Розробка системи керування електроприводом токарного верстата (Техніко-економічна оцінка дипломного проекту), страница 3

грн.

За  другим варіантом:

грн.

Загальні  амортизаційні відрахування для базового варіанту складуть:

 грн,

По новому варіанту:

    грн.

3.4 Витрати на споживану електроенергію

Витрати на споживану електроенергію визначаються по формулі:

,

де            Р    -  номінальна потужність об'єкту, кВт;

                К    -  коефіцієнт корисної дії агрегату;

                Теф - ефективний фонд часу роботи;

                Кв  - коефіцієнт використання за часом;

                Км  - коефіцієнт використання за потужністю;

                С    - вартість однієї кВт/години електроенергії,                                 грн/(кВт×год).

Номінальна потужність для базового варіанту складає 10 кВт, для нового варіанту - 6 кВт.

Коефіцієнт корисної дії для обох варіантів обчислюємо як добуток коефіцієнтів корисної дії двигуна і тиристорного перетворювача. Для першого варіанту коефіцієнт корисної дії буде рівний 84,75%, для другого – 90,15%. Коефіцієнт використання за часом приймемо рівним 0,8. Коефіцієнт використання за потужністю за базовим варіантом -  рівним 0,62, а за  новим варіантом  -  0,97. Вартість електроенергії рівна 0,25 грн/(кВт×год). Ефективний фонд часу по обох варіантах при роботі цеху у три зміни і протягом 93% часу за рік складає:

Теф = 360 × 0,93 × 24 = 8035,2  год

Використовуючи формулу, визначимо витрати на електроенергію (річне споживання) за базовим варіантом:

грн.

 За новим варіантом:

грн.

витрат.

4 Розрахунок ціни системи

Одним з найголовніших завдань при оцінці ефективності системи, а також кінцевою метою будь-якого економічного аналізу  випуску продукції,  є  визначення  ціни продукції. Ціна являє собою грошове відображення вартості продукції, за допомогою якої підприємства й  ведуть розрахунки за реалізовану продукцію.

     Ціна складається з:

–  собівартості (СВ),

–  прибутку (П),

–  податку на додаткову вартість (ПДВ).

Ц = СВ + П + ПДВ

          Собівартість продукції – це узагальнюючий показник виробничо-господарської діяльності підприємства, що характеризує ефективність роботи. Собівартість  - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво та реалізацію готової продукції.

    Структура собівартості продукції включає наступні елементи витрат:

–  витрати на комплектувальні матеріали;

–  витрати на оплату праці працівників;

–  відрахування від заробітної плати;

–  загально-виробничі витрати;

–  плата за оренду  приміщення;

–  оплата за використану електроенергію;

–  накладні послуги;

–  інші  витрати.

     Прибуток – це загальний показник, що характеризує результати виробничої діяльності підприємства.

     Прибуток розраховується по формулі:

П = 25% × СВ  .

      ПДВ становить:

ПДВ = 20% ×(СВ + П) .

     Нижче в таблицях представлено розшифровки статей, що входять в собівартість. У таблицю 1 зведені витрати пов’язані з придбанням основних матеріалів і обладнання. У таблиці 3 показана трудомісткість і тарифи для певних видів робіт.

Таблиця 3. Розшифровка статті Основна заробітна плата

п/п

Найменування робіт

ІТР

Робітники

Сума з/п, грн

п.4

   +

п.7

1.

Проектування,

розробка

ескізної

документаціі,

виготовлення інструмента і оснащення, випробування

проектованої

системи.

480год

1год

=

8,5грн

4080

грн

180год

1год =

8,2грн

1476

грн

5556

грн

2.

Виготовлення проектованої системи

620год

1год =

8,5грн

5270

грн

420год

1год =

8,2грн

3444

грн

8714

грн

Сума

основної з/п, грн

14270грн

Сумарна  трудомісткість

1700год