Маркетинг і задоволення потреб. Типологія потреб людини. Теорії і типи покупців. Модель купівельної поведінки, страница 6

     Купивши і використавши товар,  споживач або покупець виробляє нове відношення, засноване головним чином на ступені задоволе-ності або незадоволеності, що він відчуває після використання това-ру.  Це позитивне або негативне відношення призводить до певної поведінки після закупівлі, що обумовлює поширення товару, а також частоту повторних закупівель у випадку, якщо товар купується бага-торазово.

     Задоволеність покупця буде функцією ступеня відповідності між його чеканнями від товару, з одного боку, і його сприйняттям функ-ціонування товару - з іншого. Якщо результат відповідає його чеканням, має місце задоволеність, якщо ні - незадоволеність

     Явище дисонансу Y = f (O,P)

     Y - задоволення

     O - очікуване задоволення

     P - реальне використання

     Одним із методичних підходів до вивчення поведінки споживача є модель "чорного ящика" .      При моделюванні  прийняття   рішення  про  покупку  "чорний ящик" розглядається як набір певних стимулів,  під  впливом яких відбувається ухвалення рішення про покупку. Розрізняють декілька методів моделювання поведінки:

èІнтроспективний метод  - маркетолог формує алгоритм прийняття  рішення, базуючись на  моделі власного поведінки.

    è Ретроспективний метод  -  пов'язаний з  інтерв'юванням невеликого числа недавніх покупців із проханням пригадати обставини, що призвели до покупки даного товару.

èПреспективный метод -  передбачає  опитуванння  групи  осіб  для опису ідеального  з їхньої точки зору засобу покупки певного товару.

      Поведінка споживача значною мірою базується на правах споживачів та на поінформованості споживачів про свої права.

     У 1961 р. Президент ДЖ.Кеннеді оголосив у Конгресі 15 березня Днем захисти прав споживачів.

     У 1985 р. Генеральная Асамблея ООН розробила "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів".

     Існує сім прав споживачів.

·  Право вибирати товар для задоволення своїх основних потреб в умовах достатньої різноманітності пропозицій по конкурентних цінах і при обмеженні якогось монопольного впливу на споживача

·   Право на безпеку товарів і їхнє функціонування в точній відповідності з пропозицією продавця (виробника)

·   Право на інформованість про найбільше важливі властивості товарів, засобах продажі, гарантіях і т.п., що допомагає споживачу зробити розумний вибір або принять решение

·   Право на захист від недоброякісних товарів і відшкодування збитку, пов'язаного з їхнім використанням

·   Право бути вислуханим і одержати підтримку при захисті своїх інтересів від державних і суспільних органів

·   Право на одержання споживчого просвітництва , придбання всебічних знань і навичок, що полегшують споживачу прийняття  рішення

·   Право на здорове навколишнє середовище, що не складає загрози гідному  і здоровому  життю

                        5. ВИСНОВКИ

1.  Задоволення потреб є основним завданням маркетингу, квінтисенцією маркетингової діяльності виробника Звичайно, що вивчення потреб вкрай необхідно для досягнення успіху на ринку.

2.  Потребами називають усі фізичні і духовні людські почуття нехватки, нестатку, що задовольняються за допомогою товарів і послуг. Потреби класифікують за різними ознаками, вивчають існуюючу структуру потреб і прогнозують майбутню для того, щоб краще планувати ринкову діяльність виробника.

3.  Дослідниками маркетингу розроблено безліч типологій потреб споживачів, я яких найбільш відомою є ієрархія А.Маслоу. Згідно з А.Маслоу, розрізняють фізіологічні потреби, потребі у безпеці, сойціальні потреби, потреби в повазі і самоакту-алізації. Всі ці потреби певним чином пов”язані між собою і реалізуються в визначеній послідовності.

4.  Завдання маркетингу полягає у дослідженні потреб, які формують поведінку споживача, а також у визначенні різноманітних факторів, що на цю поведінку впливають. Тут у пригоді стане типологія споживачів, яка дозволяє визначити  певні закономірності у звичках і купівельних прийомах.

5.   Важливе значення для розуміння поведінки споживачів має моделювання споживацької поведінки і аналіз етапів прийняття рішення про покупку. Кожний етап має свої особливості , знання яких дозволяє розроблювати комплексні програми впливу на спо-живачів і зробити діяльність виробника на ринку більш перед-бачуваною.