Маркетинг і задоволення потреб. Типологія потреб людини. Теорії і типи покупців. Модель купівельної поведінки, страница 5

     Процес споживання носить стихійний характер, відсутнє планування покупки, вибір товарів необгрунтований, споживач утруднюється в обгрунтуванні причин вибору даного товару. Вибір в основному інтуїтивний, частіше усього тому що подобається зовнішній вигляд товару.

è Малорозвинутий стиль споживання

     Споживачі основна увага звертають на нормативні якості товару, куплені товари використовуються до повного зносу.  Купуються

як можна більш дешеві і міцні товари і зберігаються раніше сформовані навички і традиції в споживанні.  товари використо-вуються без особою радості,  у мінімальній кількості, набуваються лише вкрай необхідні предмети і заміняють їх дуже рідко, тільки у випадку повного зносу.

èСередньорозвинутий стиль споживання

     Споживача цікавлять додаткові якості товару. Поряд із норматив-ними властивостями,  споживач  цікавиться  функціональними харак-теристиками товару,  прагне до раціональної розмаїтості  - зручне, розумне  і  різноманітне споживання.  Споживання стає дією, за допомогою котрого можна більш зручно, цікаво і різноманітно жити.

è Високорозвинений стиль споживання

     Споживач спроможний пізнати самі тонкі властивості товарів і максимально індивідуалізувати свій стиль споживання.  Він  свідомо прагне до гармонійності в споживанні, красоти, індивідуалізму.

       Поведінку  покупців при здійсненні покупки прийнято розглядати як процес рішення проблеми. У зв'язку з цим усі можливі кроки групуються в п'ять таких етапів

·  усвідомлення проблеми

·  пошук інформації

·  оцінка альтернатив

·  рішення про покупку

·  оцінка слушності вибору

Розглянемо детально всі вказані етапи.

     Перший етап - усвідомлення проблеми. Розрізняють три типи підходів:

èповедінка, засноване на рутинній реакції, спостерігається в тому випадку, коли  споживач нагромадив досвід і знання і виробив визначені преваги.  Процес вибору спрощений,  значна  інерція споживача. (недорогі,  часті закупівлі знайомих і незнайомих товарів. Джерело інформації - сама покупка,  тому що ціна  експерименту невисока).

è обмежене поведінка – реалізується,  коли  покупець  має справу з  новою незнайомою маркою товару ,  і коли існуючі марки не забезпечують відповідного рівня задоволеності.

     Критерії вибору вже існують.

     èрозширене поведінка реалізується  тоді,  коли  висока  цінність інформації або сприйманий ризик. Незнайомі марки в незнайомому класі товарів.

     Критерії або нечіткі, або відсутні - потрібний інтенсивний пошук інформації.

     Другий  етап - пошук інформації

     Джерела інформації:

       è джерела, у яких домінує виробник- реклама, продавці, посередники, проспекти

     Безкоштовна і легко доступна,  страждає неповнотою і характеризується "зміщеністю" , тобто акцентує позитивні якості товару.

     è  джерела, де домінують споживачі- сусіди, друзі, знайомі . умови надійності - особистість людини, що передає інформацію.

     è  нейтральні джерела - статті в газетах і часописах,  спеціалізовані огляди, конс”юмеристська інформація.

     Третій  етап - оцінка альтернатив

    è    домінантна модель- вибір показника і його значення

     è  модель обмежень - прийнятні моделі і неприйнятні

     è  розділювальна модель-  визначає  товар,  що  цікавить споживача по декількох ознаках

     è  лексикографічна модель - розташування ознак товару в порядку їхній значення і зіставлення по найбільше знайомому

     è  модель оцінки по очікуваних значеннях - споживач надає  визначений вагу  своєму уявленню про марку товару і значимості окремих його характеристик.

    è  модель ідеального  уявлення  -  усі  характеристики  відповідають ідеальному рівню.

     Четвертий етап - ухвалення рішення про покупку

     Основне завдання фахівця з маркетингу складається  у  виявленні суб'єктів, що приймають рішення.  У сім'ї кожний її член може грати визначену роль -

è ініціатор - особа, що  визначає необхідність або бажання набути товару або послуги

     èособа , що  впливає - член сім'ї, що свідомо або підсвідомо, словами або діями впливає на рішення про покупку  товару і його використання;

è користувач - член або члени сім'ї, що безпосередньо викорис-товують товар

     П”ятий  етап - оцінка слушності вибору