Операційні підсилювачі і cхемотехніка на їх основі, страница 11

Промисловістю випускаються сотні типів ОП з різноманітними технічними характеристиками, які забезпечують ті чи інші переваги перед іншими. ОП виготовляються великою кількцстю фірм, серед яких такі відомі, як Analog Devices, Burr Brown, Harris, Hitachi,NEC,National semiconductor, Motorolla, Zilog,  та інші. Назви фірм відображаються в перших буквах типу ОП. В Вітчизняній практиці назви фірм –виготовлювачів в позначеннях типу ОП не відображаються. В практиці використання ОП їх розділяють на прецезійні, мікропотужні, ОП з малим рівнем шумів, швидкодіючі, ОП широкого використання. . В табл. 5.1. приведені основні технічні параметри ОП, розділені по вказаних вище ознаках. Окремими групами виділяються мікросхеми, які використовуються як компаратори, а також ОП підвищеної потужності, або на підвищені напруги.

Особливості кожної з груп проявляються не тільки в особливостях технічних характеристик, а і в їх схемотехніці- кількості і особливості каскадів. Єдине, що поєднує між собою всі типи ОП- це те, що вони всі оцінюються приблизно однаковою кількістю параметрів.

Вхідний струм зміщення IЗМ це струм на входах підсилювача, який необхідний для роботи його вхідного кскаду. Фактично- це струм бази транзистора диференційного каскаду, необхідний для нормальної його роботи в активному режимі. Для вхідних каскадів на біполярних транзисторах він оцінюється величинами, вимірюємими від десятих долей  наноампер до сотень мікроампер. Якщо ж ОП використовуються польові транзистори, то величини IЗМ   приблизно в 102 ¸ 103 раз менші.

Роль струму зміщення полягає в тому, що він створює падіння напруги на резисторах, які підключаються до входів ОП. Від значень IЗМ залежать величимни цих резисторів. Якщо, наприклад, в інвертуючому підсилювачі один з входів заземлений, то даже при умові ідеальної настройки,  на вході ОП буде присутньою відмінна від нуля напруга. Це обумовлено тим, що вхідний струм зміщення створює падіння напруги на резисторах, яке потім підсилюється ОП. Для інвертуючого підсилювача опір з сторони інвертуючого входу визначається паралельним з'єднанням резисторів R1 і RЗ через які і протікає струм зміщення.

В ОП з входами на польових транзисторах  впливом вхідного струму зміщення можна знехтувати.

Для боротьби з похибками, обумовленими струмом зміщення, існує декілька способів. В схемах, де ОП має великі струми зміщення, необхідно встановлювати опори на обидва входи, причому  еквівалентні значення цих опопрів повинні бути однаковими. Якщо, наприклад, в інвертуючому підсилювачі опір R1 = 10 кОм, а RЗ = 50 кОм, то опір, приєднуємий  неінвертуючий  вхід до загальної шини повинен мати значення:

R2 = R1×RЗ/ (R1 + RЗ) = 10 × 50 / (10 + 50) = 8. 3 кОм

Найпростіший спосіб боротьби з проблемою струму зміщення- це вибирати підсилювачі з мінімальним значенням IЗМ. Використання підсилювачів з польовими транзисторами на входах не завжди дає бажанимй результат, оскішльки з ростом температури величина їх вхідного струму зростає. Найкращі результати дають ОП в яких на входах встановлені біполярні транзистори по схемі Дарлінгтона, які дають можливість забезпечити дуже малі струми зміщення. При проектуванні схем слід враховувати ще один важливий фактор. Він полягає в тому, що операційним підсилювачем струм зміщення сприймається як вхідний сигнал, подібний до струму, що протікає через R1//RЗ, а тому він породжує зміщення вихідної напругиь на величину  UВИХ = IЗМ×(R1// RЗ) . З цього витікає, що для зменшення впливу струму зміщення на роботу ОП необхідно вибирати опір зворотнього зв'язку досить малим. Малі значення опору   RЗ підвищують стійкість схеми до зовнішніх наводок і зменшують вплив паразитних параметрів.  В той же час слід враховувати той факт, що опір   RЗ навантажує вихід підсилювача.

Вхіднй струм здвигу IЗД – це різниця струмів зміщення, яка появляється внаслідок неточного узгодження коефіцієнтів підсилення вхідних транзистоів по величині струму. Величина IЗД   приблизно на порядок менша, ніж струм зміщення.