Особливості обчислення окремих видів податків

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розділ 7 ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ І СІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ

7.1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Податок на добавлену (додану) вартість є непрямим подат­ком, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі просування товару від виробництва до споживання.

Платниками податку є як резиденти, так і нерезиденти. Резиденти — юридичні особи, в тому числі бюджетні органі­зації, суб'єкти підприємницької діяльності, які не мають ста-

90

тусу юридичної особи, їхні філії, відділення, що складають окремий баланс та мають розрахунковий (поточний) раху­нок, здійснюють реалізацію продукції, робіт, послуг на тери­торії України, обсяг яких перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати у розрахунку за календарний місяць.

Нерезиденти — іноземні юридичні та фізичні особи, між­народні організації, їхні філії, відділення, які здійсню­ють реалізацію продукції, робіт, послуг на території Украї­ни, включаючи операції по імпорту продукції, якщо реа­лізація такої імпортної продукції здійснюється зазначе­ними нерезидентами через постійні представництва в Ук­раїні.

Об'єктом оподаткування податком на додану вартість є обороти з реалізації продукції, робіт, послуг на території України, а також за її межами, а саме:

з реалізації продукції, робіт, послуг як власного вироб­ництва, так і одержаних в результаті обробки, переробки або придбаних незалежно від країни походження;

з реалізації продукції, робіт, послуг з частковою оплатою, на умовах товарного кредиту або відстрочення платежу, фі­нансової та оперативної оренди (лізингу), а також на умо­вах комісії, консигнації або доручення;

з передавання продукції, робіт, послуг без оплати їхньої вартості в межах балансу платника податку (всередині під­приємства) для потреб внутрішнього споживання, включаючи ті потреби, які не відносять на собівартість виробництва або обігу, а також обороти з передавання продукції, робіт, пос­луг в рахунок оплати праці працівників, що перебувають у трудових відносинах з платником податку;

з передавання продукції, робіт, послуг в межах бартер­них (товарообмінних) операцій як у внутрішньому, так і в міжнародному обороті;

з передавання продукції, робіт, послуг, включаючи ім­портну, на умовах дарування, безплатно або за цінами, ни­жчими, ніж звичайні, за винятком оборотів з передавання продукції, робіт, послуг як добровільних пожертвувань до державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також до неприбуткових організацій, створених для здійснення релі­гійної, екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, куль­турної, освітньої, наукової та благодійної діяльності в разі,

91

якщо діяльність таких неприбуткових організацій не пов'яза­на прямо або опосередковано зі збільшенням прибутку під­приємства або громадянина-пожертвувача і тих, доходи яких формуються виключно з добровільних пожертвувань або бюджетних аситнувань.

Не вважаються реалізацією і не є об'єктом оподаткуван ня операції

Похожие материалы

Информация о работе