Операційні підсилювачі і cхемотехніка на їх основі, страница 7

      З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в каскодному підсилювачі поєднуються переваги каскадів ЗЕ і ЗБ – високий коефіцієнт підсилення першого і широка полоса пропускання другого.

      Статичний режим каскаду вибирається аналогічно каскаду з динамічним навантаженням . Різниця полягає лише в тому, що для транзистора VT2 задається не струм бази, а потенціал бази.

      Схема  каскодного підсилювача використовується і для перемноження сигналів . Для цього необхідно, щоб обидва транзистори працювали в області вихідних характеристик з високою крутизною. Якщо другий вхідний сигнал подавати через конденсатор С1 , то колекторний струм VT2 буде пропорційним добутку вхідних сигналів. Така властивість дає можливість на базі каскодних підсилювачів будувати змішувачі двох сигналів.

5.1.5. Загальна структура операційного підсилювача. Операційні підсилювачі містять в собі 2-4 каскади. Перші каскади являються дифференційними підсилювачами, які забеспечують заданий коефіціент підсилення ОП. Необхідні вхідні характеристики закладені в першому каскаді.

      Як приклад схемотехніки ОП, розглянемо спрощену схему що приведена на рис.5.14 .                                                   Рис.5.14.                                                               В ній відображені основні особливості побудови трьохкаскадних схем ОП.   Вхідний підсилюючий дифференційний каскад  виготовлений по каскодній схемі на транзисторах VT1 – VT7 . Транзистори дифференційного каскаду VT1, VT2  включені по схемі ЗК і живляться від джерела струму ДС1. Емітерним навантаженням цих транзисторів служать транзистори VT3, VT4, які по відношенню до VT1 і VT2 включені по схемі ЗБ. Тобто пари VT1, VT3 і VT2, VT4 створюють каскодні підсилювачі, які в даному випадку запеспе-чують переваги схем ЗК і ЗБ – високий вхідний опір для дифференційного сигналу і широку полосу частот підсилення. Транзистори VT5, VT6 представляють собою високоомне динамічне навантаження дифференційного каскаду. Струм баз транзисторів VT5, VT6  задається емітерним повторюва-чем на транзисторі VT7 і резисторі  R4.

      Режим роботи підсилювача задається джерелом струму ДC1 , яке по величині стабілізуючого струму пов'язане з аналогічними джерелами ДС2; ДC3 . Таке  їх  з'єднання дає можливість узгодити режими роботи всіх каскадів, що розміщуються на одному кристалі, забеспечивши однакові часові і температурні параметри всієї схеми.

В диференційному каскаді передбачена можливість балансировки, що робиться з допомогою резистора R6. Зміщенням положення повзунка R6   відносно середини резистора змінюється положення робочої точки транзисторів VT5 ,  VT6 і цим досягається зміна рівня вихідної напруги каскаду. Балансировка забезпечує можливість досягти нульового рівня напруги UВИХ  відносно загальної шини. Наявність зовнішньої балансировки необов'язкова для багатьох сучасних ОП.

      Навантаженням розглянутого дифференційного каскаду являється підсилювач, виготовлений по схемі ЗЕ на транзисторі VT8 з допоміжним  зворотнім зв'язком, який забезпечується емітерним резистором R7. Навантаженням транзистора VT8   являється динамічний опір джерела струму ДС3 , що суттєво підвищує його коефіцієнт підсилення. 

Слідуючий каскад – емітерний повторювач , виготовлений на транзисторі  VT9, струм якого задається джерелом  ДC3 .  Він  одночасно з допомогою діодів  VD1, VD2 виконує функції фазорозщіплюючого.

Вихідний каскад виготовлений на двох комплементарних транзисторах, включених по схемі ЗК. Резистори R8, R9 підвищують величину вхідного опору каскада і одночасно запеспечують захист виходу підсилювача при перевантаженнях.

Підсилювач живиться від джерел E1 і  E2  однакової напруги з загальною шиною, забеспечуючи двополярні напруги на клемах 7 і 4.