Положення про газову службу та відповідальних особах за газове господарство НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта"

Страницы работы

Содержание работы

ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник НГВУ " ОхтиркшЛфтогаз " ,

_________________Нестеренко

"_ "____________         2003р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про газову службу та відповідальних особах за газове господарство

 НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта"

1.ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В цехах та дільницях НГВУ. де використовується газ па об'єктах газового господарства повинен забеспечуватися комплекс міроприємств по безпечній експлуатації газового господарства, регламентований "Правилами безпеки систем газопостачання України", затверджений наказом Держгірпромнагляду.

1.2. До обладнання, яке використовує газ в якості палива відносяться опалювальні котли, водонагрівачі, плити, пости різки, шляхові підігрівачі (ШП), встановлені на об'єктах цехів та дільниць.

1.3.Газифікація об'єктів цехів та дільниць НГВУ проводиться в відповідності з проектами та вимогами діючих правил. До початку газифікації, проекти узгоджуються з відповідальними за організацію безпечної експлуатації систем газопостачання по НГВУ.

1.4.Наказом по НГВУ назначається особа, відповідальна за безпечну експлуатацію газового господарства в цілому по НГВУ.

Цим же наказом назначаються відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства в цехах та дільницях НГВУ.

1.5.Всі керуючі та інженерно-технічні працівники, які зв'язані з експлуатацією газового господарства та використанням газу як палива, повинні здати екзамени на знання "Правилами безпеки систем газопостачання України" (ПБСГУ).

1.6.Перевірка знань Правил ІТП, призначених відповідальними за безпечну експлуатацію газового господарства в цехах та дільницях НГВУ проводиться комісією НГВУ за участю представника Держгірпромнагляду

1.7.Перелік правил, норм, інструкцій, обов'язкових при експлуатації газового господарства розробляється службою ТБ та відповідальними за газове господарство в підрозділах НГВУ та затверджується головним інженером.

Робітники, які зв'язані з обслуговуванням та ремонтом газового господарства та виконанням газонебезпечних робіт, повинні бути навчені безпечним методампраці в газовому господарстві та пройти перевірку знань в відповідності до вимог "ПБСГУ".

1.9.     На кожний газопровід та гаінфікований об'єкт повинен бути комплект
виконавчо-технічної документації (проектної, виконавчої, актів первинного
пуску газу, наладки обладнання, приладів автоматики). Порядок збереження
вказаної документації визначається спеціальним наказом по НГВУ.

1.10.   ІТР та робітники , які зв'язані з будівництвом та експлуатацією газового
господарства повинні мати посадові інструкції, які визначають їх конкретні
обов'язки.

1.11.На кожен газопровід, об'єкт, а також агрегат які використовують газове паливо повинна бути схема та інструкція по їх експлуатації , яка складена з врахуванням вимог відповідних правил та норм. Схеми та інструкції вивішуються на робочих місцях обслуговуючого персоналу.

1.12.Посадові інструкції складаються керівником підрозділу, узгоджуються з відділом ОТЗ та затверджуються начальником НГВУ.

1.13.Схеми та інструкції по безпечній експлуатації газового господарства розробляються під керівництвом особи відповідальної на газове гоподпрство підрозділу, узгоджуються з службою техніки безпеки та відповідальним ш газове господарство НГВУ та затверджуються головним інженером ШВУ Інструкція по експлуатації газового господарства повинна переглядатися один раз в три роки. В підрозділах повинен бути перелік інструкцій та схем, затверджених головним інженером НГВУ.

1.14.На кожен об'єкт газового господарства повинен бути розроблений та затверджений План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛЛС), а також організовано проведення учбово-тренувальних занять.

1.15.Графік ППР розробляється особами, відповідальними за безпечну експлуатацію газового господарства в підрозділах, узгоджується з відповідальним за газове господарство НГВУ та затверджуються головним інженером НГВУ Відповідальність за виконання графіків ППР покладається на керівників підрозділів НГВУ.

1.16.На всі проведені огляди та ремонти складається відповідна технічна документація.

1.17.Кожний підрозділ, який має газове господарство та окреме газове обладнання (агрегати ) повинен мати інструменти, обладнання та матеріали, а також засоби особистого захисту, необхідні для виконання планових . ремонтних та аварійних робіт.

1.18.Посадові особи, які винні в порушенні Правил, норм та Інструкцій, несуть персональну відповідальність незалежно від того, привело цс порушення до аварії або нещасного випадку чи ні. Вони відповідають також за порушення, які допустили їх підлеглі. Видача посадовими особами вказівок або розпоряджень, виконання яких примушує підлеглих порушувати Правила безпеки, самовільне відновлення робіт, зупинених органами Держгірпромнагляду, а також неприйняття цими особами мір по ліквідації порушень, які допускаються в їх присутності підлеглими ІТП та робітниками, є грубим порушенням Правил безпеки.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ   ГАЗОВОЇ   СЛУЖБИ ТА   її   ЗАВДАННЯ

2.1.    На газову службу НГВУ покладаються наступні основні завдання:

а) Забезпечення постійного контролю параметрів газу , який поступає споживачам;

б) забезпечення постійного технічного нагляду за газовим господарством шляхом обходу трас газопроводів, перевірки на загазованість споруд, розташованих вздовж траси газопроводів Періодичний огляд та перевірка справності арматури, обладнання ГРП, правильність наладки приладів, регулювання котролю та безпеки;

в)   забезпечення захищеності підземних газопроводів від механічних пошкоджень при виконанні поблизу газопроводів будівельних та ремонтних робіт, контроль режимів роботи захистних пристроїв від електрохімічної корозії, перевірка корозійного стану газопроводів;

Похожие материалы

Информация о работе