Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”, страница 3

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Вступ

Призначення дисципліни. Історична довідка. Комп’ютер – як організована сукупність апаратних та програмних засобів (software та hardware).

2.2. Розділ 1. Апаратні засоби  ПК.

 Тема 1. Класифікація ЕОМ. Відмінні риси ПК. Термінологія. Інформація.  Властивості інформації. Одиниці інформації (фізичні та  логічні). Основні модулі ПК та їх характеристики. Структура та архітектура ПК. Типова  структура ПК. Призначення і характеристики основних вузлів ПК. Центральний мікропроцесор СРU. Системна пам'ять ПК. Оперативна пам'ять (ОП). Понадоперативная, спеціальна та постійна пам'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої. Накопичувачі на твердих та гнучких магнітних дисках.  Накопичувачі  на компакт - дисках. Флеш - пам'ять. Пристрою Введення/Виводу. Дисплей. Адаптери.  Клавіатура. Принтери. Інші периферійні пристрої.  Маніпулятор "миша". Послідовний порт RS-232. Модеми. Факс-модеми.

2.3. Розділ 2. Програмне забезпечення ПК.

      Тема 2. Типове програмне забезпечення ПК. Загальна  характеристика  програмних засобів ПК. Елементи програмного забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення. Структура СПО. Операційні системи і середовища. Сервісні системи. Системи технічного обслуговування.  Інструментальні системи.  Системи керування базами даних (СУБД). Текстові,  графічні та табличні  редактори.  Інструментарій штучного інтелекту.  Інтегровані системи.  Системи програмування. Мови програмування, їхня класифікація і загальна характеристика.  Класифікація мов програмування.  Машинні мови . Машинно-орієнтовані мови. Алгоритмічні мови. Порядок рішення задач на ПК. 

     Алгоритми. Властивість,  тип та подання алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Схеми алгоритмів. Структури алгоритмів. Алгоритми лінійної, що розгалужується і циклічної структури. Вкладені цикли. Характерні прийоми алгоритмізації задач. Обчислення суми і добутку. Обчислення суми  членів нескінченного ряду. Обчислення полінома. Пошук найбільшого і найменшого значення. Сортування по зростанию та зменшенню. Запам'ятовування результатів

      Технології програмування.  Методології програмування. Стилі програмування.

2.4.  Розділ 3. Арифметичні і логічні основи ПК.

      Тема 3.  Структури даних у мовах програмування. Класифікація структур даних. Прості, статичні, напівстатичні та динамічні структури даних.  Базові операції над структурами даних. Системи числення. Спосіби перекладу чисел з однієї системи числення в іншу. Кодування інформації в ПК. Прямий, обернений та додаткові коди. Виконання арифметичних та логічних операцій у двійковій системі.

2.5.  Розділ 4. Програмування мовою Turbo-Pasсal (ver. 7.0).

Тема 4.  Вхід у середовище ТР. Робота з меню ТР. Директиви коміпилятора.

Тема 5. Структура програми. Алфавіт. Ключові слова. Ідентифікатори. Стандартні функції.

Тема 6. Операції.  Пріоритети. Типи даних. Класифікація типів. Вирази.

Тема 7. Оператори  присвоювання і передачі управління.  Мітки й оператор переходу. Умовний оператор, коротка форма запису оператора. Оператор вибору. Циклічні оператори.  Оператори циклу з передумовою, з постумовою і цикл із параметром.

Тема 8. Структуровані типи даних та їхня класифікація. Регулярні типи. Масиви. Логічна та фізична структура. Опис, введення-виведення, операції, адресації  та робота з масивами.

Тема 9.  Багатомірні массиви – матриці. Опис, введення-виведення та робота з матрицями.

Тема 10. Обробка масивів. Алгоритми пошуку суми та добутку, мімнімального та максимальних єлементів.  Алгоритми сортування (вибіркою, обмінне, включенням, вставкою, бульбашкове та ін.).

Тема 11.  Обробка  символів  і рядків.  Процедури і функції для роботи з рядками.

Тема 12. Підпрограми.  Процедури і функції.  Інтерфейс обміну. Типи  процедур і функцій.  Алгоритми інтегрування. Застосування підпрогамм для пошуку інтегралів функцій. Рекурсивні алгоритми. Поняття рекурсії. Прклади рекурсивних програм.