Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Проектування пристроїв і систем управління”, страница 5

3.  Яка документація розробляється в проекті?

4.  Наведіть загальну структурну схему системи автоматизації.

5.  Чим відрізняються однорівневі централізовані та децентралізовані системи управління?

6.  Переваги багаторівневих систем управління?

7.   Класифікація АСУТП.

8.  Що зображується на структурних схемах?

9.  Призначення функціональних схем

10.  Якими принципами необхідно керуватись під час розроблення функціональних схем?

11.  Спрощений та розгорнутий способи побудови умовних позначень функціональних схем.

12.  Правила побудови позиційних позначень приладів та засобів автоматизації.

13.  Наведіть приклад побудови позиційного позначення приладу автоматизації.

14.  Перелічіть загальні вимоги до принципових схем.

15.   Який порядок розроблення принципових схем?

16.  Які способи виконання принципових схем?

17.  Які дані містить перелік елементів принципових схем?

18.  Які правила побудови умовних буквенно-цифрових позначень елементів принципових схем?

19.  Вимоги до джерел живлення засобів автоматизації?

20.  Чим визначається вибір схеми електроживлення засобів автоматизації?

21.  Мета резервування джерел живлення?

22.   Перелічіть основні апарати управління та захисту схем електроживлення.

23.  Яке призначення щитів та пультів управління?

24.  Які різновиди електричних проводок.

25.  Зміст схем з’єднань та підключення зовнішніх проводок?

26.  Послідовність заповнення таблиць з’єднань та підключення зовнішніх проводок.

27.  Дайте визначення САПР.

28.  Які види забезпечення САПР?

29.  Що належить до методичного, організаційного, програмного, технічного забезпечення САПР?

4   ЗАВДАННЯ  ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою виконання даної контрольної роботи є розроблення деяких складових частин робочої документації згідно із діючими нормативами та вимогами до оформлення. До цих документів належать: структурні схеми управління, контролю, комплексу технічних засобів, комплексу засобів автоматизації; функціональні схеми автоматизації технологічних процесів, принципові схеми контролю, автоматичного регулювання,  управління, сигналізації, живлення. Перелічені вище схеми є основою при проектуванні пристроїв і систем управління.

Отже, завданням контрольної роботи є розроблення:

1) структурної схеми управління технологічним процесом (об'єктом);

2) функціональної схеми автоматизації технологічного процесу (об'єкта);

3) принципової схеми керування приводом виконавчого механізму.

Вимоги до виконання контрольної роботи 

            Робота повинна містити виконання графічної частини, поданої схемами (див. завдання) і пояснювальної записки, що вміщує в себе опис даних схем.

            Схеми, перелічені в завданні, студент розробляє, виходячи з теми своєї випускної бакалаврської роботи, попередньо погодивши їх з керівником даної роботи. Схеми виконуються відповідно до правил і методик, загальних вимог до виконання структурних, функціональних і принципових схем  на аркушах формату А4, А3 (залежно від розміру схеми).

            Обсяг пояснювальної записки-- 8-10 стор. формату А4.

Пояснювальна записка повинна містити таке:

1) короткий опис обраного технологічного процесу (об'єкта);

2) опис структурної схеми управління, пояснення призначення і  суті елементів даної схеми;

3) опис функціональної схеми автоматизації, призначення і розшифровку елементів автоматизації, опис засобів автоматизації, за допомогою яких можлива реалізація даної схеми;

4) перелік елементів, опис роботи принципової електричної схеми, оцінка її згідно із загальними вимогами до принципових схем.

Уся документація брошурується у такій послідовності:

1 Титульний аркуш

2 Зміст

3 Текстова частина (відповідно до змісту)

4.Схеми (наводяться в додатках).