо Х4,  результат занести в таблицю 4.1.

4.2.5 Досліджувати САК з ПІ – регулятором (кнопки «S5» – натиснута, «S1», «S2» – віджаті). Визначити вольтметром сигнал на виході системи, гніздо Х4,  результат занести в таблицю 4.1.

4.2.6 Досліджувати САК з ПІД – регулятором (кнопки «S1», «S5» – натиснуті, «S2» – віджата). Визначити вольтметром сигнал на виході системи, гніздо Х4,  результат занести в таблицю 4.1.