Робоча програма навчальної дисципліни "Конструювання швейних виробів", страница 11

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

1.  Навчально-методичні комплекси.

2.  Конспекти лекцій.

3.  Інструктивно-методичні матеріали по підготовці студентів до  лабораторних занять.

4.  Модульний тестовий контроль.

5.  Малюнки, креслення, схеми.

6.  Методичні рекомендації до виконання індивідуальних та самостійних робіт.

7.  Методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання.

13. Рекомендована література

Базова

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А.Ф.Бланк , З.М.  Фомина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда / И.М.  Братчик – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття / М.В.Головина, В.М. Михайлець – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Жак Лин Техника кроя / Жак Лин: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

5.  Конструирование одежды. Э.К. Амирова и др. – М.: Мастерство, 2002. – 199 с.

Додаткова

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды / Е.Я. Костина – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды / Н.А. Рахманов, С.А. Стаханова – Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264 с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу / Л.П. Цибенко – К.: Техніка, 1992. – 160 с.

15.   Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б. Конструирование женского пальто на фигуре различного телосложения / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова — М.: Легпромбытиздат, 1990. – 128с.: ил.

16.   Как шить красиво. – М.: «Внешсигма», 2000.– 320 с.

17.   Фиалко Т.М. Учимся кроить и шить. Одежда для женщин / Т.М. Фиалко – Минск: Хэлтон, 2000, 160 с.

14. Інформаційні ресурси

Літературно-методичний фонд кафедри основ виробництва та дизайну та кафедри теорії та методики технологічної освіти, а також бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської обласної бібліотеки імені І.П. Котляревського (адреса: м. Полтава, вул. Леніна 13), бюро метрології та стандартизації (адреса: м. Полтава, вул. Духова 16).

Перелік адрес інтернет-ресурсів

1.  http://refs.co.ua/71467-Pobudova_ta_rozkr_iy_zh_nocho_sukn.html

2.  hveja.at.ua/news/knigi_po_konstrujuvannju_ta.../1-0-7

3.  www.twirpx.com/file/697837/

4.  modazel.com.ua/blog/konstrujuvannja/1-0-3

5.  yak-prosto.com/yak-konstruyuvati-odyag/

6.  http://refs.co.ua/71604-Razrabotka_modeli_povsednevnogo_plat_ya.html