Робоча програма навчальної дисципліни "Конструювання швейних виробів", страница 7

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек

лаб.

с.р.

лек.

лаб.

с.р

Модуль 1

Змістовий модуль 1. АНТРОПОМОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИ­СТИКИ СПОЖИВІВ

Тема 1. Характеристика сучасного одяг. Показники якості і вимоги до одягу.

14

2

4

8

Тема 2. Анпропоморфоло­гічна та розмірна характе­ристика тіла людини

21

4

6

11

Разом за змістовим модулем 1

35

6

10

19

Змістовий модуль 2. КОНСТРУЮВАННЯ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

Тема 3. Конструювання жіночих плечових швей­них виробів

34

6

18

10

Тема 4. Конструювання жіночих поясних швейних виробів

19

2

6

11

Разом за змістовим модулем 2

53

8

24

21

Усього годин

88

8

34

40

Модуль 2

ІНДЗ

20

20

Усього годин

108

14

34

60

Структура навчальної дисципліни

6 семестр

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек

лаб.

с.р.

лек.

лаб.

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

Змістовий модуль 3. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

Тема 5.Розмірна типо­логія дитячого одягу.

14

2

2

10

Тема 6. Конструюва­ння первинних крес­лень дитячого одягу

26

6

10

10

Разом за змістовим модулем 3

40

8

12

20

Змістовий модуль 4. КОНСТРУЮВАННЯ  ЧОЛОВІЧОГО  ОДЯГУ

Тема 7. Конструюва­ння натільного чоло­вічого одягу

22

4

8

10

Тема 8. Конструюва­ння верхнього чоловічого одягу

22

4

8

10

Разом за змістовим модулем 4

44

8

16

20

Змістовий модуль 5. КОНСТРУЮВАННЯ ЖІНОЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Тема 9. Конструюва­ння жіночого верхньо­го одягу

26

4

8

14

Тема 10. Розробка та уточнення лекал до промислового виробництва

32

6

12

14

Разом за змістовим модулем 5

58

10

20

28

Усього годин

142

26

48

68

Модуль 2

ІНДЗ

20

20

 

Усього годин

162

26

48

88