Проектування мікроконтролерних пристроїв: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 2

Для того, щоб зберегти симетричну систему команд і довжину команд в одне слово і при цьому одержати великий об'єм пам'яті даних розроблювачам прийшлося ускладнити організацію пам'яті даних (див. рис. 2). Вся пам'ять даних розділена на чотири банки по 128 байт. Молодші адреси в банках відведені для спеціальних регістрів, старші – для регістрів загального призначення. Деякі найважливіші спеціальні регістри продубльовані в двох або у всіх чотирьох банках. Перемикання банків здійснюється трьома бітами регістра STATUS. При прямій адресації використовуються біти RP0 і RP1, при непрямій – біт IRP. Мікроконтролери мають 35 простих команд, які розділені на три типи – байт-орієнтовані, біт-орієнтовані і команди  управління і роботи з константами (див. табл. 1). В таблиці приведені мнемоніки команд, виконувані операції, вказані арифметичні ознаки (прапори), які міняються відповідно до одержаного результату. У байт-орієнтованих командах вказуються адреса операнда F і біт D, що вказує місце розташування результату. У біт-орієнтованих командах вказується адреса операнда F і номер біта B, з яким виконується дія. У командах роботи з константами вказується константа K.

Рис. 2. Організація пам'яті даних

Таблиця 1. Система команд

Мнемоніка команди

Виконувана операція

Ознаки

Байт-орієнтовані команди

ADDWF F, D

Додавання

C ,DC, Z

ANDWF F, D

Логічне множення

Z

CLRF F

Очищення регістра

Z

CLRW

Очищення робочого регістра

Z

COMF F, D

Перетворення в зворотний код

Z

DECF F, D

Декремент

Z

DECFSZ F, D

Декремент із перевіркою на нуль

INCF F, D

Інкремент

Z

INCFSZ F, D

Інкремент із перевіркою на нуль

IORWF F, D

Логічне додавання

Z

MOVF F, D

Пересилання регістра

Z

MOVWF F

Пересилання в регістр із робочого регістра

NOP

Порожня операція

RLF F, D

Циклічний зсув вліво

C

RRF F, D

Циклічний зсув управо

C

SUBWF F, D

Віднімання з регістра

C, DC, Z

SWAPF F, D

Обмін тетрадами

XORWF F, D

Логічне виключаюче або

Z

Біт-орієнтовані команди

BCD F, B

Скидання біта

BSF F, B

Установка біта

BTFSC F, B

Перевірка біта на нуль

BTFSS F, B

Перевірка біта на одиницю

Команди керування і роботи з константами

ADDLW K

Додавання з константою

C, DC, Z

ANDLW K

Логічне множення з константою

Z

CALL K

Виклик підпрограми

CLRWDT

Скидання сторожового таймера

GOTO K

Безумовний перехід

IORLW K

Логічне додавання з константою

Z

MOVLW K

Пересилання константи в робочий регістр

RETFIE

Повернення з переривання

RETLW K

Повернення з підпрограми з пересиланням константи

RETURN

Повернення з підпрограми

SLEEP

Перехід у режим зниженого енергоспоживання

SUBLW K

Віднімання з константи

C, DC, Z

XORLW K

Логічне виключаюче або з константою

Z

2. Устаткування для проведення лабораторних робіт

При виконанні лабораторних робіт використовується пакет програм MPLAB IDE і демонстраційна плата на основі мікроконтролера PIC16F628. Схема електрична принципова плати показана на рис. 3. Плата містить панель, в яку встановлений мікроконтролер DD1; світлодіоди VD6 – VD12 для індикації цифрових сигналів, кнопки SA1, SA2 для імітації вхідних дискретних сигналів, фоторезистор R23 для імітації вхідного аналогового сигналу; елементи забезпечуючі режим програмування мікроконтролера.