Деятельность армии Крайова на территории Беларуси, страница 7

 Першы кантакт АК з рэгулярнай Чырвонай Армiяй адбыуся на Валынi. Ужо 4 студэеня 1944 года савецкiя войскi перайшлi старую польскую мяжу, 12 лютага занят Луцк i выйшi 9 раён 27-й дывiзii пяхоты АК. Дывiзiя па) камандаваннем маёра Я. Кiверскага (пс "Олiва") налiчвала 6 тыс чалавек, скамрйтраваньпi на поуначад Ковеля. 20 сакавiка два батжльёiны 27-й дывiзii пры падтрымцы савецкай артылерыi занялі ст.Турыск i пачалi баi за Ковель. 26-27 сакавiка адбылiся размовм палякау з генерал-лейтэнантам Сяргмвым; у вынiку цяжка дасягнутага кампрамiсу 27-я заставалася на фронце як частка "Польскiх Сiл Збройных, падпарадкаваных Лондану i Варшаве". Баi за Ковель з переменным поспехам iшлi да 7 красавка, паслячаго немцы нанеслi танкавы контрудар i адсеклi палякау і два савецкiя кавалерыйскiя палкі ад фронту. Не было зроблена анiякай спробы iх вызвалiцьi Страцiушы паутара батальёна, 27-я дывiзiя прарвалася на поунач i выйшла на Падляiшя; дзе працягвала партызанскую вайну. Нiякiх палiтычных наступствау гэта агмрацыя на прынасла.

Пасля "ковельскай гiсторыi" ГК АК выдала батальёнам дадатковы загад, якiм забаранял»

ся складваць эброю перад савецкiм каманда­ваннем альбо пераходзiць на яго бок. Загад мала што высвятляу, паколькi захоувалiся уса ранеййьмiнструкцыi,«перадуам''iйай''Бурк| пачына* дэайнiчаiiь, яктолысi лiнiя фронту дасягн* вызначанага аб'акта атакi", а пры такiх умовах АК не магла дтгййпгывi самастона, без Чырвонай Армii, што пацвердзiлi пазнейшыя падэеi.

У планах ГК АК i асаблiва лонданскап урада кяючавоа значэнн* малi Вiльмя 1 Лмоу — гатыя гарады вшначаяi прын» лажнасць "крзсау да Полымчм. Апарацйя па ааалоданнiВiлмiяй мала крыптамiм "Вое-трая Брама”.[2]

Армiя Краёва прытрымлiвалася лозунга "двух ворагау" i вяла барацьбу на два фронты - супраць немцау i супраць бальшавiкоу. Дзейнiчала правiла акауцау: "Стаяць са зброяй ля нагi!", г.зн. не выступаць супраць гiтлерауцау, а чакаць: няхай гiтлерауцы i бальшавiкi знiшчаюць адзiн аднаго, а мы потым самi змусiм iх да пакоры i падначалення. У той час, калi гiтлерауцы пачнуць адступаць, а Чырвоная Армiя яшчэ не падыдзе, меркавалася разгарнуць узбро-еныя сiлы як веер (план i насiу назву "Веер"), захапiць уладу у насе-леных пунктах Заходняй Беларусi i сустрэць савецкiя воiнскiя часцi, як сустракаюць гаспадары гасцей.

Армiя Краёва адкрыта ставiцца на пазiцыi антысаветызму, антысемiтызму, савецкiх партызан называв жыдоуска-бальшавiцкiмi бандытамi i грабежнiкамi, ваюе з iмi. У рапарце галоунага камен-данта Тадэвуша Камароускага гаварылася: "19 лiстапада 1943 г. пад-раздзяленне Наднёманскага батальёна вяло бой у раёне Жалудка з савецкiмi партызанамi у. колькасцi 1500 чалавек на працягу дня. Савецкi атрад вымушаны быу перайсцi праз пераправу на другi бераг Немана. Савецкiя страты - забiтыя, параненыя, патопленыя - каля 200 чалавек, а таксама увесь абоз i шмат узбраення".

3 восенi 1943 г. i да лета 1944 г. толькi у Навагрудскай акрузе фармiраваннi акауцау правялi 81 аперацыю супраць беларускiх парты­зан. Не дасягнуушы поспехау у барацьбе з партызанамi, акауцы жорстка распраулялiся з мiрнымi жыхарамi, рабавалi i палiлi цэлыя вёскi. У вёсцы Лукашы Заслаускага раёна яны зажыва спалiлi 26 чала­век. Толькi легiянеры стаубцоускага злучэння Армii Краёвай забiлi 6000 партызан i мiрных жыхароу Беларусi.

Пасля вызвалення Чырвонай Армiяй тэрыторыi Беларусi фармiраваннi Армii Краёвай спрабавалi процiстаяць аднауленню са-вецкай улады у яе заходнiх абласцях. Вось радкi з дакументау. "У Iуеускiм раёне з васьмi сельсаветау бандыты выгналi мясцовыя органы улады i нясуць патрульную службу, у вёсках забiлi двух стар шынь i двух сакратароу сельсаветау"; "У Юрацiшкаускiм раёне забiлi 7 чалавек".