Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Проектування пристроїв і систем управління”, страница 3

-  диспетчерські оперативні щити управління, які не належать до складу об’єктів автоматизації, але пов’язані з ними через інші системи контролю та управління;

-   лінії зв’язку з позначенням виду оперативного зв’язку. Стрілками показують напрямки передачі інформації.

Усі функціональні части­ни на схемі зображують прямокутниками або умовними графічними позначеннями із зазначенням типу елемента (пристрою) та його конструкторського документа. Якщо функціональних частин багато, то замість найменувань, типів та позначень допускається проставляти порядкові номери праворуч від зображення або над ним, як пра­вило, зверху вниз у напрямку зліва направо. Порядкові номери мають бути розшифровані у таблиці, яка розміщується на схемі. На схемі також розміщують написи, діаграми, таблиці з параметрами у характерних точках (сила струмів, на­пруга, форми та амплітуда імпульсів), математичні залежності тощо. Приклад оформлення структурної схеми наведено в додатку А.

При розробці функціональних схем автоматизації технологічних процесів необхідно вирішити таке:

-  отримання первинної інформації про стан технологічного процесу та обладнання;

-  безпосередній вплив на технологічний процес для управління ним;

-  стабілізація технологічних параметрів процесу;

-  контроль та реєстрація технологічних параметрів процесів і стану технологічного обладнання.

Функціональні схеми автоматизації, як правило, реалізуються за допомогою технічних засобів, які враховують в себе: відбірні пристрої, засоби отримання первинної інформації, зособи перетворення інформації, засоби представлення та видачі інформації обслуговуючому персоналу, комбіновані, комплектні та допоміжні пристрої. Результатом створення функціональних схем є:

-     вибір методів вимірювання технологічних параметрів;

-  вибір основних технічних засобів автоматизації, які найбільш повно відповідають висунутим вимогам і умовам роботи об’єкта;

-  визначення приводів виконавчих механізмів регулюючих і запірних органів технологічного обладнання, яке управляється автоматично або дистанційно;

-  розміщення засобів автоматизації на щитах і пультах, технологічному обладнанні та трубопроводах, визначення способів представлення інформації про стан технологічного процесу та обладнання.

Функціональна схема виконується згідно ГОСТом 21.404-85  у вигляді креслення, на якому схематично умовним зображеннями показують: технологічне обладнання, комунікації, органи управління та засобів автоматизації з зазначенням зв’язків між технологічним обладнанням та засобами автоматизації, а також зв’язків між окремими функціональними блоками та елементами системи. Схему виконують, як правило, на одному листі, на якому зображають засоби автоматизації та апаратуру всіх систем контролю, регулювання, управління та сигналізації, які належать до даної технологічної установки. Допоміжні пристрої, такі, як редуктори та повітряні фільтри, джерела живлення, реле, автомати, вимикачі та запобіжники в колах живлення та інші пристрої, монтажні елементи на функціональних схемах не показують. Приклад оформлення функціональної схеми наведено в додатку Б. Елементи, що входять до функціональної схеми, їх призначення та характеристики доцільно навести у вигляді таблиці, зразок якої наведений в додатку В. Перелік скорочень, які використовуються для позначення елементів технологічного обладнання, наводять у правому верхньому куті на кресленні функціональної схеми у вигляді таблиці   або в тексті пояснювальної записки при описі функціональної схеми.

Принципові електричні схеми визначають повний склад приладів, апаратів і пристроїв (а також зв’язків між ними), дія яких забезпечує розв'язання задач управління, регулювання, захисту, вимірювання та сигналізації. Принципові схеми є основою для розроблення інших документів проекту: монтажних таблиць, щитів, пультів, схем зовнішніх з’єднань та ін.