Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Проектування пристроїв і систем управління”, страница 2

Переважаючою тенденцією в галузі автоматизації є впровадження ієрархічно розподілених систем управління. Створення таких систем відбувається в декілька етапів, що складають життєвий цикл системи, а саме: проектування, монтаж, налагодження, експлуатація. Усе більш зростаюча складність технічних систем призводить до збільшення перших трьох стадій, що, у свою чергу, викликає зменшення четвертої стадіі, яка забезпечує прибуток від впровадження системи. Це призводить до прискорення морального старіння систем, а отже - до скорочення тривалості (життєвого циклу) системи. Таким чином, необхідно скорочувати тривалість перших трьох стадій, щоб за можливості продовжити четверту. Це і є основним завданням проектування.

У процесі проектування створюється комплексна технічна документація, необхідна для обґрунтування, оцінки, комплектації, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації. Основу цієї документації складають різноманітні схеми, в яких у вигляді умов­них зображень або позначень показуються складові частини виробу, а також зв'язки між ними. Згідно з ГОСТом 2.701-84схеми, залежно від видів елементів і зв'язків, які входять у склад виробу, поділяються на види, перелік яких подано в табл. 1.

Кожній схемі присвоюють шифр. Він складається з літери, яка визначає вид схеми, і цифри, яка визначає тип схеми (табл. 2). Наприклад, схема електрична принципова - ЕЗ, схема гідравлічна структурна - Г1. Цей шифр обов'язково зазначається в основному напису креслення.

При проектуванні систем автоматизації необхідно створювати раціональну структуру оперативного управління виробництвом та координації взаємодії агрегатів, ділянок та підприємства в цілому.

Таблиця 1 - Види схем

Вид схеми

Шифр виду

Вид схеми

Шифр виду

Електрична

Э

Вакуумна

В

Гідравлічна

Г

Газова

Х

Пневматична

П

Автоматизації

А

Кінематична

К

Комбінована

С

Оптична

Л

 Таблиця 2 - Типи схем

Тип схеми

Шифр

типу

Призначення схеми

Структурна

1

Визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємоєв`язок

Функціональна

2

Пояснює процеси, які відбуваються в окремих функціональних колах  виробу, а також  у виробі в цілому

Принципова

 (повна)

3

Визначає повний склад елементів та зв`язків між ними та дає детальне уявлення про принцип роботи виробу

З`єднань

(монтажна)

4

Визначає з`єднання  складових частин виробу і показує  з`єднувальні дроти, джгути, кабелі, а також місця їх приєднання  та введення

Підключення

5

Показує зовнішні підключення виробу

Загальна

6

Визначає складові частини комплексу та їх з`єднання між собою

Розміщення

7

Визначає відносне розміщення складових частин виробу, а також дротів, джгутів, кабелів, які їх з`єднують

Для цього розробляються структурні схеми управління та контролю. Призначення структурної схеми – визначити функціональну структуру та технічні засоби системи контролю та управління. Ця схема встановлює взаємозв’язки між робочими місцями, щитами та іншими пунктами управління. У схемі дотримується ієрархія систем управління та контролю, взаємозв`язки між пунктами управління, контролю та окремими посадовими особами.

У загальному випадку на структурних схемах управління та контролю умовними позначеннями показують:

-  керуючі обчислювальні машини;

-  всі оперативні диспетчерські щити та пункти, які належать до структури управління;