Удосконалення міжбюджетних відносин

Страницы работы

Содержание работы

Кузьменко Н.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

У бюджетному перерозподілі коштів, як і в будь-якому економічному розподілі, суттєву роль відіграє розв'язання проблеми співвідношення і взаємозв'язку економічної ефективності й соціальної справедливості. Га­даємо, варто розглядати економічну ефективність і соціальну справедливість у відношенні до різноманітних суб'єктів економічного й соціального життя: окремого громадянина і громади, яка має свій, окремий бюджет; населення області чи регіону; населення країни. Що важливіше: інтереси індивіда, гро­мади чи населення держави? Як їх узгодити? Напевно, доцільно було б орієнтуватися на "золоту середину", оскільки задоволення потреб окремої людини набагато легше і швидше досягнути, перебуваючи ближче до неї, вивчаючи її життя зблизька й орієнтуючись на її інтереси щоденно.

При цьому важливою умовою є дотримання принципу економічності, зокрема усунення зустрічних потоків фінансових ресурсів при переміщенні їх у горизонтальній і вертикальній площинах міжбюджетних відносин. До­тримання останнього важливе принаймні з таких двох причин: по-перше, фінансові ресурси втрачають свою вартість при інфляційних умовах господа­рювання; по-друге, на жаль, існує досить значна вага суб'єктивізму в оцінці підходів щодо терміновості фінансування тих чи інших потреб конкретного регіону.

Досить багато суперечок точиться сьогодні з приводу ефективності й справедливості нинішньої податкової системи, зокрема з точки зору її впли­ву на міжбюджетні взаємини. Ця проблема має різні ракурси.

Варто було б установити об'єктивну систему розподілу в країні податко­вих і неподаткових платежів. На наш погляд, можливе таке розмежування доходів, виходячи з основних засад розподілу владних повноважень по вер­тикалі управління. І тут варто поєднати розв'язання двох вузлових проблем. З одного боку, центральні органи влади будь-якої країни виконують функції загального управління внутрішніми і зовнішніми сферами життя держави, орієнтуючись на загальнонаціональні пріоритети і при цьому прагнучи задо­вольнити інтереси якщо не всього населення країни, то принаймні його більшості. В той же час органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження з метою захисту прав і законних інтересів громадян та держа­ви, забезпечуючи комплексний соціально-економічний розвиток конкретної території, як це зазначено у статті 140 Конституції України, 3 другого боку, вже протягом довгих років практиками й теоретиками


фінансової науки дискутуються шляхи і способи утримання та використання державних доходів у вигляді, зокрема, податку на додану вартість.

Зважаючи на те, що непрямі податки є одним із найважливіших джерел бюджетних коштів, і керуючись принципом соціальної справедливості, про­понується в майбутньому надходження від непрямих податків у повному розмірі спрямовувати безпосередньо до державного бюджету, де б вони були перерозподілені й використані відповідно до загальнодержавних потреб, поєднуючи інтереси і цілі розвитку всіх територій країни.

У свою чергу, щоб стимулювати органи місцевого самоврядування у процесах сприяння розвитку виробництва в конкретних регіонах (адже саме податкам на витрати властива така функція) і контролю за надходженням державних доходів, природно було б передбачити використання принципу збігу джерел оподаткування і ввести в законодавство положення про можли­вість одержання місцевими бюджетами доходів у вигляді надбавок до дер­жавних податків, у першу чергу акцизів: універсального (ПДВ) і специфіч­них, у межах встановленого процента. Подібне регулювання протягом бага­тьох років практикується в розвинутих країнах (у Франції введено 2,5% над­бавки до ПДВ, у Бельгії — надбавки до ділового податку, податку на інвес­тиційний дохід тощо) і вже підтвердило свою життєздатність та ефектив­ність, маючи велике фіскальне значення для місцевих бюджетів.

Щоб компенсувати брак непрямих податків у доходах бюджетів місцево­го і регіонального самоврядування, пропонується значну частину прямих по­датків зараховувати саме до низових ланок бюджетної системи, в тому числі прибутковий податок із громадян.

Таке рішення стане ще одним кроком до впорядкування системи дохо­дів місцевих бюджетів та узгодження її зі світовою практикою місцевого оподаткування.

Похожие материалы

Информация о работе