Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Проектування пристроїв і систем управління”

Страницы работы

Содержание работы

                               Міністерство освіти і науки України

                                 Сумський державний університет

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ТА КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з курсу

“Проектування пристроїв і систем управління”

для студентів спеціальності 6.091400  «Системи управління і автоматики»  заочної форми навчання

Суми

  Вид-во  СумДУ

2006

ЗМІСТ

С.

           Передмова………………………………………………………..…4

1  Програмні питання дисципліни…………….…………..…….4

2  Методичні рекомендації.……………………………….….….6

3  Контрольні питання з курсу дисципліни………………..….12

4    Завдання контрольної роботи…………………….……….....14

Додаток А………………………………………………………….16

Додаток Б………………………………………………………….17

Додаток В………………………………………………………….18

Додаток Г………………………………………………………….20

Додаток Д………………………………………………………….21

Список літератури………………………………………………...22

ПЕРЕДМОВА

            Самостійна робота є необхідним елементом у навчальному процесі студентів заочної форми навчання. Метою вивчення дисципліни “Проектування пристроїв і систем управління” є формування у студентів знань основних етапів проектування та проектних процедур, складу проектів автоматизації, норм та правил розроблення складових частин проектних документів. Дані методичні вказівки містять відомості у вигляді програми цього розділу з посиланням на першоджерела, списку контрольних питань та методичних рекомендацій щодо виконання контрольної роботи.

1   ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Проектування систем управління. Актуальність проектування як одного з етапів життєвого циклу системи [2,с.5]. Функції, що визначають приналежність системи до систем управління [2, с.11]. Основні задачі проектування локальних систем автоматизації [2, с.12].

2. Стадії проектування та склад проектів автоматизації. Завдання на проектування. Вихідні дані та матеріали для виконання проектів [1, c.6].Склад проектноï документаціï [1, c.7]. Документи, які розробляються на стадії робочої документації [1, с.8].

3. Структура систем управління. Загальний вигляд структурноï схеми системи автоматизаціï [1, c.17] .Однорівневі централізовані та децентралізовані системи управління [1, c.18]. Трирівнева система управління.[1, c.19]. Класифікація АСУТП. Структури представлення системи [1, c.20]. Правила виконання структурних схем [1, c.22]; [6, с.121].

4. Функціональні схеми систем автоматизації. Призначення, методика виконання функціональних схем [1, c.25].   Загальні  принципи  виконання  функціональних  схем  [1, c.26]. Зображення засобів вимірювання та автоматизації [1, c.28]. Позиційні позначення приладів та засобів автоматизаціï [1, c.39]. Вимоги до оформлення функціональних схем [1, c.40]. Способи побудови та зображення, правила виконання функціональних схем [1, c.42].

5. Принципові електричні схеми. Призначення принципових електричних схем [1, c.43].   Загальні вимоги до принципових електричних схем [1, c.44];[6, c.111]. Порядок розроблення принципових  схем [1, c.45]. Правила позначення елементів на принципових  схемах [1, c.45], [6, c.111]. Суміщений та рознесений спосіб виконання електричних схем [1, c.49]. Перелік елементів схеми [1, c.52];[6, c.112]. Умовні графічні зображення елементів схеми [1, c.55]; [6, c.114].Позначення кіл на принципових схемах [1, c.78]. Типи  умовних буквенно-цифрових позначень на принципових  схемах [1, c.80]; [6, c.111]. Правила побудови позиційних позначень [1, c.81]. Правила побудови позначень функціональної групи та електричного контакту [1, c.81;85].

6. Джерела живлення засобів автоматизації. Призначення та вимоги [1, c.104]. Вибір схеми електроживлення засобів автоматизаціï [1, c.107]. Резервування джерел живлення [1, c.108]. Апаратура управління та захисту схем електроживлення [1, c.110].

7. Щити та пульти управління. Призначення та конструкція щитів і пультів [1, c.145]. Ергономічні рекомендаціï щодо проектування  щитів, пультів, пунктів управління [1, c.213].

8. Електричні проводки. Загальні положення та способи виконання електропроводок [1, c.230]. Схеми з’єднань та підключення зовнішніх проводок [1, c.311]. Таблиці з’єднань зовнішніх проводок [1, c.321]. Таблиці підключень зовнішніх проводок [1, c.323].

9. САПР. Основні поняття та визначення  [3, c.206].  Методичне забезпечення САПР [3, c.210]. Організаційне та інформаційне забезпечення САПР [3, c.213].  Програмне забезпечення САПР  [3, c.215]. Технічне забезпечення САПР [3, c.215]. Процеси прийняття рішень у задачах  проектування  систем розроблення САПР [3, c.239].

2  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації, наведені нижче, стосуються тих складових проектної документації, які розробляються студентами в ході виконання контрольної роботи з дисципліни.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
96 Kb
Скачали:
0