Проектування мікроконтролерних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 4

За допомогою вікна  секундоміра заміряти час виконання основного циклу програми, порівняти з розрахованим значенням.

Використовуючи вікно модифікації змінити вміст регістрів, продовжити виконання програми в покроковому режимі.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати, порівняння розрахованого і зміряного часу виконання основного циклу програми, висновки по роботі.

Контрольні питання

Що таке мікроконтролер?

У чому полягають особливості архітектури PIC контролерів середньої серії?

Чим відрізняється гарвардська архітектура від архітектури фон Неймана?

Чи можна в тексті програми застосовувати символьні імена регістрів спеціальних функцій і символьні мітки? Як привласнювати імена регістрам загального призначення?

Чим відрізняються покроковий режим виконання програми від режиму із зупинками в контрольних точках?

Пояснити призначення директив ORG, END, LIST, INCLUDE, EQU.

Лабораторна робота №2

Складання простих програм з лінійним алгоритмом

Мета роботи: одержання навичок самостійного складання програм для  PIC контролерів середньої серії, освоєння способів відладки програм при роботі з портами уведення-виведення.

Зміст домашньої підготовки

Вивчити типи команд PIC контролерів середньої серії.

Вивчити способи адресації, реалізовані в PIC контролерах середньої серії.

Вивчити роботу асинхронних і часових стимулів в середовищі MPLAB.

Скласти програму для PIC контролера відповідно до індивідуального завдання.

Порядок виконання роботи

Включити комп'ютер і запустити програму MPLAB.

Ввести програму, створити проект, підключити файл з програмою до проекту.

Провести асемблювання, виправити синтаксичні помилки.

Запустити виконання в режимі анімації, переконатися в працездатності алгоритму. При необхідності відладити програму.

Відкрити вікно асинхронних стимулів. Призначити для кнопок події і необхідні розряди портів.

Виконати програму в покроковому режимі з імітацією сигналів на входах мікроконтролера. При необхідності відладити програму.

Відкрити вікно часових стимулів. Призначити події і часові інтервали для відповідних входів мікроконтролера.

Виконати програму із зупинкою в контрольній точці, переконатися в працездатності.

Зміст роботи

Звіт по лабораторній роботі повинен містити титульний лист, блок-схему алгоритму, текст програми, протокол роботи, що відображає послідовність дій і одержані результати, параметри для часових стимулів, висновки по роботі.

Контрольні питання

Скільки команд мають PIC контролери середньої серії?

Які типи команд мають PIC контролери середньої серії?

Які арифметичні команди реалізовані в PIC контролерах середньої серії?

Які логічні команди реалізовані в PIC контролерах середньої серії?

Які способи адресації використовують PIC контролери середньої серії?

Для чого призначені стимули в програмі MPLAB?

Чим відрізняються асинхронні і часові стимули?

Які обмеження мають стимули?

Індивідуальні завдання

1. Заповнити 5 регістрів, починаючи з 30-го, числами, одержуваними з порту В.

2. Збільшити вміст 5-ти регістрів, починаючи з 30-го, на числа, одержувані з порту В.

3. Зменшити вміст 5-ти регістрів, починаючи з 30-го, на числа, одержувані з порту В.

4. Заповнити 5 регістрів, починаючи з 30-го, числами, одержуваними з порту В і збільшеними на 10.

5. Записати в 30-й регістр, число, подане на порт В; в 31-й регістр – суму нового числа на порту В і числа з 30-го регістра;

в 32-й регістр – різниця нового числа на порту В і числа з 30-го регістра .

6. Записати в 35-й регістр суму чисел з регістрів з 30-го по 34-й і числа на порту В.

7. Переписати числа з регістрів з 30-го по 34-й в регістри з 35-го по 39-й, збільшивши їх на числа, одержувані з порту В.

Лабораторна робота №3

Складання програми з циклами і умовними операторами

Мета роботи: вивчення особливостей роботи і застосування умовних команд  PIC контроллерів середньої серії і організації циклів.

Зміст домашньої підготовки

Вивчити роботу команд DECFSZ, INCFSZ, BTFSS і BTFSC.

Вивчити роботу портів уведення-виведення при роботі на вхід і вихід, призначення і розташування регістрів PORTA, PORTB, TRISA, TRISB.