Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний Інститут”

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

“Програмування та алгоритмічні мови  "

для підготовки бакалаврів і спеціалістів

      Напрямок підготовки 6.090800   Електроніка

Спеціальності:

7.0908 03 – електронні системи;

      7.090804 – фізична та біомедична електроніка;       

РОЗГЛЯНУТО                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри “Обчислю-                     Вченою радою електромашинобудівного

вальна техніка та програмування”                   факультету

Протокол № ____12____________                   Протокол № ___________________

Від “__29_____червня___ 2005 р.                 від “_____” ______________ 2005 р.

Завідувач кафедри                                              Декан факультету

_________  ___ проф. Домнін Ф.А.                  __________  ___ доц. Воїнов В.В.

      (вчене звання, прізвище, ініціали)                                                          (вчене звання, прізвище, ініціали)

Харків 2005


Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови” розроблена доц. Грінченко Олександром Григоровичем.

Лист узгодження

навчальної програми дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

           (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

         (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

           (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

         (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

           (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

         (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

           (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

для спеціальності ______________________

 _____________________________________

         (шифр і найменування спеціальності)

Завідувач кафедри _____________________

                                  (найменування кафедри)

______________________________________

       (підпис)                    (прізвище та ініціали)

              “_____” _________________ 200__ р.

1. ПЕРЕДМОВА

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Дисципліна «Програмування та алгоритмічні мови» є однією з нормативних дисциплін для бакалаврів напрямку підготовки 6.090900 – “Прилади” та спеціальностей 7.090902 – «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», 7.090903 – «Прилади і системи не руйнуючого контролю».

Дисципліна базується на вивченні інформатики за програмою середньої школи та враховує додаткову підготовку різних комп’ютерних курсів і училищ. Дисципліна забезпечує теоретичну та практичну підготовку для вивчення  спеціальних дисциплін, а також для виконання розрахункових робіт, курсового, бакалаврського та дипломного проектування.

Похожие материалы

Информация о работе