Організація фінансів і фінансування в галузях соціальної сфери

Страницы работы

Фрагмент текста работы

здавання в оренду примі-; щень, автомобільного транспорту, курсових заходів, прода­жу машинного часу ЕОМ тощо. і   По третій статті у вузах відображають доходи від викона-1 них за господарськими договорами науково-дослідних робіт. І  Четверта стаття призначена для обліку передавання під-ІПриємствами і організаціями школам, технікумам, закладам 1 Професійно-технічного навчання, вузам обладнання, інвен-1 Таря, матеріалів. Тут враховують також вартість капітально-ІГО ремонту та інших робіт, які передбачається виконати в і порядку надання шефської допомоги. Надання шефським Зав'язкам організованого характеру — важлива умова раціо-

Таблиця 12

Стаття доходів

Всього

У тому числі за кварталами

       1               2              3              4  

1. Доходи від господарської діяльності

2. Доходи від надання послуг

3. Надходження коштів за виконані науково- дослідні роботи

4. Надходження коштів в порядку шефської допомоги

5. Надходження плати батьків

6. Інші доходи

7. Асигнування з бюджету

Разом

245

нального використання коштів, рівномірного та повного за­безпечення потреб цих установ.

П'ята стаття передбачена для відображення плати бать­ків у дитячих дошкільних установах, школах-інтернатах та установах позашкільної роботи.

По шостій статті плануються ресурси, які можуть надхо­дити в розпорядження установ невиробничої сфери і не можуть бути відображені по інших статтях.

Планування всіх видів доходів має здійснюватися за дію­чими методиками. Асигнування з бюджету при цьому є ба­лансуючою статтею, тобто передбачаються в розмірах, що не перекриваються власними доходами, відповідно по тих видах діяльності, на які вони можуть бути використані.

Структуру другого розділу фінансового плану наведено в табл. ІЗ.

Таблиця 13

Стаття витрат

Всього

У тому числі за кварталами

 

1

2

3

4

1.

Заробітна плата

2.

Нарахування на заробітну

плату

3.

Канцелярські та господарські

витрати

4.

Відрядження і службові роз'іади

5.

Витрати на навчання, виробничу

практику учнів, науково-

дослідні роботи, придбання

книг ддя бібліотек

8.

Стипендії

9.

Витрати на харчування

10.

Придбання медикаментів

і перев'язувальних засобів

11.

Придбання обладнання

та інвентаря

1.

Придбання м'якого інвентаря

та обмундирування

15.

Капітальний ремонт будівель

і споруд

18.

Інші витрати

19.

Відрахування до фондів

2.

Відрахування до бюджету

Разом

246

Статті витрат відповідають діючій бюджетній класифі­кації. Однак до витратної частини слід ввести статтю "Ніл-і'ахування до фондів". Тут мають бути відображені відраху-пання до фонду розвитку та зміцнення матеріально-техніч­ної бази в розмірі 75 % суми планованого перевищення до­ходів над витратами при виконанні госпрозрахункових науково-дослідних робіт, а також інші відрахування коштів, що залишаються в розпорядженні установ соціальної сфери. доцільно також додатково включити статтю "Відрахування до бюджету", по якій відображати відрахування в доход від­повідного бюджету планованого перевищення доходів над пктратами спеціальних коштів в установленому порядку, а також 25 % перевищення доходів над витратами при вико­нанні науково-дослідних робіт за господарськими договора­ми, та деякі інші відрахування, передбачені чинним законо­давством.

Витратна частина фінансового плану є підсумком пла­нованого розміру витрат усіх структурних підрозділів ус­танови соціальної сфери. Розрахунки витрат за структур­ними підрозділами здійснюють за тими самими стаття­ми, що є в підсумковій таблиці. Як структурний підрозділ може бути взятий навчальний план чи виховний процес, науково-дослідна робота, курсові заходи, інші види діяль­ності.

Зведені фінансові плани соціальної сфери мають стати важливою ланкою територіального фінансового плануван­ня, сприяти повному задоволенню потреб соціального роз­питку в фінансових ресурсах.

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте порядок планування видатків за кошторисами.

2. Який принцип планування видатків за кошторисами?

3. Хто розробляє і затверджує кошторис?

4. Назвіть складові частини кошторису.

5. Які показники використовуються при складанні кошторису?

6. Дайте визначення видів норм, що використовуються при плану-пінці.

7. Перелічіть напрями удосконалення фінансового планування у не-іін[)ооничій сфері.

В. Запишіть у словник визначення таких термінів: кошторис, норма

Похожие материалы

Информация о работе