Деятельность армии Крайова на территории Беларуси, страница 6

3 найбольш антынямецкiх атрадау АК на правым беразе Немана выдзяляуся VIII УБК (аосьмы "удзжэневы батальон кадровы") каменданта Б. Пясецкага (пс. "Саблеускi"). Ба­тальёны "Удэжэне" ("Удар") фармiравалiся ж 1942 года у наваколлях йарнкшы на базе вайсковай арганiзацыi партыi * Кайфедэрацыя Народа". Палпычнвя канцзлцыя КН звязвала будучае Польшчы з федзрацыяй народау ад Балтыкi да Чорнага мора i Адрыятыкi, пры гэтым. у бягучай палiтыцы арыентавалася на рашучую барацьбу з Германiяй i нейтралiтэт цi нават саюз з Расiяй. Паколькi гэта лiнiя iстотна адроiнiвалася ад АК-оускай кан-цэпцыi "двух ворагау" i чакання на iруч-ны момант , то КН увайшла у склад з правам аутамомii у справах пралаганды i агiтацыi, а атрады КН Галоуная Камандату-ра АК скiравала пад Лiду, "на крэсы . 3 кастрычнiка 1942 года да пачатку 1944 года КН паслядоуна накiравала на усход сем атрадау, прычым з адносна малымi стратамi даййюу толькi апошнi, УII-мы. 3 яго ды з рэшткау ГУ-га i УI-га Б. Пясецкi-'Саблеускi" i сфармiравау VIII УБК, якi меу базу 9 раёне Н. Двор — Васiлiшкi, а потым у раёне Суботнiкау. [2]

Разам з тым "Саюз узброенай барацьбы" i Армiя Краёва, нягледзячы на складанасць заенна-палiтычных абставiн, змагалiся з нямецкiмi акупантамi. На iх рахунку узарваныя эталоны працiунiка, знiшчаныя фашысцкiя салдаты i афiцэры. Толькi у Навагрудскай акрузе з 1942 па 1944 г. атрады Армii Краёвай правялi 102 баi з гiтлерауцамi. Мяс-цовае насельнiцтва заходнiх абласцей Беларусi савецкiх партызан называла "чырвонымi", удзельнiкау Армii Краёвай — "белымi" альбо легiянерамi, польскiх партызан, якiя падпарадкоувалiся каманда-ванню Войска Польскага i Чырвонай Армii, — "зялёнымi" партызанамi. Акрамя шматлiкiх сутычак, адкрытай барацьбы з савецкiмi партызанамi у 1941 г. - пачатку 1943 г. польскiя ваенныя фармiраваннг не вялi, iншы раз нават сябравалi з беларускiмi партызанамi, рата^валi палонных, раненых, бо польскi эмiграцыйны урад, якi кiравау барацьбой i фiнансавау польскiх вайскоуцау, знаходзiуся у Лондане, а СССР i Вялiкабрытанiя з'яулялiся саюзнiкамi па антыгiтлераускай каалiцыi. Пасля разрыву адносiн памiж СССР i Польшчай у сакавiку 1943 г. перагаворы памiж "чырвонымi" i "белымi" партызанамi аб сумесных дзеяннях супраць акупантау зайшлi у тупiк, бо кожны з бакоу меу на гэты выпадак установку свайго урада аб межах, i устаноукi гэтыя былi дыяметральна процiлеглыя. Замест ранейшага плана усена-роднага узброенага паустання кiраунiцтва Армii Краёвай ажыццяу-ляе новы план пад кодавай назвай "Навальнiца", якi у ваенных адносiнах быу накiраваны супраць Германii, а у палiтычных - супраць СССР: прымусiць СССР прызнаць лонданскi эмiграцыйны урад адзiным законным прадстаунiком iнтарэсау Польшчы, устанавiць савецка-польскую гранiцу па стану на 17 верасня 1939 г. [1, стр.258]

20 лiстапада 1943 года камандуючы генерал  Т.   Камароускi   выдау  . 1300/ІІІ пра падрыхтоуку аперацыi "Бура"' раптоунага удару на нямецкiя тылы i найбольш значных гарадоу i чыгуначных е у момант, калi "праз iх будэе праходзiць фронт Чырвонай Армii". Камандааанна АК лiчыла што савецкiя вайсковыя улады будуцьт таваць палякау як саюзнiкау', а падтрымя англа-амерыiсанцау i уласны мiлiтарны i тэнцыял  АК гарантуюць устанауланна занятых гарадах цывiльнай улады ! рэнна рэгулярнай армii, якая будэа i радкоувацца Лондану.