Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”, страница 2

Предметом дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови” є вивчення технологій програмування, з застосуванням розповсюджених мов програмування.

Дисципліна має метою:

 - придбання  студентами практичних навичок роботи на  персональних комп'ютерах;

 - освоєння мов програмування, отримання знань та навичок практичного застосування прийомів програмування при створенні прикладних та системних програмних продуктів;

 - отримання студентами загальних відомостей про сучасні технології програмування;

 - придбання  студентами практичних навичок  використання  комп'ютерної графіки,  графічних редакторів та графічних пакетів прикладних    програм;

 - вивчення методів створення та управління базами даних.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 - основні апаратні та програмні засоби ПЕОМ (ознайомчо – орієнтовний);

- існуючі технології проектуванні програмних продуктів та особливості їх виконання (ознайомчо - орієнтований);

- мови програмування, загальні принципи та прийоми програмування, способи конструювання програм для ПЕОМ (понятійно – аналітичний);

-  загальні характеристики типових структур сучасних комп’ютерів, основні параметри апаратних та програмних модулів, взаємодію цих модулів (понятійно-аналітичний);

- сучасні технології програмування, їх можливості, особливості використання (продуктивно-синтетичний);

      ВМІТИ:

- працювати на ПЭОМ, складати і налагоджувати програми на мовах Турбо  Паскаль  для IBM сумісних комп'ютерів (предметно-розумовий);

- виконувати розробку програм на мові з застосуванням технології ООП (предметно-розумовий);

    - виконувати настройку комп’ютера та інтерактивних інтегрованих середовищ для застосовуємої мови програмування (предметно-розумовий);

    - використовувати стандартні бібліотечні функції, процедури та модулі застосовуємої мови програмування (предметно-практичний);

  - проводити розробку програмної документації з виконанням умов ЄСПД (знаково-практичний);

БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ:

- з напрямками розвитку мов та технологій програмування;

- з напрямками розвитку архітектури нових комп’ютерів та характеристик їх апаратних і програмних модулів.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичні особливості: наявність методичних вказівок для виконання практичних занять і лабораторних робіт, виконання кожним студентом індивідуальних лабораторних робіт, поширення переліку тем лабораторних робіт для вибору студентами згідно з їх зацікавленістю.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Система контролю якості навчання містить щотижневе поточне опитування на лабораторних роботах, перевірки домашніх завдань та додаткових контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання заліків та іспитів, проведення контролю залишкових знань.

1.5. Організація самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів пов’язана з виконанням лабораторних робіт, з засвоєнням теоретичного матеріалу та виконанням обов’язкових домашніх завдань при підготовки до практичних занять. При виконанні самостійних робіт організуються щотижневі консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий контроль.

1.6. Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні заняття і самостійну роботу студентів.

                                                                 годин

                 Загальний обсяг                    - 120

                 В тому числі             

                 лекції                                      -  45

                 практичні заняття                 -  15

                 лабораторні роботи              -  30

                 самостійна робота                -  30